reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/97/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 10 listopada 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie oraz nadania jej Statutu

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Młodzieżową Radę Miejską w Rajgrodzie, która ma charakter konsultacyjny i działa
w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.

§ 2.

Nadaje się Statut Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Rajgrodzie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Organy Gminy Rajgród mogą uwzględniać w swojej działalności postulaty i wnioski wypracowane przez Młodzieżową Radę Miejską w Rajgrodzie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie


mgr Mieczysław Gisztarowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/97/15
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 10 listopada 2015 r.

Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie

Dział I.
Zasady funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie zwanej dalej "Radą".

2. Rada składa się z 15 radnych wybieranych spośród uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjum znajdujących się na trenie gminy Rajgród, którzy mieszkają na terenie gminy Rajgród oraz absolwentów gimnazjum z ostatnich dwóch lat szkolnych.

3. Podstawą działalności Rady jest praca społeczna radnych. Radni za pełnienie swojej funkcji nie pobierają wynagrodzenia lub diet.

4. Radni są wybierani zgodnie z Regulaminem Wyborczym do Rady, o którym mowa w Dziale II niniejszego Statutu.

5. Rada nie jest związana z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.

6. Kadencja Rady trwa 2 lata. Czas trwania kadencji liczony jest od daty wyborów.

7. Rada nie posiada osobowości prawnej.

8. Siedzibą Rady jest Urząd Miejski w Rajgrodzie.

Rozdział 2.
Cele i środki działania

§ 2.

Celem działania Rady jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększanie aktywności młodych ludzi w gminie Rajgród.

§ 3.

Rada realizuje swoje cele poprzez:

1) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Rajgrodzie regulujących sprawy istotne dla środowiska młodzieżowego, w sposób uwzględniający opinie i postulaty zgłaszane przez młodzież gminy Rajgród,

2) inicjowanie działań dotyczących życia młodzieży,

3) podejmowanie działań propagujących cele Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej,

4) inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodzieży,

5) prowadzenie działalności informacyjno - doradczej,

6) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady.

§ 4.

Środki zapewniające realizację celów statutowych Rady pochodzą z wyodrębnionej dla potrzeb działalności Rady części budżetu gminy Rajgród. Dla realizacji celów statutowych Rada może również starać się pozyskiwać środki na te cele z innych źródeł.

Rozdział 3.
Organy Rady

§ 5.

1. Organami Rady są:

1) Prezydium Rady,

2) zespoły problemowe.

2. Organy Rady działają na podstawie Statutu Rady.

§ 6.

1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium, powoływane przez Radę na okres jej kadencji. Prezydium składa się z Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. W skład Prezydium nie mogą wchodzić osoby, które nie posiadają mandatu radnego.

2. Rada wybiera Prezydium bezwzględną większością składu Rady w głosowaniu tajnym. Prezydium wybierane jest w okresie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów do Rady.

3. Rada może odwołać członka Prezydium lub cały skład Prezydium większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Rady w głosowaniu tajnym jedynie na pisemny wniosek 1/4 składu Rady lub Przewodniczącego.

4. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

5. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium pełnią oni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka Prezydium lub całego Prezydium.

6. Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej kadencji.

§ 7.

1. Do zadań Prezydium należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) wykonywanie budżetu Rady,

3) realizacja uchwał Rady.

2. W realizacji zadań Rady Prezydium podlega wyłącznie Radzie.

§ 8.

1. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego Rady należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz,

2) podejmowanie decyzji w imieniu Rady w sytuacjach nagłych, po konsultacji z właściwym ze względu na zakres kompetencji Członkiem Prezydium,

3) zwoływanie sesji Rady, przygotowywanie porządku obrad, przewodniczenie obradom,

4) wnioskowanie o odwołanie członków Prezydium,

5) składanie Radzie sprawozdań z działalności Przewodniczącego między sesjami.

2. Przy równym rozkładzie głosów w głosowaniu wewnątrz Prezydium, Przewodniczący ma decydujący głos.

§ 9.

Do kompetencji i zadań Wiceprzewodniczących Rady należy:

1) koordynacja działań zespołów problemowych Rady,

2) zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności,

3) pomoc Przewodniczącemu w organizowaniu pracy Prezydium.

§ 10.

Do kompetencji i zadań Sekretarza Rady należy:

1) prowadzenie dokumentacji Rady,

2) składanie Radzie sprawozdań z działalności Prezydium,

3) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Prezydium.

§ 11.

1. Rada może powoływać ze swego grona zespoły problemowe, których celem jest wykonywanie określonych zadań wynikających z uchwał Rady.

2. Skład osobowy zespołu problemowego, zakres jego działania i termin realizacji określa uchwała Rady.

3. W toku prac zespołu problemowego Rada może, na wniosek zgłoszony przez radnego dokonać zmian w składzie zespołu problemowego.

4. Zespół problemowy ulega rozwiązaniu z chwilą zrealizowania zadania lub w wyniku uchwały Rady.

5. Zespół problemowy ze swego grona wybiera przewodniczącego, który jest odpowiedzialny przed Radą za realizację zadania.

6. Zespół problemowy może występować z inicjatywą uchwałodawczą.

Rozdział 4.
Radni

§ 12.

1. Radnym może być uczeń szkoły, o której mowa w § 1 ust. 2.

2. Kadencja radnego kończy się wraz z końcem kadencji Rad lub po zakończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

3. Radny może wykonywać swoje czynności po złożeniu na sesji Rady uroczystego ślubowania o następującej treści: "Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy". Po odczytaniu treści ślubowania, wywołani kolejno radni wypowiadają słowo "ślubuję". Radni, którzy nie byli obecni na pierwszej sesji lub ich praca w Radzie rozpoczęła się w trakcie kadencji Rady, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

§ 13.

Radny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do organów Rady,

2) głosu podczas głosowań na sesjach Rady,

3) zgłaszać postulaty i inicjatywy,

4) składać interpelacje w istotnych sprawach związanych z działalnością Rady,

5) uczestniczyć w pracach dowolnie przez siebie wybranych zespołów problemowych,

6) uzyskać każdą informację dotyczącą prac Rady,

7) domagać się wniesienia pod obrady sesji, spraw które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, zwłaszcza tych, które wynikają z postulatów i skarg wyborców,

8) uczestniczyć w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz jej Komisji.

§ 14.

Radny ma obowiązek:

1) przestrzegać Statutu i uchwał Rady,

2) uczestniczyć w realizacji celów Rady,

3) uczestniczyć w sesjach Rady, zebraniach roboczych i pracach zespołów problemowych, do których został wybrany,

4) przedłożyć Prezydium Rady usprawiedliwienie w razie nieobecności na posiedzeniu Rady w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty posiedzenia Rady,

5) informować swoich wyborców o działalności Rady,

6) przedstawiać wnioski swoich wyborców na sesjach Rady,

7) powiadomić o zmianie miejsca nauki i zamieszkania Przewodniczącego Rady.

§ 15.

1. Kadencja radnego może być skrócona, jeżeli nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków bądź nie przestrzega Statutu Rady. Decyzję o skróceniu kadencji Radnego podejmuje Rada na wniosek Przewodniczącego Rady, Prezydium lub minimum 3 radnych większością 2/3 głosów.

2. Radny ma prawo do rezygnacji z zajmowanego stanowiska oraz do zrzeczenia się mandatu w czasie trwania kadencji.

3. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności radnego na trzech kolejnych sesjach Rady, bądź nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch spotkaniach roboczych i pracach zespołów problemowych radny traci mandat bez głosowania na sesji Rady. Radni są informowani o tym fakcie przez Prezydium Rady, a miejsce radnego zajmuje osoba posiadająca najwyższą ilość głosów w danym okręgu wyborczym, która nie została radnym. W przypadku braku takiej osoby zarządza się wybory uzupełniające, które przewiduje niniejszy Statut.

Rozdział 5.
Sesje Rady

§ 16.

Rada odbywa sesje w liczbie niezbędnej do wypełniania swoich zadań, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Sesje nie mogą odbywać się w czasie wakacji letnich i ferii zimowych.

§ 17.

1. Sesje organizuje i zwołuje Przewodniczący Rady ustalając projekt porządku obrad oraz ich miejsce, dzień i godzinę.

2. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem - wysyłając zawiadomienia, projekt porządku obrad oraz w miarę możliwości projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.

3. O sesji powiadamia się Burmistrza Rajgrodu oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rajgrodzie w trybie przewidzianym w ust. 2.

4. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji wyznaczając nowy termin jej odbycia.

5. Warunki, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą sesji nadzwyczajnych, do których stosuje się zapisy § 18.

6. Sesja może mieć charakter uroczysty, wiązać się z obchodami świąt oraz wydarzeń ważnych z punktu widzenia historii państwa lub gminy. W czasie uroczystej sesji można pominąć w porządku obrad niektóre punkty sesji, a wprowadzić akcenty uroczyste np. wręczenie odznaczeń, uchwalenie rezolucji, złożenie kwiatów, itp.

§ 18.

1. Przewodniczący Rady ma prawo do zwołania sesji nadzwyczajnej Rady.

2. Sesja nadzwyczajna poświęcona jest sprawom pilnym, wymagającym niezwłocznego rozstrzygnięcia. Przewodniczący niezwłocznie powiadamia radnych o terminie sesji i projekcie porządku obrad sesji. Jeśli o sesji nadzwyczajnej powiadamia się w czasie sesji Rady, obecnych radnych uważa się za powiadomionych.

3. Sesja nadzwyczajna zwoływana jest na wniosek Prezydium lub co najmniej 3 Radnych w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.

4. Sesja nadzwyczajna może mieć charakter uroczysty zgodnie z § 17 ust. 6.

§ 19.

Sesje Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący Rady podaje do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

§ 20.

Listę gości zaproszonych na sesję ustala Przewodniczący Rady.

§ 21.

1. Sesję otwiera i prowadzi jej obrady Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach Wiceprzewodniczący.

2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły "Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie".

§ 22.

1. Rada obraduje i podejmuje uchwały w obecności kworum - co najmniej połowy składu Rady.

2. W przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie obrad, Przewodniczący Rady podejmuje decyzję o przerwaniu sesji, wyznaczając jej nowy termin.

§ 23.

1. Na początku sesji Przewodniczący na podstawie listy obecności radnych stwierdza kworum, a w razie jego braku, wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady, polecając jednocześnie odnotowanie w protokole przyczyn, z powodu których sesja nie mogła się odbyć.

2. Po stwierdzeniu, że Rada może prawomocnie obradować, Przewodniczący przedstawia Radzie do uchwalenia projekt porządku obrad oraz przyjmuje wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

3. W każdym momencie sesji Przewodniczący udziela głosu dla zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym. Przedmiotem wniosku o charakterze formalnym mogą być w szczególności sprawy:

1) odroczenia sesji i wyznaczenia nowego terminu jej odbycia na podstawie § 17 ust. 4,

2) wykreślenia danego tematu z porządku obrad,

3) zakończenia dyskusji i przystąpienia do podjęcia uchwały,

4) zamknięcia listy mówców,

5) stwierdzenia kworum,

6) naruszenia Statutu w toku prac Rady.

4. Przewodniczący poddaje wniosek o charakterze formalnym pod głosowanie. Rada podejmuje uchwałę w sprawie wniosku formalnego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 24.

1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego przez Radę porządku. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może, za zgodą Rady, dokonywać zmian w kolejności realizacji jego poszczególnych punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu radnym według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

3. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym, po uprzednim zgłoszeniu się tej osoby do listy mówców.

4. Listę mówców prowadzi Sekretarz Rady.

§ 25.

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem właściwego porządku obrad, w tym odnośnie wystąpień radnych i innych osób na sesji.

2. Przewodniczący może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji. W uzasadnionych przypadkach ma prawo odebrać głos, polecając odnotowanie tego faktu w protokole sesji.

3. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek bądź uchybiają powadze sesji Rady.

§ 26.

1. W przypadku obrad każdej sesji, z wyjątkiem sesji uroczystych, w porządku obrad przewiduje się zgłoszenie interpelacji przez radnych.

2. Radni składają interpelacje w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Prezydium Rady. Interpelacje muszą zawierać przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

3. W miarę możliwości członkowie Prezydium udzielają odpowiedzi na interpelacje w czasie sesji, a gdy nie jest to możliwe - odpowiadają pisemnie w ciągu 14 dni.

4. Radni, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, mogą zgłaszać organom gminy pytania lub pomysły dotyczące funkcjonowania lokalnego samorządu.

5. W porządku obrad każdej sesji, z wyjątkiem uroczystych, przewiduje się również wolne głosy i zapytania, składane przez radnych bądź inne osoby obecne na sesji w formie trybuny obywatelskiej. Przez wolne głosy należy rozumieć: uwagi, spostrzeżenia, propozycje, pomysły dotyczące funkcjonowania Rady i stanowiące ofertę zgłaszającego do wykorzystania przez Radę.

§ 27.

1. Sprawy będące przedmiotem obrad, Rada rozstrzyga w drodze uchwał.

2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów.

3. Zapisów ust. 2 nie stosuje się do uchwał o charakterze proceduralnym, uchwał podejmowanych w wyniku rozpatrzenia sprawozdań lub informacji związanych z realizacją uchwał Rady, które są wyłącznie odnotowane w protokole sesji.

§ 28.

1. Z inicjatywą podjęcia uchwały mogą występować: Przewodniczący Rady, Prezydium, zespoły problemowe bądź grupa co najmniej 3 radnych.

2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwałodawczej mogą występować do podmiotów wymienionych w ust. 1 samorządy uczniowskie szkół z terenu gminy Rajgród.

§ 29.

1. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Radę, a także projekty uchwał przedstawia Radzie wraz z uzasadnieniem wnioskodawca lub osoba przez niego wskazana.

2. Jeśli inicjatywa podjęcia uchwały lub konkretny projekt uchwały zostały zgłoszone w trakcie obrad sesji, Rada może przystąpić do jego uchwalenia bądź odesłać go do opracowania przez Prezydium lub zespół problemowy.

3. Projekt uchwały powinien zawierać:

1) datę i tytuł uchwały,

2) podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,

3) treść merytoryczną uchwały,

4) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz sprawujących nadzór nad jej wykonaniem,

5) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania.

4. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie.

5. Przewodniczący ma prawo wprowadzić zmiany w projekcie uchwały w formie autopoprawki.

6. Poprzez "autopoprawkę" należy rozumieć zmianę treści projektu uchwały wprowadzoną przez Przewodniczącego w czasie trwania sesji, przed podjęciem uchwały. Przewodniczący ma obowiązek poinformować radnych o zmianach i polecić odnotowanie tego faktu w protokole.

§ 30.

1. Uchwały opatruje się datą oraz numerem wyrażającym kolejność uchwały, kolejną liczbą sesji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku jej podjęcia. Kolejną liczbę sesji pisze się cyfrą rzymską, kolejność podjętej uchwały i ostatnie cyfry roku cyframi arabskimi.

2. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który obradom przewodniczył.

3. Oryginały uchwał ewidencjonuje Sekretarz Rady.

§ 31.

1. W sytuacjach, gdy nie ustalono odrębnego trybu głosowania, Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy zachowaniu kworum.

2. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadku głosowania w sprawach personalnych tj. wyboru bądź odwołania Członków Prezydium.

§ 32.

1. Zwykła większość głosów oznacza, że "za" projektem opowiedziało się więcej radnych niż "przeciw" projektowi uchwały. Głosy wstrzymujące się nie wpływają na wynik głosowania.

2. Bezwzględna większość głosów oznacza, że na prawomocnie obradującej sesji więcej niż połowa radnych opowiedziała się "za" projektem uchwały.

§ 33.

1. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się głosy "za", "przeciw" oraz " wstrzymujące się".

2. W głosowaniu tajnym Radni głosują kartami opatrzonymi pieczęcią Rady. Za głosy oddane uznaje się karty, na których Radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami.

3. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza powołana na sesji spośród Radnych 3 osobowa komisja skrutacyjna.

4. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji.

§ 34.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: "Zamykam sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie".

§ 35.

1. Z każdej sesji, Sekretarz Rady sporządza protokół, będący urzędowym zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych przez Radę uchwał i złożonych interpelacji.

2. Protokoły z sesji są wykładane do wglądu w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w terminie 14 dni od zakończenia sesji.

§ 36.

Całą dokumentację i korespondencję Rady przechowuje się w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

Rozdział 6.
Działalność konsultacyjna Rady

§ 37.

1. Rada ma prawo przedstawiania Radzie Miejskiej w Rajgrodzie oraz Burmistrzowi Rajgrodu opinii we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, a w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży.

2. Opinię, w sprawach określonych w ust. 1 Rada może wydawać z własnej inicjatywy w formie przyjętego przez Radę stanowiska.

3. Zainteresowany organ samorządu gminnego może zwrócić się do Rady z prośbą o wydanie opinii w danej sprawie, określając termin jej wydania, nie krótszy jednak niż 14 dni. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

4. Z inicjatywą wydania opinii w określonej sprawie może wystąpić do Rady młodzież gminy Rajgród.

5. Rada ma prawo do otrzymywania przed każdą sesją Rady Miejskiej w Rajgrodzie projektu porządku obrad wraz z projektami uchwał.

Rozdział 7.
Praca w Radzie osób spoza jej składu

§ 38.

1. Rada do realizacji swoich zadań może angażować osoby spoza jej składu na zasadzie dobrowolności. Osoby takie nie mają prawa głosu podczas głosowań.

2. Zasady współpracy między Radą a chętnymi osobami określa uchwała Rady.

Rozdział 8.
Opieka merytoryczna

§ 39.

1. Burmistrz Rajgrodu powołuje Opiekuna Rady, zwanego dalej Opiekunem.

2. Zadaniem Opiekuna jest zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą a organami samorządowymi gminy Rajgród i Urzędem Miejskim w Rajgrodzie.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 40.

Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji mogą być kontynuowane w następnej kadencji.

Dział II.
Regulamin Wyborczy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 41.

Regulamin Wyborczy, zwany dalej Regulaminem określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie zwanej dalej "Radą".

Rozdział 2.
Miejska Komisja Wyborcza

§ 42.

1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady, Burmistrz Rajgrodu w drodze zarządzenia powołuje Miejską Komisję Wyborczą.

2. Miejska Komisja Wyborcza składa się z 7 osób, w tym z 1 osoba wyznaczona przez Burmistrza.

3. Członkiem Miejskiej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na radnego.

4. Miejska Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

§ 43.

1. Miejska Komisja Wyborcza zarządza wybory najpóźniej w terminie miesiąca przed upływem kadencji Rady, określając ich datę oraz godziny głosowania.

2. O swej decyzji Miejska Komisja Wyborcza pisemnie powiadamia samorządy uczniowskie szkół w terminie 7 dni od podjęcia decyzji.

3. Wybory przeprowadza się najpóźniej w 50 dniu od ich zarządzenia.

Rozdział 3.
Okręgowe Komisje Wyborcze

§ 44.

1. Gmina Rajgród dzieli się na Okręgi Wyborcze, którymi są szkoły podstawowe i gimnazjum.

2. Wykaz szkół będących Okręgami Wyborczymi przygotowuje Miejska Komisja Wyborcza w oparciu o załącznik nr 1 do Statutu.

§ 45.

1. Za organizację wyborów w danym Okręgu Wyborczym odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza.

2. Okręgowa Komisja Wyborcza składa się z 3 osób.

3. Członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na radnego.

4. Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej oraz jej Przewodniczącego ustala Miejska Komisja Wyborcza na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego danej szkoły.

5. We wniosku określa się proponowany skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej z zaznaczeniem osoby proponowanej na funkcję Przewodniczącego.

6. Wniosek o którym mowa w ust. 4 składa się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty pisemnego poinformowania samorządu uczniowskiego szkoły o wyborach.

7. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który koordynuje pracami Okręgowej Komisji Wyborczej w danym okręgu wyborczym.

Rozdział 4.
Kandydaci na radnych

§ 46.

1. Liczba radnych wybieranych w poszczególnych Okręgach Wyborczych:

a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie - 1 mandat,

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach - 1 mandat,

c) Szkoła Podstawowa w Rydzewie - 1 mandat,

d) Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie - 1 mandat,

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie - 4 mandaty,

f) Gimnazjum im. ks. Józefa Radwańskiego w Rajgrodzie - 7 mandatów, przy czym 4 mandaty przysługują uczniom gimnazjum w Rajgrodzie i 3 mandaty uczniom szkół ponadgimnazjalnym będących absolwentami gimnazjum w Rajgrodzie z ostatnich 2 lat szkolnych.

2. Wykaz okręgów wyborczych do Młodzieżowej Rady Gminy stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

§ 47.

Kandydatem na radnego, zwanym dalej kandydatem, może być osoba, która uczęszcza do klasy V-VI szkoły podstawowej, gimnazjum na terenie gminy Rajgród i jest mieszkańcem tej gminy oraz osoba uczęszczająca do szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkała na terenie gminy Rajgród będąca absolwentem gimnazjum w Rajgrodzie z ostatnich 2 lat szkolnych.

§ 48.

1. Dla zarejestrowania kandydata konieczne jest zebranie przez kandydata podpisów pod listą osób popierających jego kandydaturę.

2. Listy osób popierających kandydata powinny zawierać jego imię, nazwisko, klasę oraz numer legitymacji szkolnej i oświadczenie o zgodzie kandydata. Osoby popierające jego kandydaturę powinny podać imię, nazwisko, klasę oraz numer legitymacji szkolnej.

3. Kandydaci na radnych powinni posiadać poparcie co najmniej 10 uczniów z własnego okręgu wyborczego.

4. Listę, o której mowa w ust. 1 kandydat przekazuje Okręgowej Komisji Wyborczej nie później niż 14 dni od dnia pisemnego poinformowania samorządu uczniowskiego szkoły o wyborach.

5. Okręgowa Komisja Wyborcza określa godzinę, do której kandydaci są zobowiązani przekazać listę, o której mowa w ust. 1, o czym informuje samorząd uczniowski danej szkoły oraz Miejską Komisję Wyborczą.

6. Wzór listy osób popierających kandydata stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

§ 49.

1. Listy, o których mowa w § 48 ust. 4 Okręgowa Komisja Wyborcza przekazuje Miejskiej Komisji Wyborczej dokładnie 14 dnia od dnia pisemnego poinformowania szkoły o wyborach, do godziny określonej przez Miejską Komisję Wyborczą.

2. Na podstawie przekazanych list Miejska Komisja Wyborcza w terminie do 5 dni od daty ich wpłynięcia ustala listy kandydatów w Okręgach Wyborczych.

3. Listę kandydatów na radnych Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia w terminie określonym w ust. 2.

§ 50.

1. W przypadku, gdy w terminie określonym w § 49 ust. 1 w danym Okręgu Wyborczym nie zgłoszono żadnego kandydata lub gdy liczba kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów przypadających na dany Okręg Wyborczy, Miejska Komisja Wyborcza przedłuża w tym Okręgu Wyborczym o 7 kolejnych dni czas przeznaczony na zgłaszanie kandydatów lub przesuwa liczbę mandatów do innego Okręgu Wyborczego, po czym przedłuża w nim termin zgłaszania kandydatów o 7 kolejnych dni. Informacje o tym fakcie niezwłocznie podaje do wiadomości wyborców danego Okręgu Wyborczego w drodze obwieszczenia.

2. Jeżeli w danym Okręgu Wyborczym pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie zgłoszono żadnego kandydata, wyborów w tym Okręgu Wyborczym nie przeprowadza się. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów Miejska Komisja Wyborcza powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia.

§ 51.

1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia przez Miejską Komisję Wyborczą ostatecznej listy kandydatów.

2. Prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zabronione.

Rozdział 5.
Wybory do Rady

§ 52.

Wybory do Rady są równe, bezpośrednie, większościowe oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 53.

1. Uprawnionymi do głosowania są uczniowie klas V-VI szkół podstawowych oraz wszyscy uczniowie gimnazjum stanowiących Okręgi Wyborcze.

2. W przypadku okręgu wyborczego w Gimnazjum w Rajgrodzie uprawnionymi do głosowania są również osoby uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych i zamieszkałe na terenie gminy Rajgród.

3. Ustalenie listy osób uprawnionych do głosowania należy do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej.

4. Udział w głosowaniu jest dobrowolny.

5. Udział w głosowaniu nie może być podstawą do nagradzania lub karania uczniów.

6. Pod rygorem nieważności głosowania w danym Okręgu Wyborczym zabronione jest organizowanie zbiorowych wyjść poszczególnych klas w celu wzięcia udziału w głosowaniu.

§ 54.

1. Głosowanie odbywa się w specjalnie do tego celu wyznaczonym lokalu wyborczym.

2. Lokal wyborczy jest otwarty przez cały czas trwania wyborów.

3. W lokalu wyborczym znajdują się: Obwieszczenie ustalające listę kandydatów w danym Okręgu Wyborczym, Instrukcja do głosowania, Regulamin Wyborczy, lista osób uprawnionych do głosowania, urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania oraz wydzielone miejsce umożliwiające nieskrępowane oddanie głosu w warunkach tajności wyboru.

4. Urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania winna być zabezpieczona przed otwarciem plombą opatrzoną pieczęcią szkoły.

5. Pod rygorem nieważności głosowania w danym Okręgu Wyborczym zabronione jest wynoszenie urny poza obręb lokalu wyborczego.

§ 55.

1. Oddawaniu głosów przez wyborców służą Karty do głosowania.

2. Karta do głosowania zawiera następujące dane: tytuł, datę wyborów, nazwę szkoły i numer Okręgu Wyborczego, imiona oraz nazwiska kandydatów, pola przeznaczone na dokonanie wyboru, skróconą instrukcję do głosowania.

3. Za opracowanie wzoru i przygotowanie Kart do głosowania odpowiada Miejska Komisja Wyborcza.

4. Kartę do głosowania wydaje Okręgowa Komisja Wyborcza po przedstawieniu przez osobę uprawnioną do głosowania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.

5. Głosujący obowiązany jest poświadczyć własnoręcznym podpisem odebranie Karty do głosowania.

6. Każdy głosujący może otrzymać tylko jedną Kartę do głosowania.

7. Głosujący nie może przekazać swojej Karty do głosowania innej osobie.

§ 56.

1. Na Karcie do głosowania głosujący stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera, znak "X".

2. Karty, na których nie postawiono żadnego znaku "X" lub znak inny niż "X", uznaje się za głosy nieważne.

3. W przypadku głosowania w trybie przewidzianym w ust. 1 za głosy nieważne uznaje się Karty do głosowania, na których liczba znaków "X" postawionych w polach przy nazwiskach kandydatów przekracza liczbę mandatów pozostających do obsadzenia w danym Okręgu Wyborczym oraz Karty do głosowania, na których w polach przeznaczonych na dokonanie wyboru znajdują się inne znaki, niż znak "X".

§ 57.

1. Mandat radnego uzyskują ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, zgodnie z liczbą mandatów przypadającą danemu Okręgowi.

2. Jeżeli nie będzie możliwe obsadzenie w danym Okręgu mandatów w sposób określony w ust. 1 ze względu na to, że dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, o obsadzeniu mandatów zadecyduje druga tura głosowania. Głosowanie przeprowadza Okręgowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Miejską Komisją Wyborczą w ciągu 3 dni, informując o tym fakcie wyborców z danego Okręgu Wyborczego w drodze obwieszczenia. W drugiej turze głosowania wyboru dokonuje się spośród tych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów, uprawniającą ich do uzyskania mandatu radnego.

3. Jeżeli obsadzenie mandatu nie jest możliwe z powodu braku kandydatów w danym Okręgu Wyborczym, mandat ten pozostaje nie obsadzony.

§ 58.

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza przystępuje do obliczania jego wyników.

2. Z przeprowadzonego głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza protokół zawierający:

1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,

2) liczbę wydanych kart do głosowania,

3) liczbę oddanych głosów, tj. liczbę kart do głosowania wyjętych z urny,

4) liczbę głosów nieważnych,

5) liczbę głosów ważnych,

6) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

7) nazwiska i imiona osób wybranych na radnych.

3. Protokół i jego kopię podpisują wszyscy członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej.

4. Kopię protokołu, o której mowa w ust. 3, Okręgowa Komisja Wyborcza wywiesza niezwłocznie w widocznym, ogólnodostępnym miejscu przeznaczonym na ogłoszenie.

5. Protokół, wraz z Kartami do głosowania oraz listą z podpisami wyborców, którzy pobrali karty do głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza przekazuje w dniu wyborów Miejskiej Komisji Wyborczej.

§ 59.

1. Protesty związane z nieprawidłowościami w przebiegu wyborów lub kampanii wyborczej przyjmuje i rozpatruje Miejska Komisja Wyborcza w ciągu 5 dni od daty przeprowadzenia głosowania.

2. Protest wyborczy powinien mieć formę pisemną i zawierać następujące informacje: dokładny opis zdarzenia, miejsce w którym doszło do zdarzenia, listę świadków zdarzenia, imię, nazwisko, adres oraz własnoręczny podpis osoby zgłaszającej protest.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Wyborczego, w stopniu mogącym mieć wpływ na frekwencję w wyborach bądź na wynik głosowania, Miejska Komisja Wyborcza, w zależności od skali naruszeń, decyduje o unieważnieniu wyborów w danym Okręgu Wyborczym lub we wszystkich Okręgach Wyborczych.

\

§ 60.

1. W przypadku gdy Okręg Wyborczy nie jest reprezentowany przez określoną w Regulaminie liczbę radnych, Rada może ogłosić wybory uzupełniające na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w przypadku, gdy do końca kadencji Rady pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.

§ 61.

Miejska Komisja Wyborcza w czasie od 6 dni po wyborach, na podstawie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych ogłasza w drodze obwieszczenia wyniki wyborów.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 62.

1. Okręgowe Komisje Wyborcze ulegają rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia wyników wyborów do Rady.

2. Miejska Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu z chwilą wyboru Przewodniczącego Rady I kadencji lub rozpoczęcia kolejnej kadencji.

3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje w ciągu 30 dni od daty uprawomocnienia się wyników wyborów do Rady i prowadzi do czasu wyłonienia nowego Przewodniczącego Rady, Przewodniczący Rady ustępującej kadencji.

4. W przypadku, gdy zwołanie i prowadzenie sesji przez Przewodniczącego Rady ustępującej kadencji nie jest możliwe, sesja jest zwoływana i prowadzona przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady.

§ 63.

1. Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie jego uchwalenia.

2. O dokonanie zmian w Regulaminie Rada może wnioskować do Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

Dział III.
Postanowienia końcowe

Rozdział 1.
Zmiana Statutu

§ 64.

1. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie jego uchwalenia.

2. Rada może wnioskować o dokonanie zmian w Statucie.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykaz okręgów wyborczych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie

Lp.

Szkoła

Nr okręgu

Liczba radnych

1.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie

1

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach

2

3.

Szkoła Podstawowa w Rydzewie

3

4.

Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie

4

5.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie

5

6.

Gimnazjum im. ks. Józefa Radwańskiego w Rajgrodzie

6


Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wykaz osób popierających kandydaturę na Radnego

Wykaz osób popierających kandydaturę .....................................

(nazwisko i imię kandydata)

na radną/ego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie w okręgu wyborczym nr …

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Nr legitymacji szkolnej

Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama