reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/71/15 Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 grudnia 2015r.

o uchwaleniu rocznego Programu współpracy Gminy Jaświły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 19 i art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) w związku z art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118, 1138, 1146, z 2015r., poz. 1255, 1339, 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, uchwala się roczny Program współpracy Gminy Jaświły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz


Załącznik do Uchwały Nr X/71/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Program współpracy Gminy Jaświły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność porzytku publicznego na 2016 rok.

I. Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 1. 1. Głównym celem programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Jaświły oraz organizacjami pozarządowymi oraz efektywne wykonywanie zadań publicznych w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118) w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Jaświły.

2. Cel, o którym mowa w ust. 1 realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

1) poprawa jakości komunikacji pomiędzy Gminą Jaświły, a organizacjami pozarządowymi;

2) zwiększenie znaczenia organizacji pozarządowych w tworzenia polityki społecznej w Gminie Jaświły;

3) rozwijanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej.

II. Zasady współpracy

§ 2. Współpraca Gminy Jaświły będzie odbywać się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

III. Zakres przedmiotowy

§ 3. Obszar współpracy Gminy Jaświły z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

IV. Formy współpracy

§ 4. Współpraca Gminy Jaświły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy odbywać się będzie w szczególności w formach:

1) powierzania zadania (finansowania) oraz wspierania zadania (współfinansowania);

2) udzielanie pomocy organizacjom w pozyskiwaniu środków z innych źródeł poprzez wydawanie referencji składanym projektom oraz udzielanie pożyczek na realizację zadań, udostępnianie lokali i sprzętu samorządu gminnego;

3) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu harmonizacji tych kierunków;

4) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji, w szczególności poprzez zamieszczanie projektów aktów normatywnych na stronie internetowej Gminy Jaświły;

5) promocji działalności organizacji pozarządowych w zakresie wykonywanych zadań na stronie internetowej Gminy Jaświły oraz w lokalnych mediach;

6) pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych poprzez udzielenie rekomendacji organizacjom starającym się nawiązać takie kontakty.

V. Zadania priorytetowe.

§ 5. Jako zadania priorytetowe samorządu gminnego w roku 2016 określa się zadania z zakresu:

1) kultury fizycznej i sportu, mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla różnych środowisk o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim;

2) turystyki, których celem jest promocja walorów turystycznych Gminy poprzez organizację imprez turystycznych.

3) pomocy społecznej, której celem jest promocja i ochrona zdrowia poprzez wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej;

4) porządku i bezpieczeństwa publicznego, którego celem jest promowanie zachowań i zapewnianie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie gminy Jaświły;

5) współpracy z organizacjami pozarządowymi, której celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

VI. Okres realizacji.

§ 6. Realizacja zaplanowanych zadań odbędzie się w roku kalendarzowym 2016.

VII. Sposób realizacji programu.

§ 7. Zadania publiczne są zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Jaświły, pod warunkiem zapewnienia w budżecie Gminy środków finansowych na dotacje dla podmiotów realizujących te zadania.

VIII. Sposób oceny realizacji programu.

§ 8. Dokonując oceny realizacji programu uwzględniona zostanie:

1) liczba organizacji, które złożyły wnioski o wsparcie realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert,

2) liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu na realizację zadań,

3) wysokość środków przekazanych organizacjom na realizację zadań publicznych,

4) liczba przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd wspólnie z organizacjami,

5) liczba inicjatyw podejmowanych przez organizacje, w których uczestniczył samorząd,

6) liczba zespołów, w których pracach udział brali przedstawiciele organizacji.

§ 9. W realizacji programu uczestniczą: Rada Gminy Jaświły, Wójt Gminy Jaświły oraz jednostki organizacyjne Gminy Jaświły.

§ 10. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje programu w budżecie na rok 2016 wynosi 10000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

IX. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji.

§ 11. Program niniejszy został zaopiniowany w trybie przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z zarządzeniem Nr 53/15 Wójta Gminy Jaświły z dnia 30 listopada 2015 roku, o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaświły, o uchwaleniu rocznego programu współpracy Gminy Jaświły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

X. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

§ 12. 1. Wójt Gminy Jaświły powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej wchodzi: trzech przedstawicieli Urzędu Gminy oraz dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe. W pracach Komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające wiedzę specjalistyczną w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. Ogłoszenie wyników wyboru zawiera w szczególności:

1) nazwę oferenta;

2) nazwę zadania publicznego;

3) wysokość przyznanych środków.

2. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Jaświły.

XI. Adresaci programu.

§ 13. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama