reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 24/2015 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 5 października 2015r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", z jednej strony a Gminą Raczki reprezentowaną przez Wójta Gminy Raczki - Andrzeja Szymulewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Raczki - Agnieszki Grzędzińskiej, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu realizacji wychowania przedszkolnego przez dziecko z terenu Gminy Raczki w publicznym przedszkolu funkcjonującym na terenie Miasta Suwałk.

§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1 niniejszego porozumienia będzie realizowane przez Przedszkole Specjalne nr 9 w Suwałkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach (ul. Przytorowa 8).

§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazać na konto Przyjmującego w Banku Pekao S.A. Oddział Suwałki - nr konta 98 1240 5211 1111 0000 4922 3129 środki finansowe, zwane dalej ,,dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z terenu Przekazującego realizujących wychowanie przedszkolne w publicznym przedszkolu, o którym mowa w § 2, naliczone za okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w następujący sposób:

1) dotacja za okres czterech miesięcy, tj. za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2015 r. - w wysokości 2.430,50 zł za każdy miesiąc, o którym mowa w § 1, tj. ogółem za 1 (jedno) dziecko w ww. okresie zamknie się kwotą w wysokości 9.722,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote);

2) dotacja zostanie przekazana Przyjmującemu przez Przekazującego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2015 r.

2. Strony ustalają termin wykorzystania dotacji na dzień 31 grudnia 2015 r.

3. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2016 r.

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpi w terminie do 31 stycznia 2016 r.

5. Za opóźnienie w przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego/Przekazującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa § 1.

§ 5. 1. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Przyjmujący, a jeden Przekazujący. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostanie przesłana do wiadomości Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach (ul. Przytorowa 8).

Wójt Gminy Raczki


Andrzej Szymulewski


Skarbnik Gminy Raczki


Agnieszka Grzędzińska

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk


Wiesław Stelmach

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama