reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/144/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 8 grudnia 2015r.

w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Miasta Augustowa

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na warunkach określonych w niniejszej uchwale zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części stanowiące inwestycje początkowe wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmuje tylko zwiększoną podstawę opodatkowania tj. powierzchnię budynków lub ich części lub wartość budowli lub ich części stanowiących inwestycję początkową.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) inwestycji początkowej należy przez to rozumieć inwestycję zakończoną po dniu 01.01.2015 r. związaną:

- z budową (odbudową, rozbudową, nadbudową) budynków lub ich części,

- z budową (odbudową, rozbudową, nadbudową) budowli lub ich części.

§ 3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na okres 1 roku.

§ 4. 1. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia po łącznym spełnieniu warunków:

1) oddania inwestycji początkowej do użytkowania po dniu 01.01.2015r.

2) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres zwolnienia oraz przez kolejne 2 lata przypadające bezpośrednio po okresie zwolnienia na całej zgłoszonej do zwolnienia inwestycji początkowej przez podatnika podatku od nieruchomości.

2. Nie spełnienie łącznie warunków określonych w ust. 1 skutkuje utratą prawa do zwolnienia.

§ 5. Zwolnień nie stosuje się do:

1) pomocy określonych w art. 1 ust. 1 lit. a - e rozporządzenia, o którym mowa w § 7 niniejszej uchwały,

2) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności handlowej na łącznej powierzchni użytkowej budynków powyżej 400 m2 oraz związanych z nimi budowli i ich części,

3) działalności deweloperskiej w sektorze budownictwa użyteczności publicznej, mieszkaniowego i przemysłowego polegającej na kupnie, sprzedaży, budowie oraz wynajmie nieruchomości,

4) stacji paliw,

5) przedsiębiorców posiadających zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych zobowiązań wobec budżetu miasta Augustowa oraz zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne na ostatni dzień roku kalendarzowego, poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego,

6) nieruchomości przeznaczonych na imprezy masowe zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r., o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2013, poz. 611 z późn. zm.),

7) nieruchomości związanych z realizacją inwestycji drogowych oraz produkcji przemysłowej materiałów dla potrzeb drogownictwa, w tym w zakresie wytwórni mas mineralno-bitumicznych.

§ 6. 1. Przedsiębiorca nabywa prawo do pomocy po spełnieniu warunków określonych w § 4 i § 8 niniejszej uchwały oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L Nr 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

2. Zwolnienie przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1, po złożeniu deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości z wyszczególnieniem przedmiotów (powierzchni budynków lub ich części oraz wartości budowli lub ich części) zgłoszonych do zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały. Zwolnienie przysługuje w stosunku do budynków i budowli lub ich części zgłoszonych do zwolnienia jako inwestycja początkowa.

3. Kwota zwolnienia nie może przewyższać kwoty należnego podatku od nieruchomości z tytułu zwiększonej powierzchni powstałej w wyniku inwestycji początkowej.

§ 7. Zwolnienia, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowią pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L Nr 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

§ 8. 1. Przedsiębiorca winien przedłożyć w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie inwestycji:

1) oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na całej zgłoszonej do zwolnienia inwestycji początkowej przez okres:

- zwolnienia,

- 2 kolejnych lat, licząc od miesiąca następującego po miesiącu ustania okresu zwolnienia,

2) informację o udzielonej pomocy de minimis, tj. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz w zakresie pozostałych informacji - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.),

3) informację o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie tj. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

4) dokumenty:

a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b) bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy, oświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wobec Urzędu Skarbowego i oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,

c) pozwolenie na użytkowanie budowli albo budynku lub ich części, o których mowa w § 1 ust. 1.

2. Terminy określone w ust. 1 nie podlegają przywróceniu, a uchybienie skutkuje utratą prawa do zwolnienia.

§ 9. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przedkładać:

1) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności pisemną informację:

a) o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,

b) o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej na części nieruchomości,

c) o przekroczeniu pułapu 200.000 euro brutto (w przypadku sektora transportu drogowego towarów 100.000 euro brutto),

d) o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką przedsiębiorca otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest pomoc de minimis udzielona na podstawie przedmiotowej uchwały,

2) oświadczenie o prowadzeniu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej na całej zgłoszonej do zwolnienia inwestycji początkowej:

a) w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym Podatnik korzystał ze zwolnienia,

b) za 2 kolejne lata, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej Uchwały po upływie każdego roku, do dnia 15 stycznia roku następnego.

2. W przypadku uchybienia warunkom skorzystania ze zwolnienia określonym w § 4, a także uchybienia obowiązkom składania pisemnych informacji i oświadczeń określonych w § 9 ust. 1 Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia.

3. Terminy określone w ust. 1 pkt 2 nie podlegają przywróceniu, a uchybienie skutkuje utratą prawa do zwolnienia.

4. Przedsiębiorca, który skorzystał z programu mimo niespełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia.

§ 10. Program pomocy de minimis obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 11. Uchwała nie narusza praw przysługujących na podstawie przepisów Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 4158).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama