Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/186/15 Rady Miasta Białystok

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie określenia Statutu Osiedla Dojlidy Górne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się Statut Osiedla Dojlidy Górne, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Załącznik do Uchwały Nr XIII/186/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 października 2015 r.

STATUT OSIEDLA DOJLIDY GÓRNE W BIAŁYMSTOKU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Osiedle Dojlidy Górne, zwane dalej "Osiedlem" stanowi jednostkę pomocniczą miasta Białegostoku.

2. Mieszkańcy Osiedla tworzą wspólnotę, która w drodze wyborów powszechnych wybiera Radę Osiedla.

3. Terytorium Osiedla określa odrębna uchwała Rady Miasta Białystok.

4. Podstawę działania Osiedla stanowią w szczególności:

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515);

2) uchwała Rady Miasta Białystok w sprawie utworzenia Osiedla;

3) Statut Miasta Białegostoku;

4) niniejszy Statut.

Rozdział 2.
Cel, zadania i zakres działania Osiedla

§ 2. Celem działalności Osiedla jest reprezentowanie interesów jego mieszkańców, pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb, w tym przede wszystkim dotyczących warunków życia i zamieszkania, a także zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w życiu Miasta - we współpracy, w szczególności z organami Miasta tj. Prezydentem i Radą Miasta Białystok.

§ 3. Do zadań Osiedla należy w szczególności:

1) współdziałanie z organami Miasta w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców Osiedla, w tym współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych z udziałem mieszkańców Osiedla;

2) reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta;

3) wnioskowanie do organów Miasta w sprawach związanych z warunkami życia mieszkańców oraz stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze Osiedla;

4) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

5) zgłaszanie do organów Miasta propozycji inwestycji i innych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury na obszarze Osiedla;

6) wyrażanie opinii, na wniosek organów Miasta i innych podmiotów, w sprawach istotnych dla Osiedla;

7) kreowanie i wspieranie społecznych inicjatyw mieszkańców Osiedla;

8) tworzenie więzi lokalnej;

9) ukształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne.

§ 4. Zadania określone w § 3 Osiedle realizuje w szczególności poprzez:

1) zgłaszanie projektów stanowisk Rady Miasta Białystok;

2) zajmowanie stanowisk oraz zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących Osiedla;

3) występowanie z interwencjami do organów Miasta oraz innych jednostek i instytucji, których działalność ma wpływ na warunki życia mieszkańców Osiedla;

4) uczestnictwo, w roli obserwatora, w odbiorach częściowych, końcowych i gwarancyjnych robót budowlanych prowadzonych na obszarze Osiedla, finansowanych ze środków budżetu miasta Białegostoku przeznaczonych do dyspozycji Osiedla;

5) uczestnictwo, z głosem doradczym, w organizowanych przez Urząd Miejski wizjach lokalnych, dotyczących ochrony środowiska na terenie Osiedla oraz planowanych inwestycji, mogących istotnie wpływać na środowisko;

6) uczestnictwo w przeprowadzaniu konsultacji lub wysłuchania publicznego;

7) współpracę z radnymi i organami Miasta Białegostoku;

8) współpracę z organizacjami, których działalność dotyczy warunków życia na obszarze Osiedla i z innymi jednostkami niższego lub też wyższego rzędu;

9) współpracę z przedsiębiorcami, jednostkami sektora finansów publicznych oraz organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na obszarze Osiedla;

10) informowanie mieszkańców w sprawach istotnych dla Osiedla.

§ 5. 1. Osiedle nie tworzy własnego budżetu.

2. Osiedle prowadzi działalność w ramach budżetu Miasta.

3. Wydatki Osiedla określa budżet Miasta w układzie działowym.

4. Wydatki Osiedla mogą być dokonywane tylko do wysokości posiadanych środków.

§ 6. Osiedle wykonuje inne zadania przekazane uchwałami Rady Miasta w uzgodnionym zakresie i współpracuje z Prezydentem Miasta, według zasad ustalonych przez Radę Miasta.

Rozdział 3.
Organy Osiedla

§ 7. 1. Organami Osiedla są: Rada Osiedla Dojlidy Górne i Zarząd Osiedla Dojlidy Górne, zwane dalej odpowiednio "Radą" i "Zarządem".

2. Członkowie Zarządu, mogą pobierać diety i uzyskiwać zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez Radę Miasta. Pozostałe osoby wchodzące w skład organów Osiedla pełnią swoje funkcje społecznie.

3. Rada jest organem uchwałodawczym i kontrolnym Osiedla.

4. Zarząd jest organem wykonawczym Osiedla.

5. Działalność organów Osiedla jest jawna.

Rada Osiedla

§ 8. 1. Do kompetencji Rady należy:

1) podejmowanie uchwał i stanowisk w sprawach należących do zakresu zadań Osiedla;

2) występowanie do Rady Miasta z wnioskami dotyczącymi potrzeby podjęcia uchwał lub stanowisk we wskazywanych sprawach lokalnych, dotyczących interesów mieszkańców Osiedla;

3) inicjowanie składania przez radnych Rady Miasta interpelacji i zapytań w sprawach lokalnych dotyczących Osiedla;

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących Osiedla na wniosek organów Miasta; w przypadku niewyrażenia opinii w terminie 10 dni od dnia otrzymania wystąpienia, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony;

5) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu;

6) ustalanie zadań do wykonywania przez Zarząd i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań, w tym zatwierdzanie sprawozdań z rocznej działalności;

7) składanie do Rady Miasta wniosków w sprawie zmian statutu Osiedla.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata, rozpoczyna się w dniu wyborów i upływa z końcem kadencji Rady Miasta Białystok, w czasie której została wybrana.

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów Rady określa uchwała Nr VIII/83/15 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli.

4. Rada składa się z 15 osób.

§ 9. 1. Rada otrzymuje na piśmie, od Prezydenta Miasta, informacje o inwestycjach komunalnych planowanych przez Miasto do realizacji na terenie Osiedla.

2. Rada może wyrazić, w formie uchwały, w ciągu 10 dni od otrzymania informacji, negatywną opinię o planowanej inwestycji i przedstawić swoją propozycję.

3. Uchwała Rady, o której mowa w ust. 2, podlega przedstawieniu właściwej komisji Rady Miasta i Prezydentowi Miasta.

§ 10. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miasta w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów do Rady Osiedla przez Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej.

2. Pierwsze posiedzenie Rady, do momentu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady.

3. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej 2/3 statutowej liczby członków Rady.

4. Wyboru Wiceprzewodniczących Rady i Sekretarza Rady dokonuje Rada w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej 2/3 statutowej liczby członków Rady.

§ 11. 1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy:

1) reprezentowanie Rady na zewnątrz;

2) organizowanie pracy i zaplecza biurowego Rady;

3) zwoływanie posiedzeń Rady oraz przewodniczenie obradom na sesji Rady.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy im wskazany Wiceprzewodniczący, a w razie jego nieobecności inny, upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady.

3. Przewodniczący Rady, wyznaczony przez niego członek Rady lub osoba wskazana przez Radę ma prawo uczestniczenia i przedstawiania opinii Rady na posiedzeniach Rady Miasta i komisjach Rady Miasta.

§ 12. 1. Posiedzenia Rady są jawne i odbywają się z udziałem mieszkańców w charakterze publiczności.

2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Przewodniczący Rady ustala, przed każdym posiedzeniem Rady, porządek obrad, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Rada, na wniosek członka Rady, może wprowadzić zmiany w porządku obrad, bezwzględną większością głosów, statutowego składu Rady.

5. Na wniosek 1/3 członków Rady, Przewodniczącego, Zarządu lub co najmniej 50 mieszkańców Osiedla Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady, w ciągu 7 dni od dnia złożenia tego wniosku.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 składa się do Przewodniczącego Rady; wniosek ten powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.

7. Przewodniczący Rady otwiera posiedzenie Rady, gdy na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa statutowego składu Rady.

8. O zwołaniu posiedzenia Przewodniczący Rady zawiadamia, co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem:

1) członków Rady - telefonicznie, na pisemny wniosek członka Rady pocztą elektroniczną;

2) Przewodniczącego Rady Miasta - pocztą elektroniczną;

3) mieszkańców Osiedla - w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności na tablicach informacyjnych w Osiedlu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

9. W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego Rady w ciągu 6 miesięcy posiedzenia Rady, najstarszy wiekiem członek Rady zwołuje posiedzenie Rady i kieruje jej obradami.

§ 13. Do obowiązku członka Rady należy przede wszystkim:

1) aktywny udział w pracach Rady;

2) podejmowanie inicjatyw związanych z zadaniami Rady;

3) utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami Osiedla.

§ 14. 1. Rada wyraża swoją wolę w formie uchwał i stanowisk, a także opinii oraz wniosków.

2. Pisemne projekty uchwał wraz z uzasadnieniem mogą wnosić: Przewodniczący Rady, Zarząd, komisje problemowe, co najmniej 3 członków Rady, Prezydent Miasta.

3. Projekt uchwały powinien być złożony Przewodniczącemu Rady nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Rady.

4. Przewodniczący Rady zobowiązany jest umieścić projekt uchwały w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady, a projekt uchwały złożony później niż w terminie wskazanym w ust. 3 lub w trakcie posiedzenia Rady może być wprowadzony do porządku obrad bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady.

5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej 50 % statutowego składu Rady, chyba, że Statut stanowi inaczej. Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 i 4 i § 16 ust. 3 i 4. Uchwały są przekazywane Prezydentowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miasta.

6. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, w którym odnotowuje się stwierdzenie prawomocności obrad, porządek posiedzenia, podjęte uchwały, wyniki głosowań oraz podstawowe informacje o przebiegu posiedzenia.

7. Protokół, po przyjęciu przez Radę i podpisaniu przez osobę przewodniczącą posiedzeniu, jest przekazywany niezwłocznie do Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta. Protokół może być publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Komisje problemowe Rady Osiedla

§ 15. 1. Rada może powoływać komisje problemowe lub zespoły robocze do określonych spraw ważnych dla mieszkańców danego osiedla.

2. Do kompetencji komisji problemowych i zespołów roboczych należą sprawy inspirowania i organizowania działalności w zakresie im przypisanym.

3. Rada odrębnymi uchwałami określa szczegółowe zakresy działania komisji problemowych lub zespołów roboczych.

4. Komisja problemowa lub zespół roboczy nie mogą liczyć mniej niż 3 członków.

5. Do komisji problemowych i zespołów roboczych mogą wchodzić osoby spoza Rady w liczbie nieprzekraczającej połowy składu komisji lub zespołu.

6. Przewodniczącym komisji problemowej i zespołu roboczego może być tylko członek Rady.

7. Wyboru przewodniczących komisji problemowych i zespołów roboczych dokonuje Rada w głosowaniu jawnym.

8. Za wybranych uważa się tych, którzy w głosowaniu uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

Zarząd Osiedla

§ 16. 1. Zarząd składa się z Przewodniczącego Rady, który jest Przewodniczącym Zarządu, 1 lub 2 Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza i Skarbnika.

2. Liczbę wiceprzewodniczących Zarządu określa Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3. Rada wybiera członków Zarządu w głosowaniu tajnym, spośród członków Rady.

4. Odwołanie członków Zarządu następuje na wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej 3 członków Rady, w trybie określonym w ust. 3.

5. Po zakończeniu kadencji Rady ustępujący Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu. Ustępujący Zarząd przekazuje prowadzone sprawy nowo wybranemu Zarządowi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powołania nowego Zarządu.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu lub większość członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu może zwołać także Prezydent Miasta.

8. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków Zarządu.

W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 17. 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Osiedla wobec organów Miasta i innych podmiotów;

2) przygotowanie projektów uchwał Rady i ich wykonywanie;

3) wnoszenie spraw pod obrady Rady;

4) bieżące informowanie mieszkańców Osiedla o prowadzonej działalności;

5) prowadzenie, spraw bieżących, w tym wynikających ze współdziałania Osiedla z organami Miasta w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców Osiedla;

6) składanie Radzie Osiedla rocznego sprawozdania z działalności Osiedla, najpóźniej do końca marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie;

7) w sprawach niecierpiących zwłoki występowanie z interwencjami do organów Miasta oraz innych jednostek i instytucji, których działalność ma wpływ na warunki życia mieszkańców Osiedla;

8) przedkładanie Radzie informacji z bieżących działań.

2. Zarząd organizuje dyżury. Miejsce, dni i godziny dyżurów podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

§ 18. Projekty uchwał i stanowisk przygotowuje Zarząd z inicjatywy:

1) własnej;

2) nie mniej niż trzech członków Rady;

§ 19. Organy Osiedla oraz Przewodniczący Rady mają prawo używania pieczątek podłużnych o treści:

Rada Osiedla Dojlidy Górne

Miasta Białegostoku

Adres i telefon

Zarząd Osiedla Dojlidy Górne

Miasta Białegostoku

Adres i telefon

Przewodniczący Rady Osiedla Dojlidy Górne

Miasta Białegostoku

Imię i nazwisko

Rozdział 4.
Nadzór nad działalnością organów Osiedla

§ 20. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje odpowiednio Prezydent Miasta i Rada Miasta, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Miasta, na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 21. 1. Przewodniczący zobowiązany jest do przedłożenia Przewodniczącemu Rady Miasta uchwał Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.

2. Przewodniczący zobowiązany jest do przedłożenia Prezydentowi Miasta uchwał Rady i uchwał Zarządu w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.

3. Na wniosek Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, Rada Miasta może wstrzymać wykonanie danej uchwały.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 22. 1. Projekt Statutu Osiedla przed uchwaleniem przez Radę Miasta, podlega:

1) zaopiniowaniu przez Radę Osiedla, o ile została wcześniej powołana;

2) konsultacjom z mieszkańcami Osiedla poprzez udostępnienie na stronie internetowej Miasta i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku będącym siedzibą Prezydenta Miasta Białegostoku i w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Osiedla.

2. Poprawki do projektu Statutu Osiedla można składać do Rady Miasta w terminie 14 dni od dnia udostępnienia projektu na stronie internetowej Miasta i wywieszenia go na tablicy ogłoszeń.

3. W przypadku niewyrażenia opinii przez Radę Osiedla w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

§ 23. Statut podaje się do wiadomości mieszkańców Osiedla poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w budynku będącym siedzibą Prezydenta Miasta Białegostoku i w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Osiedla.

§ 24. Zmiany Statutu następują w formie uchwały Rady Miasta, w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe