Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 49/X/15 Rady Miasta Zambrów

z dnia 15 września 2015r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 774, poz. 870) Rada Miasta Zambrów po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogę oznaczoną w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Zambrów Nr 211/XLI/14 z dnia 30 września 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego poz. 3521) jako 9KDD.

§ 2. Przebieg drogi określony jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr 49/X/15
Rady Miasta Zambrów
z dnia 15 września 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe