Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/63/15 Rady Gminy Kolno

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kolno i Nagrody Wójta Gminy Kolno za wybitne osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1240 i 1629) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Kolno i Nagrody Wójta Gminy Kolno za wybitne osiągnięcia w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kolno", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Gminy Kolno
z dnia 27 listopada 2015 r.

Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Kolno i Nagrody Wójta Gminy Kolno za wybitne osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Kolno i Nagrody Wójta Gminy Kolno za wybitne osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno, zwany dalej Regulaminem, określa kryteria, tryb i zasady ich przyznawania

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kolno

2) stypendium - świadczenie pieniężne za szczególne osiągnięcia w nauce finansowane z budżetu Gminy Kolno

3) nagrodzie - jednorazowa nagroda rzeczowa za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie czy dziedzinie artystycznej

4) Komisji - należy przez to rozumieć zespół powołany odrębnym zarządzeniem Wójta, działający w oparciu o niniejszy Regulamin.

3. Stypendium lub nagrodę przyznaje się za rok szkolny, w którym uczeń spełnił określone w Regulaminie wymagania.

4. Wysokość środków finansowych na stypendia i nagrody, które są realizacją "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kolno, określane będą każdorazowo na dany rok w uchwale budżetowej.

Rozdział 2.
Kryteria, zasady i tryb przyznawania stypendium Wójta Gminy Kolno

§ 2. 1. Stypendium może być przyznawane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są uczniami szkół prowadzonych przez Gminę Kolno:

a) klas IV - VI - szkół podstawowych

b) klas I-III szkól gimnazjalnych.

2) są laureatami, bądź finalistami konkursu przedmiotowego, olimpiady, lub turnieju zorganizowanego w sposób przewidziany Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 z późn. zm.) na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

3) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium uzyskali ocenę wzorową z zachowania,

4) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium uzyskali średnią ocen:

a) w szkole podstawowej co najmniej 5,5

b) w szkole gimnazjalnej co najmniej 5,2.

§ 3. 1. Zasady i tryb przyznawania stypendium:

1) Prawo zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej,

2) Wniosek (według wzoru określonego przez Wójta) wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium składa się w Urzędzie Gminy Kolno w terminie do dnia 15 lipca każdego roku. Kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałem potwierdza dyrektor szkoły,

3) Wnioski niekompletne, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

4) W celu wytypowania kandydatów do stypendium Wójt w drodze zarządzenia powołuje Komisję oraz określa tryb jej działania. Komisja ocenia wnioski pod względem formalnym i merytorycznym i przedkłada Wójtowi opinie dotyczące wniosków wraz z proponowaną wysokością stypendium dla poszczególnych kandydatów oraz protokół z prac Komisji,

5) Stypendia przyznaje Wójt po zapoznaniu się z opinią Komisji. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie,

6) O przyznanych stypendiach informuje się dyrektorów szkół, w których uczą się stypendyści, w terminie do 31 sierpnia danego roku oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno.

2. Tryb realizacji stypendium:

1) Stypendium przyznane jest na okres 10 miesięcy: od września do czerwca,

2) Wypłatę stypendium poprzedza podpisanie umowy stypendialnej określającej szczegółowe warunki wypłaty stypendium oraz okoliczności powodującej jego utratę,

3) Stypendium wypłaca się w miesięcznych ratach w postaci świadczenia pieniężnego przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez rodzica, bądź opiekuna prawnego ucznia wskazany w umowie stypendialnej,

4) Stypendium ma charakter pieniężnej pomocy indywidualnej o charakterze motywacyjnym, której miesięczna wysokość nie może przekroczyć 15% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę ustalonego we właściwym trybie przez Radę Ministrów na rok, w którym przyznane jest stypendium,

5) Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje w przypadku:

a) rezygnacji ze stypendium

b) skreślenia z listy uczniów.

6) Wstrzymanie wypłaty stypendium następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę prawa do stypendium,

7) Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego cofnięcia traktuje się jako świadczenie nienależne i stypendysta zobowiązany jest do jego zwrotu za okres, w którym nie dysponował prawem do jego otrzymania,

8) Wręczenie aktów nadania stypendium odbywać się będzie w trakcie dorocznej Gali w terminie wyznaczonym przez Wójta.

Rozdział 3.
Nagroda Wójta Gminy Kolno za wybitne osiągnięcia

§ 4. 1. Nagrodę Wójta Gminy Kolno za wybitne osiągnięcia przyznaje się uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno:

1) klas IV-VI - szkół podstawowych

2) klas I-III - szkół gimnazjalnych.

2. Nagroda za wybitne osiągnięcia może być przyznana uczniom, którzy spełniają następujące kryteria:

1) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali co najmniej bardzo dobra ocenę z zachowania,

2) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0

3) w danym roku szkolnym mogą wykazać się jednym z osiągnięć:

a) tytuł laureata bądź finalisty konkursu przedmiotowego, olimpiady lub turnieju zorganizowanego w sposób przewidziany Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 z późn. zm.) na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

b) tytuł laureata bądź finalisty innego ogólnopolskiego konkursu, olimpiady, turnieju, w tym również w dziedzinie artystycznej na szczeblu co najmniej wojewódzkim - konkursy o wysokiej randze, poprzedzone eliminacjami niższego szczebla,

c) zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

2. Zasady i tryb przyznawania nagrody:

1) Nagroda Wójta Gminy Kolno za wybitne osiągnięcia ma charakter rzeczowy,

2) Prawo zgłaszania uczniów do nagrody przysługuje dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno,

3) Wniosek (według wzoru określonego przez Wójta) składa się w Urzędzie Gminy Kolno do dnia 15 lipca każdego roku,

4) Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

5) Wójt odrębnym zarządzeniem powołuje Komisję, oraz określa tryb i zasady jej działania. Komisja rozpatruje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym i przedkłada Wójtowi listę uczniów wytypowanych do nagrody oraz protokół z prac Komisji,

6) Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie,

7) O przyznanych nagrodach informuje się dyrektorów szkół, w których uczą się nagrodzeni, w terminie do 31 sierpnia danego roku oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno,

8) Wartość nagrody przyznanej uczniowi nie może przekraczać 30% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę ustalonego we właściwym trybie przez Radę Ministrów na rok, w którym przyznana jest nagroda,

9) Wręczenie nagród odbywać się będzie w trakcie dorocznej Gali organizowanej w terminie wyznaczonym przez Wójta.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 5. 1. Wysokość środków finansowych na stypendia i nagrody, które są realizacją "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kolno, ustala Rada Gminy Kolno w uchwale budżetowej na dany rok.

2. W przypadku, gdy uczeń spełnia kryteria do otrzymania stypendium dyrektor szkoły nie składa wniosku o przyznanie nagrody

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe