Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/52/15 Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255 i poz. 1339) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego


Józef Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X /52/15
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 26 października 2015 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1)ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

2)inicjatywie lokalnej - należy przez to rozumieć określoną w art. 2 pkt 4 oraz w rozdz. 2a ustawy formę realizacji zadań publicznych przez Powiat Zambrowski we współpracy z mieszkańcami,

3)organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy,

4)Wnioskodawcy - rozumie się przez to mieszkańców powiatu zambrowskiego, którzy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, składają wniosek w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej,

5)wniosku - rozumie się przez to wniosek mieszkańców o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

6)zadaniu publicznym - rozumie się przez to zadanie należące do sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, mieszczące się w zakresie przedmiotowym określonym w art. 19b ustawy, oraz w zakresie zadań Powiatu Zambrowskiego.

§ 2. Społeczne inicjatywy lokalne polegają na inicjowaniu oraz współudziale w realizacji przedsięwzięć w dziedzinach należących do różnych sfer funkcjonowania Powiatu Zambrowskiego. Ich przedmiotem mogą być wszelkie przedsięwzięcia, zmierzające do polepszenia warunków życia mieszkańców powiatu, nie przewidziane do realizacji w innym trybie.

§ 3. Terenem realizacji inicjatywy lokalnej jest powiat zambrowski.

§ 4. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą złożyć mieszkańcy mający miejsce zamieszkania na terenie powiatu zambrowskiego bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów uprawnionych, mających siedzibę na terenie tego powiatu.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1 należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Inicjatywa lokalna", w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Zambrowie , ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.

3. Wniosek jest przekazywany do właściwej komórki organizacyjnej bądź jednostki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za realizację przedmiotu inicjatywy.

§ 5. 1. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające jego ocenę, a w szczególności:

1)informację o grupie inicjatywnej, zawierającą imiona i nazwiska osób reprezentujących tę grupę, bądź organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy wraz z podpisami tych osób,

2)rodzaj zadania publicznego, tytuł inicjatywy lokalnej,

3)szczegółowy opis inicjatywy lokalnej:

-cel i uzasadnienie przydatności inicjatywy dla społeczności lokalnej,

-określenie wykonawców,

-określenie adresatów,

-miejsce realizacji

-termin realizacji,

-określenie spodziewanych efektów realizacji inicjatywy lokalnej,

-szczegółowy zakres rzeczowy inicjatywy lokalnej wraz z propozycją harmonogramu realizacji,

4)określenie przewidywanych kosztów realizacji oraz eksploatacji po zrealizowaniu inicjatywy lokalnej po stronie Wnioskodawcy oraz po stronie Powiatu w tym określenie wkładu finansowego, rzeczowego oraz pracy społecznej wnioskodawcy,

5)opis stanu przygotowań do realizacji inicjatywy lokalnej, podjętych przez wnioskodawcę oraz ich efektów,

6)informację o dotychczasowych zadaniach realizowanych we współpracy z organami administracji publicznej,

7)informację o społecznych korzyściach z realizacji inicjatywy lokalnej, a w szczególności określenie liczby osób, którym ona będzie służyć,

8)dane osób do kontaktu w sprawie wniosku,

9)dokumentację projektową, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, wykaz materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, jeżeli są wymagane do realizacji projektu.

§ 6. 1 Do wniosku należy załączyć:

1)w przypadku wniosku składanego bezpośrednio przez mieszkańców - czytelnie podpisane przez mieszkańców oświadczenie (z podaniem ich imion, nazwisk, adresów) o przystąpieniu do realizacji zadania, ze wskazaniem osób uprawnionych do ich reprezentowania,

2)w przypadku wniosku składanego przez mieszkańców za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów uprawnionych:

-statut oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub dokument potwierdzający wpis do innego rejestru, określający status prawny, siedzibę a także osoby uprawnione do reprezentacji,

-listę mieszkańców (wraz z ich adresami oraz czytelnymi podpisami), w imieniu których wniosek jest składany.

3)oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych na realizację zadania, o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania oraz wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł.

§ 7. 1. Właściwa komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Zambrowie bądź powiatowa jednostka organizacyjna, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, opiniując wniosek:

1)dokonuje analizy wniosku i ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej,

2)w razie potrzeby wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących danych bądź dokumentów,

3)dokonuje oceny wniosku biorąc pod uwagę jego celowość z punktu widzenia potrzeb powiatu (zgodność z dokumentami strategicznymi powiatu i planami inwestycyjnymi) oraz społeczności lokalnej oraz szczegółowe kryteria określone w stanowiącej załącznik karcie oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Zaopiniowane wnioski niezwłocznie przekazuje się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

§ 8. Kryteria oceny wniosku:

1).celowość realizacji inicjatywy uwzględniająca potrzeby Powiatu i jego mieszkańców,

2) wykonalność przedsięwzięcia: stan przygotowania inicjatywy (np. czy posiada kompletną dokumentację projektową, zgodę na budowę lub potrzebne decyzje itp.).

3).planowany wkład finansowy:

-zaangażowanie środków budżetowych powiatu w kosztach całkowitych inicjatywy,

-udział środków finansowych w kosztach własnych inicjatora.

4).planowany wkład pracy społecznej w kosztach własnych inicjatora (wkład osobowy).

5).planowany wkład rzeczowy.

6).posiadane doświadczenie w realizacji podobnych inicjatyw oraz kwalifikacje osób - realizatorów.

§ 9. 1. Decyzje w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia zadania do realizacji inicjatywy lokalnej podejmuje Zarząd Powiatu Zambrowskiego w uchwale.

2. Zarząd Powiatu Zambrowskiego zawiera umowę z Wnioskodawcą, którego wniosek na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej został oceniony i rozpatrzony pozytywnie.

§ 10. Nadzór nad realizacją zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej prowadzi Zarząd Powiatu Zambrowskiego, w szczególności poprzez:

1)badanie dokumentów oraz innych nośników informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania,

2)bieżąca kontrola prawidłowości wykonywania zadania, w tym dokonywanie w miarę potrzeb, przeglądów w miejscu jego realizacji.

§ 12. Zarząd Powiatu Zambrowskiego może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności, uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy społecznej.

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego


Józef Dąbrowski


Załącznik do Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Karta oceny wniosku o wykonanie inicjatywy lokalnej

OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE OFERTY

Rodzaj zadania publicznego

Nazwa inicjatywy lokalnej

Termin i miejsce wykonania inicjatywy

Grupa inicjatywna

Adres do korespondencji

L.P

Wyszczególnienie kryteriów

Maksymalna ilość

punktów

Ocena

punktów

Kryteria strategiczne

1.

Celowość realizacji inicjatywy uwzględniająca potrzeby Powiatu i jego mieszkańców (rezultaty).

10

1.1

Zgodność z potrzebami społecznymi - celowość inicjatywy z punktu widzenia społeczności lokalnej

5

1.2.

Zgodność inicjatywy z dokumentami strategicznymi powiatu i planami inwestycyjnymi powiatu

5

Kryteria szczegółowe

2.

Stan przygotowania inicjatywy

10

2.1

Inicjatywa nie wymaga prac przygotowawczych a w przypadku przedsięwzięcia inwestycyjnego - posiada kompletną dokumentację projektową zgodę na budowę lub potrzebne decyzje

10

2.2

Inicjatywa wymagająca opracowania szczegółowej koncepcji

5

2.2

Zadnie inwestycyjne wymagające sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń

1

3.

Zaangażowanie środków budżetowych powiatu w całkowitych kosztach inicjatywy

10

Do 20 %

10

od 20- % - 50%

5

powyżej 50%

1

4.

Udział % środków finansowych w kosztach własnych inicjatora

8

81- 100

8

51- 80

6

21-60

4

1-20

2

5.

Planowany wkład pracy społecznej - udział % oszacowanej kwotowo pracy społecznej w kosztach własnych inicjatora

10

81- 100

10

51- 80

8

21-60

6

1-20

4

6.

Planowany wkład rzeczowy inicjatora

3

7.

Posiadane doświadczenie w realizacji podobnych inicjatyw oraz kwalifikacje osób - realizatorów

5

Razem przyznana ocena punktowa

Uwagi końcowe:

Ocenił (członek Zespołu):

data

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego


Józef Dąbrowski


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2010r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 19c ust. 1, jako jedną z form współpracy mieszkańców z samorządem wprowadziła realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zgodnie z art. 19b ust. 1 mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego (bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych) będą mogli złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania (siedzibę). W związku z tym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek określenia trybu oraz szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Inicjatywa lokalna ma stanowić formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe