reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/52/15 Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255 i poz. 1339) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego


Józef Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X /52/15
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 26 października 2015 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1)ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

2)inicjatywie lokalnej - należy przez to rozumieć określoną w art. 2 pkt 4 oraz w rozdz. 2a ustawy formę realizacji zadań publicznych przez Powiat Zambrowski we współpracy z mieszkańcami,

3)organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy,

4)Wnioskodawcy - rozumie się przez to mieszkańców powiatu zambrowskiego, którzy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, składają wniosek w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej,

5)wniosku - rozumie się przez to wniosek mieszkańców o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

6)zadaniu publicznym - rozumie się przez to zadanie należące do sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, mieszczące się w zakresie przedmiotowym określonym w art. 19b ustawy, oraz w zakresie zadań Powiatu Zambrowskiego.

§ 2. Społeczne inicjatywy lokalne polegają na inicjowaniu oraz współudziale w realizacji przedsięwzięć w dziedzinach należących do różnych sfer funkcjonowania Powiatu Zambrowskiego. Ich przedmiotem mogą być wszelkie przedsięwzięcia, zmierzające do polepszenia warunków życia mieszkańców powiatu, nie przewidziane do realizacji w innym trybie.

§ 3. Terenem realizacji inicjatywy lokalnej jest powiat zambrowski.

§ 4. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą złożyć mieszkańcy mający miejsce zamieszkania na terenie powiatu zambrowskiego bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów uprawnionych, mających siedzibę na terenie tego powiatu.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1 należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Inicjatywa lokalna", w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Zambrowie , ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.

3. Wniosek jest przekazywany do właściwej komórki organizacyjnej bądź jednostki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za realizację przedmiotu inicjatywy.

§ 5. 1. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające jego ocenę, a w szczególności:

1)informację o grupie inicjatywnej, zawierającą imiona i nazwiska osób reprezentujących tę grupę, bądź organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy wraz z podpisami tych osób,

2)rodzaj zadania publicznego, tytuł inicjatywy lokalnej,

3)szczegółowy opis inicjatywy lokalnej:

-cel i uzasadnienie przydatności inicjatywy dla społeczności lokalnej,

-określenie wykonawców,

-określenie adresatów,

-miejsce realizacji

-termin realizacji,

-określenie spodziewanych efektów realizacji inicjatywy lokalnej,

-szczegółowy zakres rzeczowy inicjatywy lokalnej wraz z propozycją harmonogramu realizacji,

4)określenie przewidywanych kosztów realizacji oraz eksploatacji po zrealizowaniu inicjatywy lokalnej po stronie Wnioskodawcy oraz po stronie Powiatu w tym określenie wkładu finansowego, rzeczowego oraz pracy społecznej wnioskodawcy,

5)opis stanu przygotowań do realizacji inicjatywy lokalnej, podjętych przez wnioskodawcę oraz ich efektów,

6)informację o dotychczasowych zadaniach realizowanych we współpracy z organami administracji publicznej,

7)informację o społecznych korzyściach z realizacji inicjatywy lokalnej, a w szczególności określenie liczby osób, którym ona będzie służyć,

8)dane osób do kontaktu w sprawie wniosku,

9)dokumentację projektową, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, wykaz materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, jeżeli są wymagane do realizacji projektu.

§ 6. 1 Do wniosku należy załączyć:

1)w przypadku wniosku składanego bezpośrednio przez mieszkańców - czytelnie podpisane przez mieszkańców oświadczenie (z podaniem ich imion, nazwisk, adresów) o przystąpieniu do realizacji zadania, ze wskazaniem osób uprawnionych do ich reprezentowania,

2)w przypadku wniosku składanego przez mieszkańców za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów uprawnionych:

-statut oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub dokument potwierdzający wpis do innego rejestru, określający status prawny, siedzibę a także osoby uprawnione do reprezentacji,

-listę mieszkańców (wraz z ich adresami oraz czytelnymi podpisami), w imieniu których wniosek jest składany.

3)oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych na realizację zadania, o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania oraz wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł.

§ 7. 1. Właściwa komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Zambrowie bądź powiatowa jednostka organizacyjna, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, opiniując wniosek:

1)dokonuje analizy wniosku i ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej,

2)w razie potrzeby wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących danych bądź dokumentów,

3)dokonuje oceny wniosku biorąc pod uwagę jego celowość z punktu widzenia potrzeb powiatu (zgodność z dokumentami strategicznymi powiatu i planami inwestycyjnymi) oraz społeczności lokalnej oraz szczegółowe kryteria określone w stanowiącej załącznik karcie oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Zaopiniowane wnioski niezwłocznie przekazuje się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

§ 8. Kryteria oceny wniosku:

1).celowość realizacji inicjatywy uwzględniająca potrzeby Powiatu i jego mieszkańców,

2) wykonalność przedsięwzięcia: stan przygotowania inicjatywy (np. czy posiada kompletną dokumentację projektową, zgodę na budowę lub potrzebne decyzje itp.).

3).planowany wkład finansowy:

-zaangażowanie środków budżetowych powiatu w kosztach całkowitych inicjatywy,

-udział środków finansowych w kosztach własnych inicjatora.

4).planowany wkład pracy społecznej w kosztach własnych inicjatora (wkład osobowy).

5).planowany wkład rzeczowy.

6).posiadane doświadczenie w realizacji podobnych inicjatyw oraz kwalifikacje osób - realizatorów.

§ 9. 1. Decyzje w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia zadania do realizacji inicjatywy lokalnej podejmuje Zarząd Powiatu Zambrowskiego w uchwale.

2. Zarząd Powiatu Zambrowskiego zawiera umowę z Wnioskodawcą, którego wniosek na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej został oceniony i rozpatrzony pozytywnie.

§ 10. Nadzór nad realizacją zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej prowadzi Zarząd Powiatu Zambrowskiego, w szczególności poprzez:

1)badanie dokumentów oraz innych nośników informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania,

2)bieżąca kontrola prawidłowości wykonywania zadania, w tym dokonywanie w miarę potrzeb, przeglądów w miejscu jego realizacji.

§ 12. Zarząd Powiatu Zambrowskiego może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności, uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy społecznej.

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego


Józef Dąbrowski


Załącznik do Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Karta oceny wniosku o wykonanie inicjatywy lokalnej

OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE OFERTY

Rodzaj zadania publicznego

Nazwa inicjatywy lokalnej

Termin i miejsce wykonania inicjatywy

Grupa inicjatywna

Adres do korespondencji

L.P

Wyszczególnienie kryteriów

Maksymalna ilość

punktów

Ocena

punktów

Kryteria strategiczne

1.

Celowość realizacji inicjatywy uwzględniająca potrzeby Powiatu i jego mieszkańców (rezultaty).

10

1.1

Zgodność z potrzebami społecznymi - celowość inicjatywy z punktu widzenia społeczności lokalnej

5

1.2.

Zgodność inicjatywy z dokumentami strategicznymi powiatu i planami inwestycyjnymi powiatu

5

Kryteria szczegółowe

2.

Stan przygotowania inicjatywy

10

2.1

Inicjatywa nie wymaga prac przygotowawczych a w przypadku przedsięwzięcia inwestycyjnego - posiada kompletną dokumentację projektową zgodę na budowę lub potrzebne decyzje

10

2.2

Inicjatywa wymagająca opracowania szczegółowej koncepcji

5

2.2

Zadnie inwestycyjne wymagające sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń

1

3.

Zaangażowanie środków budżetowych powiatu w całkowitych kosztach inicjatywy

10

Do 20 %

10

od 20- % - 50%

5

powyżej 50%

1

4.

Udział % środków finansowych w kosztach własnych inicjatora

8

81- 100

8

51- 80

6

21-60

4

1-20

2

5.

Planowany wkład pracy społecznej - udział % oszacowanej kwotowo pracy społecznej w kosztach własnych inicjatora

10

81- 100

10

51- 80

8

21-60

6

1-20

4

6.

Planowany wkład rzeczowy inicjatora

3

7.

Posiadane doświadczenie w realizacji podobnych inicjatyw oraz kwalifikacje osób - realizatorów

5

Razem przyznana ocena punktowa

Uwagi końcowe:

Ocenił (członek Zespołu):

data

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego


Józef Dąbrowski


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2010r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 19c ust. 1, jako jedną z form współpracy mieszkańców z samorządem wprowadziła realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zgodnie z art. 19b ust. 1 mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego (bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych) będą mogli złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania (siedzibę). W związku z tym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek określenia trybu oraz szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Inicjatywa lokalna ma stanowić formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama