Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/112/16 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) w związku z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik do Uchwały Nr XIV/112/16
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Regulamin

powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Wyłonienie kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie , zwanej dalej Radą Gminną odbywa się w oparciu o zasady:

1) autorytetu - rozumianego jako powszechne uznanie dla doświadczenia i zasług kandydata;

2) fachowości - będącej istotnym składnikiem autorytetu kandydata;

3) reprezentatywności - rozumianej jako, potwierdzone demokratyczną procedurą, wewnętrzne

wyłonienie odpowiednich kandydatów do Rady Gminnej.

§ 2. 1. W skład Rady Gminnej wchodzi: 2 przedstawicieli organu stanowiącego gminy; 2

przedstawicieli organu wykonawczego gminy oraz 4 przedstawicieli organizacji

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej "organizacjami",

prowadzących działalność na terenie Gminy Michałowo.

2. Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie stanowi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz Gminnej Rady oraz 5 członków Gminnej Rady.

3. Członków Rady Gminnej, będących przedstawicielami organu stanowiącego gminy wyznacza Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie po otwarciu przez Burmistrza Michałowa procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady Gminnej.

4. Członków Rady Gminnej, będących przedstawicielami organu wykonawczego gminy wyznacza Burmistrz Michałowa po otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady.

5. W celu wyłonienia i powołania członków Rady Gminnej będących przedstawicielami organizacji, Burmistrz Michałowa umieszcza na BIP i stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Michałowie informację o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady Gminnej.

6. Członków Rady Gminnej powołuje zarządzeniem Burmistrz Michałowa

1) Odwołanie członka Rady Gminnej następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Michałowa w

przypadku: rezygnacji z członkowstwa, śmierci, skazania prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, na wniosek podmiotu zgłaszającego kandydata lub 6

członków Rady Gminnej.

7. Kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata.

8. Uczestnictwo w Radzie Gminnej ma charakter społeczny.

9. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Gminnej następnej kadencji odbywa się,
po otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady Gminnej przez Burmistrza Michałowa, na co najmniej trzy miesiące przed upływem kadencji obecnej Rady Gminnej.

II. Zasady zgłaszania kandydatów na członków
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

§ 3. 1. Uprawnionymi do kandydowania na członków Rady Gminnej są czynni członkowie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Kandydat na członka Rady Gminnej musi być zgłoszony przez podmiot uprawniony.

1) Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są organizacje pozarządowe i podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność i posiadające siedzibę lub

przedstawicielstwo na terenie Gminy Michałowo.

3. Terenowe oddziały organizacji, które nie mają osobowości prawnej, mogą zgłosić kandydata na członka Rady Gminnej, wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji, tj. na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez zarząd główny. Zgodę taką, podpisaną przez osoby uprawnione należy załączyć do dokumentów aplikacyjnych.

4. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady Gminnej.

§ 4. 1. Kandydat na członka Rady Gminnej musi spełniać łącznie następujące warunki:

1) być czynnym członkiem organizacji zgłaszającej jego kandydaturę;

2) być osobą pełnoletnią;

3) wyrazić zgodę na kandydowanie;

4) korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;

5) wyrazić zgodę na upublicznienie niektórych informacji, wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.

III. Etapy wyłaniania kandydatów na członków
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie

§ 5. 1. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Gminnej:

1) Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do niniejszego regulaminu.

2) Formularz zgłoszeniowy kandydatów na członków Rady Gminnej zostanie zamieszczony
na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Michałowie.

3) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Gminnej następuje poprzez wypełnienie formularza

zgłoszeniowego i złożenie go w formie papierowej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

ogłoszenia otwarcia procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady Gminnej, w

sekretariacie Urzędu Miejskiego w Michałowie lub przesłanie pocztą na adres

korespondencyjny Urzędu, w kopercie z adnotacją "Gminna Rada Działalności Pożytku

Publicznego"

4) O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego
decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Michałowie

5) Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 6. 1. Weryfikacja formularzy zgłoszeniowych polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami - ocena formalna.

2. Weryfikacji złożonych dokumentów dokonuje Burmistrz Michałowa.

3. Do grona kandydatów na członków Rady Gminnej reprezentujących sektor pozarządowy zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy złożyli w wyznaczonym terminie, wypełnione
i kompletne formularze zgłoszeniowe.

§ 7. 1. Członków Rady Gminnej reprezentujących sektor pozarządowy, wybiorą spośród zgłoszonych kandydatów przedstawiciele organizacji działających na terenie Gminy Michałowo.

1) Organizacja może delegować tylko jednego przedstawiciela

2) Każdy Przedstawiciel ma prawo do oddania 1 głosu wskazując maksimum 4 kandydatów.

2. Za organizację spotkania wyborczego i wybór przedstawicieli organizacji do Rady Gminnej odpowiedzialny będzie asystent Burmistrza .

3. Spotkanie wyborcze zostanie zorganizowane w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania Burmistrzowi Michałowo listy kandydatów zgłoszonych na członków Rady Gminnej, którzy złożyli w wyznaczonym terminie, kompletne i poprawne formularze zgłoszeniowe.

4. Uczestnicy tego spotkania, podczas głosowania tajnego wybiorą spośród zgłoszonych kandydatur członków Rady Gminnej.

1) Z głosowania zostanie sporządzona lista rankingowa kandydatów na członków Rady Gminnej.

5. Kandydaci reprezentujący sektor pozarządowy, do Rady Gminnej zostaną powołani
na podstawie listy rankingowej, o której mowa w ust. 4. W trakcie kadencji Rady Gminnej,
w przypadku odwołania członka Rady Gminnej reprezentującego sektor pozarządowy, lista rankingowa będzie podstawą do powołania w jej skład następnego
w kolejności listy kandydata na członka Rady Gminnej, bez konieczności wszczynania nowej procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady Gminnej reprezentujących sektor pozarządowy.

6. Ze spotkania wyborczego zostanie sporządzony protokół, wskazujący imiennie przedstawicieli organizacji na członków Rady Gminnej oraz pozostałych kandydatów zgodnie z kolejnością sporządzonej listy rankingowej, który zostanie przekazany w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty spotkania Burmistrzowi Gminy Michałowo.

§ 8. 1. Rada Gminna działa zgodnie z opracowanym i przyjętym przez siebie regulaminem.

1) Wybory władz Rady Gminnej oraz opracowanie i przyjęcie regulaminu następuje na

pierwszym posiedzeniu .

2) Pierwsze posiedzenie Rady Gminnej zwołuje Burmistrz Michałowa, a do chwili wyboru

przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady.

§ 9. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają dla swojej ważności trybu właściwego,
jak dla jego przyjęcia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe