Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4056/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr VI/40/15 Rady Gminy Jaświły z dnia 27 sierpnia 2015 roku o wyborze metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały Nr VI/40/15 Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 sierpnia 2015 roku o wyborze metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

p o s t a n a w i a : uznać, iż ww. uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 6k ust. 1 pkt 1
w zw. z art. 6j ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)

- i w związku z tym stwierdzić nieważność uchwały w całości.


Uzasadnienie

W dniu 10 września 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Jaświły podjęta na sesji w dniu 27 sierpnia 2015 roku o wyborze metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 22 września 2015 r. wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej uchwały, o którym poinformowała Radę Gminy Jaświły pismem nr RIO.II-0004-90/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 29 września 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Związane
jest to z zapisem zawartym w § 1 uchwały gdzie wskazano, iż, "W przypadku nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru następujących metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącymi iloczyn stawki opłaty określonej
w § 2 i §3 oraz 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub 2) jednego gospodarstwa domowego" - co narusza dyspozycję art. 6k ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6j ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), która wskazuje, że to na organie stanowiącym gminy spoczywa obowiązek wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród katalogu metod wymienionych w art. 6j ust. 1 i 2 tej ustawy , jak również ustalenie stawki przedmiotowej opłaty, z zastrzeżeniem, iż ustawodawca dopuszcza zastosowanie więcej niż jednej z metod. Organ stanowiący gminy zgodnie z art. 7 ustawy Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.) zobligowany jest działać na podstawie i w granicach prawa. Jest zatem związany przepisami prawa materialnego i udzielonymi
w nich upoważnieniami do stanowienia prawa, wyłącznie w zakresie w jakim je przyznano.
W związku z powyższym nie jest uprawnionym do samodzielnego ustalania zakresu posiadanych kompetencji. Wymagana jest zgodność każdego podejmowanego działania z konkretną normą prawną, będącą dla niego podstawą prawną. W omawianym przypadku Rada Gminy Jaświły scedowała upoważnienie ustawowe wynikające z art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na mieszkańców gminy, choć uprawnienie dokonania wyboru metody i możliwość stosowania więcej niż jednej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy, w świetle powołanego wyżej przepisu stanowi kompetencję zastrzeżoną dla organu stanowiącego gminy. Wyłącznie Rada Gminy ma prawo do dokonania wyboru metody oraz do ustalenia stawki opłaty. W przypadku wyboru więcej niż jednej metody, winna dodatkowo wskazać gdzie każda z wybranych metod znajdzie zastosowanie. Nieuprawnionym działaniem jest pozostawienie wyboru metody mieszkańcom gminy.
W ocenie Kolegium Izby jest to przekroczenie upoważnienia ustawowego udzielonego w art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez organ stanowiący gminy. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie
30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Otrzymuje: Rada Gminy Jaświły

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe