Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 68/XI/15 Rady Gminy Zambrów

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właściciela nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właściciela domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Zambrów w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, bądź za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

3. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC, ODT, PDF zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971).

4. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej winna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Dokument DOC, ODT, PDF, o którym mowa w ust. 3, zgodny będzie ze schematami opublikowanymi w repozytorium wzorów platformy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 43/VIII/15 Rady Gminy Zambrów z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 491).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/XI/15
Rady Gminy Zambrów
z dnia 28 października 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Deklaracja numer :

Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

Składający: właściciel nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Termin składania: w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji.

Miejsce składania: Urząd Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.

A. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

1. Okoliczności powodujące złożenie deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

? ? pierwsza deklaracja data powstania obowiązku (MM - RRRR) _ _ - _ _ _ _

? ? nowa deklaracja

?? korekta deklaracji za okres od (MM - RRRR) _ _ - _ _ _ _ do (MM - RRRR) _ _ - _ _ _ _

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? właściciel

? współwłaściciel

? użytkownik wieczysty

? zarządca

? użytkownik

? inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? osoba fizyczna ? osoba prawna ? jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

1. Nazwa pełna/ Imię i nazwisko

Identyfikator REGON ………………………………. PESEL………………………………….. NIP ………………………

Imię ojca (wypełniają osoby fizyczne)

Telefon

Imię i nazwisko współmałżonka (wypełniają osoby fizyczne)

2. Adres zamieszkania/ Adres siedziby

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

3. Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż w punkcie C.2.)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE I ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY/ ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Gmina

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje …….. osób (należy podać liczbę mieszkańców).

E. OŚWIADCZAM, ŻE:

? gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą

? nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rodzaj gospodarstwa domowego:

Liczba gospodarstw:

Stawka opłaty miesięcznej:

Iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty:

? gospodarstwo domowe jednoosobowe

? gospodarstwo domowe dwu-trzyosobowe

? gospodarstwo domowe czteroosobowe i większe

Razem:

………….. zł

F.1.Wyliczenie opłaty kwartalnej

Wysokość opłaty miesięcznej: …………… zł x 3 miesiące = ……………. zł kwartalnie.

Wysokość opłaty kwartalnej słownie : …………………………………………………………….. zł.

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

…..….. - ….… - ..……….

(data)

………………………………………..…

(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2014 r. poz.1619 z późn. zm.).

Objaśnienia:

1) Zgodnie z art. 6 m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Urzędu Gminy Zambrów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3) Zgodnie z art. 6 o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.) niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta, określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 68/XI/15
Rady Gminy Zambrów
z dnia 28 października 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Deklaracja numer :

Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

Składający: właściciel nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Termin składania: w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji.

Miejsce składania: Urząd Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.

A. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

1. Okoliczności powodujące złożenie deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

? ? ???pierwsza deklaracja data powstania obowiązku (MM - RRRR) _ _ - _ _ _ _

? ? nowa deklaracja

? ? korekta deklaracji za okres od (MM - RRRR) _ _ - _ _ _ _ do (MM - RRRR) _ _ - _ _ _ _

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? właściciel

? współwłaściciel

? użytkownik wieczysty

? zarządca

? użytkownik

? inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? osoba fizyczna ? osoba prawna ? jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

1. Nazwa pełna/ Imię i nazwisko

Identyfikator REGON ………………………………. PESEL………………………………….. NIP ………………………

Imię ojca (wypełniają osoby fizyczne)

Telefon

Imię i nazwisko współmałżonka (wypełniają osoby fizyczne)

2. Adres zamieszkania/ Adres siedziby

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

3. Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż w punkcie C.2.)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE I ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY/ ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Gmina

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. OŚWIADCZAM, ŻE:

? gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą

? nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą

F. STAWKA OPŁATY RYCZAŁTOWEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku (proszę wskazać liczbę) …...... sztuk.

a) wysokość opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku jeśli odpady są zbierane i odbierane selektywnie : ……………… zł

słownie: ............................................................................................. zł.

b) wysokość opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku jeśli odpady są zbierane i odbierane nieselektywnie : ………………… zł.

słownie: ........................................................................................... zł.

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

…..….. - ….… - ..……….

(data)

………………………………………..…

(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2014 r. poz.1619 z późn. zm.)

Objaśnienia:

1) Zgodnie z art. 6 m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Urzędu Gminy Zambrów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3) Zgodnie z art. 6 o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.) niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta, określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe