Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/152/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia programu pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki" i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238; Dz.U. z 2014 r, poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662; Dz.U. z 2015 r. poz.122, poz. 151, poz. 277, poz. 478, poz. 774, poz. 881, poz. 1045, poz. 1223, poz. 1434, poz. 1593), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), Rada Miejska w Suwałkach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się do realizacji program pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki", zwany dalej "Programem".

2. Przyjmuje się regulamin Programu określający zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Miasta Suwałki, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe na realizację Programu będą corocznie określone w budżecie Gminy Miasta Suwałki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń


Załącznik do Uchwały Nr XIII/152/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Suwałki na realizację programu pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki"

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Program pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki", zwany w dalszej części Regulaminu "Programem", jest realizacją działania "Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Suwałki - działania związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - głównie w centrum miasta (SUW022)", określonego w "Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Suwałki", który został przyjęty uchwałą nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 marca 2015 roku.

2. Dotacja w ramach Programu udzielana jest na dofinansowanie kosztów następujących zadań:

1) trwała likwidacja systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana na:

a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

b) podłączenie do sieci gazowej;

2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źródeł ciepła, nowymi źródła ciepła, o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych, o których mowa w § 2 pkt 2.

3. Zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dotyczą systemów ogrzewania, opartych na paliwie stałym, które stanowią trwałe wyposażenie lokalu, albo budynku mieszkalnego, tj. piec/kocioł musi być trwale związany z podłożem lub ścianą, np. jest przymurowany/przyspawany, a w przypadku kotła połączony z kominem i instalacją centralnego ogrzewania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie użyty został zwrot:

1) Stare źródło ciepła - należy przez to rozumieć niskowydajny, nie ekologiczny kocioł na paliwo stałe centralnego ogrzewania, bądź piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja centralnego ogrzewania;

2) Nowe źródło ciepła - należy przez to rozumieć:

a) Kocioł opalany paliwami stałymi - kocioł posiadający certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 posiadający nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% oraz spełniający wymagania klasy 5 - dla źródeł opalanych paliwami stałymi. Kocioł powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;

b) Kocioł olejowy lub gazowy - kocioł o sprawności większej niż 80% (sprawność dla obciążenia częściowego 0,3 Pn i średniej temp. wody 500 C) spełniający warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. z 2005 nr 218, poz. 1846);

c) Kocioł elektryczny;

d) Pompa ciepła - należy przez to rozumieć urządzenie do ogrzewania lokalu albo budynku mieszkalnego ciepłem pobranym z otoczenia, z wyłączeniem klimatyzatorów;

3) Zadanie - należy przez to rozumieć działanie mające na celu realizację zadań określonych w § 1 ust. 2;

4) Dotacja - należy przez to rozumieć dotację celową (tj. kwotę środków) z budżetu Gminy Miasta Suwałki przyznaną jednorazowo na realizację pojedynczego zadania, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Rozdział 2.
Zasady udzielania dotacji

§ 3. 1. Udzielenie dotacji następuje na wniosek.

2. Wnioskodawcy mogą starać się o uzyskanie dotacji na realizację zadania, planowanego do wykonania, dotyczącego nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Suwałki.

3. Dotacja na realizację zadania może być udzielona wyłącznie, na dofinansowanie tzw. kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, w szczególności:

1) kosztów trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym;

2) kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła;

3) kosztów zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji wewnętrznej instalacji związanej z nowym źródłem ciepła;

4) kosztów dokumentacji sporządzonych w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlano -wykonawczy montażu instalacji);

5) kosztów związanych z adaptacją pomieszczenia do wymogów związanych z instalacją nowego źródła ciepła (zakres prac nie może przekraczać niezbędnych robót związanych z instalacją nowego źródła ciepła);

6) kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła;

7) kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie przystosowania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, a także kosztów zakupu i montażu urządzeń węzła cieplnego jeśli jest on własnością wnioskodawcy,

8) kosztów podłączenia do sieci gazowej w zakresie przystosowania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, a także kosztów zakupu i montażu urządzeń instalacji gazowej jeśli jest on własnością wnioskodawcy oraz opłaty przyłączeniowej.

4. Dotacja na realizację zadania, może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie zadań niezaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

5.1)Dotacja na realizację zadania będzie udzielana, w pierwszej kolejności, na realizację działania wymienionego w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a. W przypadku braku możliwości jego realizacji, odpowiednio na realizację działania określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b, a w dalszej kolejności na działania określone w § 1 ust. 2 pkt 2.

2) W ramach kwoty przeznaczonej w danym roku budżetowym na realizację Programu wydziela się dwie pule:

a) 40% kwoty przeznacza się na wsparcie zadań złożonych przez wspólnoty mieszkaniowe,

b) 60% kwoty przeznacza się na wsparcie zadań złożonych przez właścicieli domów jednorodzinnych.

3) Prezydent Miasta Suwałki może dokonać przesunięć środków, pomiędzy pulami określonymi w ust. 5 pkt. 2, jeżeli po rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków, w ramach którejś z pul pozostaną nierozdysponowane środki finansowe.

6. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych i gazowych;

2) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia budynku (lokalu), w tym na zakup przenośnych urządzeń grzewczych;

3) zakup i montaż urządzeń węzła cieplnego, jeśli nie jest on własnością wnioskodawcy;

4) zakup i montaż urządzeń instalacji gazowej, jeśli nie jest on własnością wnioskodawcy;

5) na wymianę, istniejącego w budynku źródła ciepła, spełniającego normy określone w § 2 pkt 3;

6) na instalowanie źródeł ciepła w nowo budowanych obiektach;

7) na wymianę źródeł ciepła w obiektach zaliczanych do samowoli budowlanej.

7. Udział w Programie mogą wziąć:

1) właściciele oddanych do użytku jednorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Suwałki (w przypadku kilku współwłaścicieli budynku mieszkalnego wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na udział w programie i przekazanie dotacji na konto jednego z nich),

2) wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami oddanych do użytku budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Suwałki (wymagana jest zgoda wspólnoty na udział w Programie w formie uchwały).

8. Wysokość dotacji na realizację pojedynczego zadania wynosi:

1) w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych - 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, określonych w ust. 3, jednak nie więcej niż 3.000 zł brutto.

2) w przypadku wspólnot mieszkaniowych - 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, określonych w ust. 3, jednak nie więcej niż 10.000 zł brutto.

9. Dotacją na realizację zadań określonych w § 1 ust. 2 mogą zostać objęte tylko urządzenia fabrycznie nowe, z gwarancją, które zostały zamontowane po raz pierwszy, spełniające wszelkie konieczne normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

10. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).

11. Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na realizację Programu podawana będzie corocznie w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie dotacji.

12. Przyznawanie dotacji na realizację zadań, w danym roku budżetowym, odbywa się do wysokości kwoty zarezerwowanej na ten cel w budżecie Gminy Miasta Suwałki.

Rozdział 3.
Kryteria wyboru zadań do dofinansowania

§ 4. 1. Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania:

1) formalne, tj. złożenie wniosku o udzielenie dotacji i wniosku o rozliczenie dotacji na obowiązujących formularzach, kompletnego, prawidłowo podpisanego i posiadającego wymagane załączniki, w liczbie nie większej niż jeden na każdy budynek mieszkalny;

2) merytoryczne, obejmujące zadania i koszty wymienione w §1 ust. 2 i § 3 ust. 3 regulaminu.

2. Realizacja zadań, objętych wnioskami musi nastąpić w roku przyznania dotacji.

Rozdział 4.
Tryb postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji

§ 5. 1. Nabór wniosków rozpoczyna się po podaniu przez Prezydenta Miasta Suwałki do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków do Programu.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego Radzie Miejskiej w Suwałkach, na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

3. Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu w danym roku budżetowym będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Suwałki, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz w mediach lokalnych.

4. Wzory wniosków o udzielenie dotacji i rozliczenie dotacji z wykazem niezbędnych dokumentów, które należy do nich dołączyć oraz wzór umowy stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze wniosków do Programu na dany rok.

5. Wymogiem udzielenia dotacji jest niezaleganie przez wnioskodawcę w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz Gminy Miasta Suwałki.

6. Wnioski o udzielenie dotacji zbierane będą w ramach naborów zamkniętych. Pierwszy nabór wniosków odbywa się w terminie od 15 lutego do 31 marca danego roku budżetowego z zastrzeżeniem § 3 ust. 12. W przypadku niewykorzystania całej kwoty zarezerwowanej w budżecie Gminy Miasta Suwałki na realizację Programu lub pozyskania dodatkowych środków finansowych z innych źródeł Prezydent Miasta Suwałki może ogłosić kolejny nabór wniosków w danym roku budżetowym.

7. Złożone wnioski o udzielenie dotacji zostaną poddane ocenie spełnienia wymogów formalnych. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w terminie 14 dni od daty ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

8. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymogów formalnych wnioskodawca zostanie jednorazowo wezwany, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, do uzupełnienia wniosku. Wybrany sposób wezwania do uzupełnienia wniosku określa wnioskodawca we wniosku o udzielenie dotacji. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.

9. Wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania, niespełniający wymogów formalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i nieuzupełniony w trybie opisanym w ust. 8, zostanie odrzucony.

10. W przypadku wniosków o udzielnie dotacji spełniających wymogi formalne, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, są uprawnieni do dokonania oględzin w miejscu planowanej realizacji zadania. Termin oględzin zostanie ustalony telefonicznie z wnioskodawcą. Z oględzin sporządzany jest protokół podpisany przez pracowników dokonujących oględzin i wnioskodawcę.

11. Złożone wnioski o udzielenie dotacji, spełniające wymogi formalne, ocenia pod względem merytorycznym komisja powołana przez Prezydenta Miasta Suwałki.

12. W ramach oceny merytorycznej wniosek o udzielenie dotacji zostanie odrzucony w przypadku:

1) gdy nie odpowiada ustaleniom dokonanym podczas oględzin, o których mowa w ust. 10,

2) złożenia po zakończeniu realizacji zadania,

3) innych braków stwierdzonych przez komisję.

13. Komisja sporządza protokół zawierający listę ocenionych wniosków o udzielenie dotacji.

14. O przyczynach odrzucenia wniosku o udzielenie dotacji, o których mowa w ust. 9 i 12 wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej.

15. Prezydent Miasta Suwałki lub osoba przez niego upoważniona dokonuje ostatecznej akceptacji oceny wniosków dokonanej przez komisję, o której mowa w ust. 11.

16. Wnioskodawcę, którego wniosek został zakwalifikowany do udzielenia dotacji zawiadamia się pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy o udzielenie dotacji.

17. Niezgłoszenie się wnioskodawcy w wyznaczonym terminie, w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji, uznaje się za rezygnację wnioskodawcy z udziału w Programie.

18. Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji zadania po zawarciu umowy o udzielenie dotacji, w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych.

§ 6. 1. Po zakończeniu realizacji zadania wnioskodawca składa podpisany wniosek o rozliczenie dotacji w terminie określonym w umowie, o której mowa w § 5 ust. 18 wraz z dokumentami, w tym również kopiami rachunków bądź faktur VAT potwierdzającymi w szczególności:

1) wykonanie zadania;

2) poniesienie kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, na które przyznana została dotacja.

2. Złożone wnioski o rozliczenie dotacji zostaną poddane ocenie spełnienia wymogów formalnych. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w terminie 14 dni od daty ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

3. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymogów formalnych we wniosku o rozliczenie dotacji wnioskodawca zostanie jednorazowo wezwany, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, do uzupełnienia wniosku. Wybrany sposób wezwania do uzupełnienia wniosku określa wnioskodawca we wniosku o rozliczenie dotacji. Rozpatrzenie wniosku o rozliczenie dotacji następuje po jego uzupełnieniu.

4. W przypadku wniosków o rozliczenie dotacji, spełniających wymogi formalne, upoważnieni przez Prezydenta Miasta Suwałki pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dokonują oględzin wykonania i funkcjonowania zadania pod kątem jego zgodności z umową. Termin oględzin zostaje ustalony telefonicznie z wnioskodawcą. Z oględzin sporządza się protokół, który podpisują upoważnieni pracownicy dokonujący oględzin i wnioskodawca.

5. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

6. Zatwierdzony protokół jest podstawą do przekazania dotacji na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 7. Roczny wykaz zawierający informacje o liczbie złożonych wniosków w ramach Programu, kwotach przyznanych dotacji oraz rodzaju i liczbie zadań, na których realizację udzielono dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Suwałki oraz przedstawiany jest Radzie Miejskiej w Suwałkach do końca lutego roku następnego.

§ 8. Wnioskodawca, któremu została przyznana dotacja zobowiązany jest do jej zwrotu, jeżeli w ciągu 5 lat od dnia jej przyznania:

1) zmieni system ogrzewania,

2) wykorzystywać będzie nowe źródło ciepła do spalania odpadów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe