Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/65/2015 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchowola

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchowola zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchowola, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/200/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchowola (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4459).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2016r.


Załącznik do Uchwały Nr XVI/65/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 29 grudnia 2015 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SUCHOWOLA

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchowola dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych, jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Na terenie Gminy Suchowola zabrania się:

1) Składowania lub magazynowania wszelkich odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych

2) Wprowadzania nieczystości ciekłych do gruntu na nieruchomości własnej lub poza nią, do urządzeń służących odprowadzaniu wód deszczowych, opadowych i roztopowych do istniejących rowów melioracyjnych i odwadniających,

3) Spalania odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) utrzymania czystości i porządku, należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości m.in. uprzątnięcie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym;

3) prowadzenia na terenie nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych polegającej na segregowaniu wytwarzanych odpadów komunalnych i przekazaniu ich podmiotowi odbierającemu odpady lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub jeżeli brak sieci kanalizacyjnej, do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych;

4) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie do 6 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeśli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

2. Ustanawia się selektywne zbieranie odpadów komunalnych, obejmujących co najmniej następujące frakcje odpadów komunalnych, zbierane u źródła:

1) papier i tektura (gazety, czasopisma itd.);

2) tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe tzw. tetra paki - kartony po mleku, sokach, napojach)

3) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (w tym oddzielnie zbierane szkło bezbarwne
i kolorowe);

4) metal- drobny złom;

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) budowlane i rozbiórkowe;

10) zużyte opony;

11) styropian opakowaniowy

12) popiół

13) odpady zmieszane, nie wymienione w pkt. 1-12.

3. Odpady, o których mowa w ust. 2 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać
i gromadzić niezwłocznie od chwili ich powstania.

4. Odpady określone w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 12 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranymi selektywnie.

5. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne swobodny dostęp do pojemników i worków w terminach określonych w harmonogramie odbierania.

6. Przedsiębiorca realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów, zobowiązany jest do:

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego.

§ 4. 1. 1 Organizacja selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje:

1) system odbierania "u źródła", w którym wyselekcjonowane frakcje odpadów odbierane będą bezpośrednio z posesji, z częstotliwością określoną w niniejszym regulaminie;

2) system "donoszenia", w którym mieszkańcy dostarczają zebrane przez siebie frakcje odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poświętnym 10

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewnia przyjmowanie co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych :

1) przeterminowane leki i chemikalia, farby, lakiery

2) zużyte baterie i akumulatory

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe

5) zużyte opony

6) odpady zielone

7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

8) styropian, opakowania wielomateriałowe typu tetra pak

9) folie (rolnicze, ogrodnicze, budowlane)

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje takich odpadów jak:

1) materiały zawierające azbest;

2) szyby samochodowe; papy;

3) szkło zbrojone i hartowane;

4) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.);

5) odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami;

6) padłe zwierzęta

7) odpady pochodzące z działalności gospodarczej - wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwa domowe;

8) zmieszane odpady komunalne.

§ 5. 1. Powstające w gospodarstwach domowych, we wszystkich rodzajach zabudowy, odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji, winne być w pierwszej kolejności zbierane i gromadzone w przydomowych kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

2. Zbieranie i gromadzenie odpadów w sposób określony w ust. 1, w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, może odbywać się w sytuacji gdy nieruchomość posiada powierzchnię minimum 1000 m2 i pod warunkiem, że wielkość przydomowego kompostownika, pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostowanego materiału, przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu.

3. Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne nie poddawane kompostowaniu oraz odpady powstałe w wyniku pielęgnacji parków, cmentarzy i trawników, powinny być zbierane, gromadzone oddzielnie i przekazywane w całości do PSZOK .

§ 6. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają odpady inne niż komunalne, to muszą one być gromadzone w sposób wyodrębniony, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 7. Odpady niebezpieczne w tym medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku
z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością, nie mogą być gromadzone
w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.

§ 8. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek niezwłocznie po opadach uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, przy czym za chodnik uznaje się także wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości,

a) obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie
w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów (przy krawędzi jezdni)
i podjęcie działań w celu usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości chodnika, piasek użyty do tych celów powinien być usunięty niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania;

§ 9. Mycie pojazdów samochodowych, poza myjniami samochodowymi, może się odbywać jedynie pod warunkiem, że dokonuje się je na terenie o nawierzchni szczelnej, a powstające ścieki gromadzone są w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu. Ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.

§ 10. Naprawy samochodów, poza warsztatami naprawczymi, mogą się odbywać wyłącznie pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych. Prowadzenie napraw blacharsko-lakierniczych oraz wymiany oleju, może się odbywać wyłącznie w obrębie warsztatu.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 11. Właściciel jest zobowiązany do wyposażenia swej nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, np. poprzez ich zakup, wydzierżawienie lub w sposób ustalony w drodze umowy z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającymi odpady komunalne.

§ 12. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (L);

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 L;

4) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;

5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;

6) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3;

7) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 30, 60, 90, 120 i 1500 L;

8) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 L;

9) worki o pojemności od 80 do 120 L (odpady zbierane selektywnie) o następującej kolorystyce:

a) worek żółty - do zbierania tworzyw sztucznych (butelek PET oraz opakowań po chemii gospodarczej) oraz opakowań wielomateriałowych tzw. tetra paki (kartony po mleku, sokach
i napojach)

b) worek niebieski- do zbierania papieru, tektury,

c) worek czerwony- do zbierania puszek metalowych oraz innego drobnego złomu metali,

d) worek biały- do zbierania szkła bezbarwnego,

e) worek zielony- do zbierania szkła kolorowego,

f) worek szary- do zbierania popiołu

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie za pomocą typowych systemów załadowczych (grzebieniowy, bramowy, hakowy, widłowy, HDS - opcjonalnie).

3. Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż raz w roku oraz bieżącej naprawie i konserwacji.

§ 13. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników na odpady zmieszane, przy częstotliwości wywozu co najmniej raz w miesiącu dla nieruchomości:

1) 40 L na mieszkańca, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 L na każdą nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy;

2) dla szkół wszelkiego typu 3 L na każdą osobę;

3) dla żłobków i przedszkoli 3 L na każdą osobę;

4) dla lokali handlowych 40 L na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 L na jeden lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem 40 L na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 L na każdy punkt;

6) dla internatów, hoteli, pensjonatów, domów opieki 30 L na jedno łóżko;

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 L na każdych dziesięciu zatrudnionych,

8) dla lokali gastronomicznych 20 L na jedno miejsce konsumpcyjne;

9) dla urzędów, instytucji i innych 5 L na każdego pracownika i 5 L na każdych 10 interesantów;

10) dla targowisk na jedno stanowisko co najmniej 25 L pojemnika;

12) dla cmentarzy co najmniej 3 m? na 0,5 ha powierzchni cmentarza.

2. W przypadku budynków wielorodzinnych należy ustawić kontener na odpady zmieszane
o minimalnej pojemności będącej iloczynem liczby mieszkańców i normatywnej pojemności 40L na jednego mieszkańca.

3. Miejsca publiczne, w szczególności drogi publiczne, ciągi handlowo usługowe, przystanki komunikacji, parki, place zabaw powinny być obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na głównych ciągach komunikacyjnych
i w parkach nie może przekraczać 200 m;

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty, a jeśli jej nie ma - to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 14. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się w zabudowie wielorodzinnej pojemniki o pojemności minimalnej 5 L na 1 mieszkańca przy czym nie mniejszej niż 1 m3 (dla szkła i papieru), 1,5 m3 dla tworzyw sztucznych dla każdego punktu zbierania, przy wywozie raz w miesiącu.

2. Podmiot odbierający odpady zbierane selektywnie będzie sprawdzał i oceniał stopień zanieczyszczenia zawartości worków i pojemników z tymi odpadami. Przy stwierdzeniu zanieczyszczeń w worku lub w pojemniku odpady nie będą odbierane.

§ 15. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, a także przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, pochodzących z działalności gospodarczej oraz odpadów innych niż komunalne.

§ 16. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.

§ 17. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury nie można wrzucać:

1) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem;

2) kalki technicznej;

3) prospektów foliowych i lakierowanych katalogów.

§ 18. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego nie wolno wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arcoroc, talerzy, doniczek);

2) luster;

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałymi resztkami zawartości;

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojne);

5) szyb samochodowych.

§ 19. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;

3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

§ 20. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

§ 21. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki popiołu nie można wrzucać odpadów innych niż popiół.

§ 22. Do przydomowych kompostowników, ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, nie można wrzucać odpadów innych niż bioodpady i odpady zielone.

§ 23. Właściciele nieruchomości, na której organizowane są imprezy masowe o charakterze publicznym, zobowiązani są do:

1) wyposażenia miejsca, w którym się ono odbywa w odpowiednią liczbę pojemników lub kontenerów na odpady stałe;

2) dostarczenia odpowiedniej liczby toalet i szaletów oraz ich opróżnienie i sprzątnięcie.
W przypadku imprez plenerowych jeden szalet powinien przypadać na nie więcej niż 500 uczestników imprezy, a przy podawaniu piwa - jeden na nie więcej niż 200 uczestników.

3) oczyszczenia terenu i usunięcia odpadów bezpośrednio po zakończeniu imprezy;

4) oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba, a zanieczyszczenie terenu spowodowane zostało imprezą lub zgromadzeniem.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 24. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, zgodny z harmonogramem, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Na terenie gminy ustala się częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
a w miesiącach od kwietnia do października, w części miejskiej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

3. Odbieranie odpadów segregowanych będzie prowadzone nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, w tym popiołu - przynajmniej 1 raz w miesiącu (w okresie grzewczym, tj. od początku października do końca maja).

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie przed teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

5. Niewystawienie worków lub pojemników do miejsc umożliwiających odbiór zgodnie
z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych skutkuje nieodebraniem odpadów.

6. Odpady zielone, które będą zbierane na terenie nieruchomości mogą być:

1) składowane na przydomowym kompostowniku;

2) dostarczane samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Rodzaje odpadów, które mieszkańcy zobowiązani są dostarczać samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery;

2) zużyte baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych lub do uprawnionych punktów odbioru w/w odpadów na terenie gminy (m.in. punktów sprzedaży akumulatorów), zużyte baterie mogą być również zbierane i odbierane w systemach zbiorki prowadzonych przez organizacje odzysku na terenach placówek edukacyjnych;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub w systemie określonym przepisami
w punktach sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe (nieodpłatnie przyjmowane są jednorodne odpady poremontowe i budowlane takie jak gruz);

6) zużyte opony;

7) styropian,

8) folie ( rolnicze, ogrodnicze, budowlane) .

8. Kosze uliczne będą opróżniane z minimalną częstotliwością 2 razy w tygodniu lub codziennie w czasie imprez masowych.

9. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do zapewnienia odbioru odpadów
i opróżniania przenośnych toalet codziennie oraz niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 25. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 26. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych:

1) zabrania się gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w koszach na odpady ustawianych przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego;

2) odpady znajdujące się poza pojemnikami nie będą odbierane.

§ 27. 1. Wywóz nieczystości ciekłych z szamb wykonują przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych.

2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością
i w sposób gwarantujący niewystępowanie wypływów ze zbiornika, wynikających z jego przepełnienia.

3. Do wywozu nieczystości płynnych z szamb wyznacza się punkt zlewny na terenie oczyszczalni ścieków w Suchowoli.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 28. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych powinni dążyć do minimalizowania używania jednorazowych opakowań.

§ 29. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązany jest informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.

§ 30. Gospodarka odpadami w gminie Suchowola opiera się na wskazanym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) regionie gospodarki odpadami. Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane tylko i wyłącznie w ramach danego regionu.

§ 31. Odpady komunalne z gminy Suchowola odebrane przez firmy wywozowe powinny być przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) wskazanych w uchwale w sprawie wykonania WPGO.

§ 32. W przypadku wystąpienia awarii RIPOK, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te powinny być przekazywane do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania WPGO.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 33. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru oraz przez utrzymywanie zwierząt w sposób uniemożliwiający wydostanie się z nieruchomości.

2. Zwierzęta domowe nie mogą stwarzać uciążliwości dla okolicznych mieszkańców (np. niedopuszczanie do zakłócania ciszy nocnej przez psy).

3. Na tereny użyteczności publicznej psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a jego opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad nim.

4. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użyteczności publicznej takich jak chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.

5. Nieruchomości, na terenie których przebywają psy agresywne oraz mogące stwarzać zagrożenie powinny być wyposażone w widoczną, estetyczną tabliczkę z napisem ostrzegawczym: "Uwaga pies".

6. Posiadacze psów są zobowiązani stworzyć takie warunki, aby psy nie zagrażały osobom trzecim, a w szczególności dotyczy to właścicieli nieruchomości przylegających bezpośrednio do chodników i innych miejsc uczęszczanych przez pieszych.

Rozdział 7.

Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 34. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Suchowola na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej nie może stwarzać uciążliwości dla okolicznych mieszkańców takich jak: hałas, zapach, itp. oraz zagrożeń dla środowiska.

2. Na terenach w granicach administracyjnych gminy Suchowola wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) wszelkie zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości muszą zostać zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości;

2) właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania obejść gospodarczych
w należytej czystości i porządku oraz w odpowiednim stanie sanitarnym.

Rozdział 8.

Obszary podlegające deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 35. 1. Deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości położone na terenie działania Gminy Suchowola.

2. W nieruchomościach powinna być przeprowadzona deratyzacja co najmniej raz na dwa lata.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni dopuszcza się częstszą deratyzację.

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

§ 36. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren jego nieruchomości osobom upoważnionym przez Burmistrza Suchowoli w celu przeprowadzenia kontroli realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz postanowień Regulaminu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe