reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 75/15 Wójta Gminy Płaska

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz Uchwały Nr 1084/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 marca 2015 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na rok 2015, zarzadza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 44 616,72 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 44 616,72 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 74 312,60 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 10 054 746,80 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 8 302 630,08 zł.;

- majątkowe w wysokości 1 752 116,72 zł.

2) wydatki ogółem 8 284 746,80 zł w tym:

- bieżące w wysokości 8 128 230,08 zł.;

- majątkowe w wysokości 156 516,72 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

Turystyka

0,00

44 616,72

44 616,72

63095

Pozostała działalność

0,00

44 616,72

44 616,72

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0,00

44 616,72

44 616,72

Razem:

9 079 397,20

44 616,72

9 124 013,92

Razem własne dochody, z tego:

9 079 397,20

44 616,72

9 124 013,92

Własne dochody bieżące:

7 371 897,20

0,00

7 371 897,20

Własne dochody majątkowe:

1 707 500,00

44 616,72

1 752 116,72

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

930 732,88

0,00

930 732,88

Razem:

10 010 130,08

44 616,72

10 054 746,80


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

88 600,00

0,00

88 600,00

60016

Drogi publiczne gminne

88 600,00

0,00

88 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 106,00

- 100,00

4 006,00

4410

Podróże służbowe krajowe

600,00

100,00

700,00

630

Turystyka

67 000,00

44 616,72

111 616,72

63095

Pozostała działalność

0,00

44 616,72

44 616,72

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

44 616,72

44 616,72

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

86 900,00

0,00

86 900,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

84 900,00

1 000,00

85 900,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 000,00

3 000,00

8 000,00

4430

Różne opłaty i składki

7 000,00

- 1 200,00

5 800,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

800,00

- 800,00

0,00

75414

Obrona cywilna

2 000,00

- 1 000,00

1 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 500,00

- 1 000,00

500,00

801

Oświata i wychowanie

3 041 598,00

0,00

3 041 598,00

80101

Szkoły podstawowe

1 572 250,00

- 11 195,00

1 561 055,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

82 000,00

- 3 275,00

78 725,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

208 200,00

- 5 000,00

203 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

28 300,00

- 1 000,00

27 300,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

58 520,00

- 1 920,00

56 600,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

72 463,00

51 250,00

123 713,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 100,00

3 300,00

7 400,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

50 483,00

37 000,00

87 483,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 400,00

8 030,00

17 430,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 500,00

1 000,00

2 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 900,00

1 920,00

4 820,00

80110

Gimnazja

742 600,00

- 4 118,00

738 482,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

43 000,00

- 4 118,00

38 882,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

229 135,00

0,00

229 135,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

1 000,00

11 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

211 367,00

- 1 000,00

210 367,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

252 150,00

- 35 937,00

216 213,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 400,00

- 337,00

5 063,00

4220

Zakup środków żywności

150 000,00

- 35 600,00

114 400,00

851

Ochrona zdrowia

88 000,00

0,00

88 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85 000,00

0,00

85 000,00

3110

Świadczenia społeczne

42 000,00

- 6 000,00

36 000,00

4270

Zakup usług remontowych

1 500,00

6 000,00

7 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

454 301,00

0,00

454 301,00

90002

Gospodarka odpadami

227 750,00

0,00

227 750,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

1 000,00

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

198 000,00

- 1 000,00

197 000,00

Razem:

7 309 397,20

44 616,72

7 354 013,92

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

19 387,00

0,00

19 387,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

2 206,00

0,00

2 206,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

54,75

54,75

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

7,85

7,85

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

380,00

- 60,00

320,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

913,00

- 8,00

905,00

4260

Zakup energii

0,00

350,00

350,00

4300

Zakup usług pozostałych

813,00

- 494,60

318,40

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

150,00

150,00

852

Pomoc społeczna

855 822,00

0,00

855 822,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

839 258,00

0,00

839 258,00

3110

Świadczenia społeczne

772 258,00

- 6 400,00

765 858,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

29 000,00

- 5 000,00

24 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

23 600,00

11 400,00

35 000,00

Razem:

930 732,88

0,00

930 732,88

Razem własne wydatki, z tego:

7 309 397,20

44 616,72

7 354 013,92

Własne wydatki bieżące:

7 197 497,20

0,00

7 197 497,20

Własne wydatki majątkowe:

111 900,00

44 616,72

156 516,72

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

930 732,88

0,00

930 732,88

Razem:

8 240 130,08

44 616,72

8 284 746,80


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zwiększenie dotacji celowej w dz.630 rozdz.63095 § 6207 o kwotę 44 616,72 zł. na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2- Trasy rowerowe, finansowanego ze środków EFRR oraz Budżetu Państwa.

2. Zmiany w planie wydatków:

1) przeniesienie w rozdz. 60016 kwoty 100,00 zł. z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe związane z kontrolą stanu dróg gminnych;

2) zwiększenie dotacji celowej w dz.630. rozdz.63095 § 6057 o kwotę 44 616,72 zł. na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2- Trasy rowerowe, finansowanego ze środków EFRR oraz Budżetu Państwa;

3) przeniesienie w rozdz. 75110 kwoty 562,60 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego;

4) przeniesienie w rozdz. 75412 kwoty 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na diety dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach;

5) przeniesienie w dziale 801 kwoty 52 250,00 zł. zgodnie z wnioskiem ZSO;

6) przeniesienie w dziale 851 kwoty 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na niezbędne remonty bieżące pomieszczeń;

7) przeniesienie w rozdz. 85212 kwoty 11 400,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców;

8) przeniesienie w rozdz.90002 kwoty 1 000,00 zł. na wydatki biurowe związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama