Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/84/16 Rady Gminy Białowieża

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białowieża

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białowieża, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym:

1) Dziecko/uczeń zamieszkuje na terenie Gminy Białowieża - 5 pkt;

2) Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, do której ubiega się kandydat - 5 pkt;

3) Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt;

4) W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek, rodzeństwo kandydata, rodzeństwo rodziców) wspierający rodziców w wykonywaniu obowiązków opiekuńczych - 3 pkt;

5) Liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów - 2 pkt.

2. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 jest oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Białowieża


mgr inż. Krzysztof Zamojski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe