reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/82/15 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Monieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890), w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198, poz. 1877, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1418, poz. 1607, poz. 1629, poz. 1640) oraz art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Monieckiego, o których mowa w § 3 ust. 1-3, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, z uwzględnieniem w szczególności podstawy obliczenia dotacji, zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminów i sposobu rozliczania dotacji.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) jednostce dotowanej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 3 ust. 1-3 niniejszej uchwały;

2) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne prowadzące szkołę lub placówkę;

3) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć organ prowadzący jednostkę dotowaną, który złożył wniosek o udzielenie dotacji;

4) uczniach - należy przez to rozumieć ucznia, słuchacza, wychowanka jednostki organizacyjnej wymienionej w § 3 ust.1-3;

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

6) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rozdział 2.
Podstawa obliczania dotacji

§ 3. 1. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione w art. 90 ust. 2a ustawy, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Powiatu Monieckiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

2. Niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, otrzymują dotację z budżetu powiatu w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Monieckiego, pod warunkiem że osoba prowadząca placówkę przedstawi planowaną liczbę wychowanków organowi właściwemu do udzielenia dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

3. Niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu powiatu w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Monieckiego, pod warunkiem że osoba prowadząca ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Rozdział 3.
Tryb udzielenia dotacji

§ 4. Organ prowadzący jednostkę dotowaną składa wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w Starostwie Powiatowym w Mońkach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5. 1. Warunkiem udzielenia dotacji w danym miesiącu jest złożenie w Starostwie Powiatowym w Mońkach w terminie do 20 dnia każdego miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, informacji o faktycznej liczbie uczniów sporządzonej na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiednich dla danego typu i rodzaju jednostki dotowanej, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, a w przypadku szkół, o których mowa w § 3 ust. 1 również informacji, o liczbie uczniów, którzy w poprzednim miesiącu nie spełnili warunku uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, sporządzonej na podstawie list obecności z własnoręcznymi podpisami uczniów.

2. Za miesiąc grudzień informacja, o której mowa w ust. 1 składana jest do 10 dnia tego miesiąca.

3. Dotacja dla szkół, o których mowa w § 3 ust. 1, udzielana jest na podstawie informacji o liczbie uczniów według stanu na dzień 1-go każdego miesiąca, po dokonaniu korekty wypłaconej w poprzednim miesiącu dotacji na uczniów, którzy nie spełnili warunku uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4. Kwota dotacji przekazana w miesiącu grudniu na uczniów, którzy nie spełnili warunku uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, podlega zwrotowi do budżetu powiatu w terminie do dnia 31 stycznia następującego po roku, w którym dotacja została udzielona.

5. Dotacje obliczane na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej, do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej przez Powiat Moniecki na dany rok budżetowy nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki - począwszy do części dotacji za styczeń tego samego roku budżetowego.

Rozdział 4.
Tryb rozliczania dotacji

§ 6. 1. Organ prowadzący jednostkę dotowaną sporządza i przekazuje do Starostwa Powiatowego w Mońkach do dnia 20 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji, roczne rozliczenie z pobrania i wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2. W przypadku likwidacji jednostki dotowanej w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, rozliczenie dotacji przekazanej w danym roku, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały, podlega przekazaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji, nie później jednak niż w dniu likwidacji.

3. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Mońkach dokonują weryfikacji rozliczenia z wykorzystanej dotacji pod względem prawidłowości i zgodności z danymi zawartymi w informacjach o faktycznej liczbie uczniów, o których mowa w § 5 ust. 1 oraz danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji na dany rok.

4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń.

5. Organ prowadzący jednostkę dotowaną ma prawo złożenia korekty rocznego rozliczenia.

6. Poprawnie sporządzone roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu w Mońkach w terminie 14 dni od dnia wpływu rozliczenia.

Rozdział 5.
Tryb i zakres kontroli

§ 7. 1. Organ dotujący może przeprowadzać w jednostkach dotowanych kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3e-3g ustawy.

2. Kontroli podlega:

1) prawidłowość pobrania dotacji czyli zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanej w informacjach, o których mowa w § 5 ust. 1, na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tych informacji;

2) prawidłowość wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w art. 90 ust. 3d ustawy na podstawie dokumentacji księgowej w tym dowodów księgowych;

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 6 ust. 1 z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły lub placówki.

3. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego w Mońkach, zwani dalej "kontrolującymi" na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu w Mońkach, zawierającego:

1) numer i podstawę prawną upoważnienia;

2) imię i nazwisko kontrolującego;

3) nazwę i adres kontrolowanego;

4) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych;

5) zakres i czas trwania kontroli.

4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowaną jednostkę - nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

6. W przypadku, gdy dokumenty objęte kontrolą znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić te dokumenty kontrolującemu w miejscu, o którym mowa w ust. 5, w terminie uzgodnionym z kontrolującym - nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

7. Kontrolujący ma prawo do:

1) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również żądania wykonania z nich odpisów, wyciągów lub wydruków, których zgodność potwierdza osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę;

2) żądania od osoby reprezentującej kontrolowaną jednostkę udzielania informacji i wyjaśnień związanych z przedmiotem kontroli;

3) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanej jednostki, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli.

§ 8. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;

6) wymienienie załączników do protokołu;

7) informację o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu przez kontrolowanego;

8) datę i miejsce podpisania protokołu.

3. Kontrolowanej jednostce przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

6. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień, kontrolujący czyni zapis w protokole.

7. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli osobie reprezentującej kontrolowaną jednostkę.

8. Osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę może zgłosić Zarządowi Powiatu w Mońkach w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 9. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXII/136/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Monieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 1090).

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dariusz Jaworowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/82/15
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

......................................................

(organ prowadzący szkołę/placówkę

oraz adres lub siedziba)

…………………………….

(miejscowość i data)

Wniosek o udzielenie dotacji

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok .............................

dla szkoły/placówki:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

(nazwa i adres szkoły/placówki)

prowadzonej przez:

.................................................................................................................................................................

1. Szkoła/placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Monieckiego pod pozycją ............................

- nr wpisu do ewidencji .............................. z dnia ........................................................................................

- szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez

............................................................................ decyzją nr .................................. z dnia ..........................

2. Planowana średnia, miesięczna liczba uczniów w okresie styczeń - sierpień ......................................

3. Planowana średnia, miesięczna liczba uczniów w okresie wrzesień - grudzień .....................................

4. Planowana liczba dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

- w okresie styczeń - sierpień ......................................

- w okresie wrzesień - grudzień ......................................

5. Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji

........................................................................................................................................................................

(nazwa banku i numer rachunku)

...................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do
reprezentowania organu prowadzącego)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/82/15
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Informacja o faktycznej liczbie uczniów

……………………………………

(miejscowość i data)

Informacja o faktycznej liczbie uczniów

Dane o organie prowadzącym

Nazwa organu prowadzącego:

.................................................................................................................................................................

Adres organu prowadzącego:

.................................................................................................................................................................

Dane o szkole/placówce

Nazwa szkoły/placówki:

.................................................................................................................................................................

Adres szkoły/placówki:

.................................................................................................................................................................

Typ szkoły/placówki

.................................................................................................................................................................

Zawody, w których kształci szkoła

.................................................................................................................................................................

Dane o liczbie uczniów:

Na podstawie niżej wymienionej dokumentacji:

1…………………………………………………………

2…………………………………………………………

3………………………………………………………….

informuję, iż liczba uczniów

wg stanu na dzień 1 …………………………..................................... wynosi ………..................………

(miesiąc i rok)

Liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć w miesiącu poprzednim

wyniosła ……………………………………..

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

wg stanu na dzień 1 ………………………..........................…........... wynosi …………..................…..

(miesiąc i rok)

…………………………………………….

(podpis i pieczątka organu prowadzącego)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/82/15
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Rozliczenie dotacji za rok ……………………

……………………………

(miejscowość i data)

Rozliczenie dotacji za rok ……………………

Informacja o faktycznej liczbie uczniów w roku ………………

Dane o organie prowadzącym

Nazwa organu prowadzącego:

.................................................................................................................................................................

Adres organu prowadzącego:

.................................................................................................................................................................

Dane o szkole/placówce

Nazwa szkoły/placówki:

.................................................................................................................................................................

Adres szkoły/placówki:

.................................................................................................................................................................

Typ szkoły/placówki

.................................................................................................................................................................

Zawody, w których kształci szkoła

.................................................................................................................................................................

Dane o faktycznej liczbie uczniów:

Miesiąc

Liczba uczniów

na pierwszy dzień miesiąca

Liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień


Rozliczenie wykorzystania dotacji
Zestawienie wydatków

Dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Monieckiego w roku …………. w wysokości …………….. została wykorzystana na:

L.p.

Wyszczególnienie wykorzystania

dotacji zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy (nazwa wydatku)

Kwota

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji

……………………………………………..

(podpis i pieczątka organu prowadzącego)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama