reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 3717/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 3 września 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie Nr VII/45/15 z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Czyżew

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie
Nr VII/45/15 z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Czyżew

p o s t a n a w i a :

- uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku
z zapisem zawartym w części K ,,Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację" wzoru deklaracji dotyczącym zgody na przetwarzanie przez Gminę danych osobowych w celu realizacji obowiązku związanego z opłatą za gospodarowanie odpadami, co narusza art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.);

- uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku
z zapisem zawartym w części ,,Pouczenie" dotyczącym powstania obowiązku złożenia deklaracji od momentu "powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych", który jest bezprzedmiotowy i sprzeczny z art. 6 i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.);

- uznać, iż zapisy zawarte w pkt 2 "Objaśnień" do deklaracji, w którym wskazano terminy uiszczania opłat "za II kwartał - do 15 maja" oraz "za IV kwartał - do 15 listopada", naruszają prawo w sposób istotny, ponieważ są sprzeczne z zapisami wynikającymi z uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie nr VII/44/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- uznać, iż miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podane w objaśnieniach w pkt 1 wynikają z uchwały Nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 sierpnia 2015 roku "w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czyżew oraz ustalenia stawki takiej opłaty", która wchodzi w życie z mocą obowiązująca od pierwszego października 2015 roku, a zatem w okresie do 1 października 2015 r. są niezgodne z postanowieniami uchwały nr XXI/172/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2012 r. "w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czyżew uraz ustalenia stawki takiej opłaty";

- w związku z tym stwierdza nieważność wskazanych części uchwały;

- umorzyć postępowanie nadzorcze w części dotyczącej zapisu w § 4 uchwały i pkt 4 pouczenia do deklaracji.

U z a s a d n i e n i e W dniu 18 sierpnia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Czyżewie Nr VII/45/15 z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
na obszarze Gminy Czyżew. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej uchwały, zawiadamiając Radę, pismem nr RIO.II -0004-83/15 o terminie posiedzenia Kolegium RIO w Białymstoku, wyznaczonym na dzień 3 września 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
3 września 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W Załączniku do przedmiotowej uchwały, stanowiącym wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części K zawarto zapis o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski "w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych". Wskazać należy, iż oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje w sprzeczności z art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
a także gdy jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. W tych przypadkach nie jest ono uzależnione od wyrażenia zgody przez podmiot, którego dotyczy. Przez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - według art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych - należy rozumieć oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie. Tak rozumiana zgoda na przetwarzanie danych osobowych zależna jest więc od nieskrępowanego wyrażenia woli, nie może zatem następować "automatycznie" poprzez podpisanie deklaracji przez osobę zobowiązaną do jej złożenia. W związku z powyższym wprowadzanie we wzorach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczenia o przytoczonej treści jest bezprzedmiotowe i nie odpowiada postanowieniom art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1399 ze zm.). Zapisy dotyczące powstania obowiązku złożenia deklaracji od momentu "powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych" zawarte w "Pouczeniu" są bezprzedmiotowe
i sprzeczne z art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.). Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wobec powyższego zapis obowiązku złożenia deklaracji winien być zamieszczony z pominięciem treści: "lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych". Ponadto w pkt 2 "Objaśnień" do deklaracji wskazano, iż opłatę należy uiszczać "za II kwartał - do 15 maja (…) za IV kwartał - do 15 listopada" co pozostaje w sprzeczności z zapisami wynikającymi z uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr VII/44/15 z dnia 11.08.2015r., gdzie ustalono inne terminy: "za II kwartał do 15 czerwca danego roku (…) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku". Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podane w pkt 1 "Objaśnień" wynikają z uchwały Nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czyżew oraz ustalenia stawki takiej opłaty, która wchodzi w życie z mocą obowiązująca od 1 października 2015 roku, zatem nie dotyczą one deklaracji złożonych przed dniem 1 października 2015 roku. Do tego momentu obowiązują stawki z uchwały nr XXI/172/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czyżew oraz ustalenia stawki takiej opłaty. W zakresie zapisów dotyczących § 4 uchwały i pkt 4 pouczenia do deklaracji, gdzie wskazano, że "w celu potwierdzenia danych zawartych w deklaracji właściciel nieruchomości obowiązany jest dostarczyć oświadczenie o zamieszkaniu osoby zameldowanej … lub inne dokumenty" Kolegium RIO w Białymstoku uznało, że nie naruszają one w sposób istotny obowiązujących przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama