Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/52/15 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbycia, nabycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania na okres powyżej 3 lat

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 13 ust. 2 i 2a, art. 14 ust. 5, art. 37 ust. 3, art. 68 ust.1 i 3, art. 68a, art.70 ust.4,art. 84 ust. 3 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 782[1])) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/30/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. zmiany: Nr XII/62/07 z dnia 11 grudnia 2007 r., Nr XIV/80/08 z dnia 5 marca 2008 r. § 23 otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści, o których mowa w art. 144 ustawy, uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich wynoszących 10% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1039, 1180, 1265 i 1322.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe