Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/70/16 Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Poświętne poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269, 1688 i 1793) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515,1045 i 1890) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Wyznacza się sołtysów jako inkasentów.

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, osobiście zainkasowanych w drodze inkasa przez inkasentów i wpłaconych do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Poświętne.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 5. Traci moc uchwała nr XX/135/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1603).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe