Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/83/16 Rady Gminy Narewka

z dnia 23 lutego 2016r.

w sprawie w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Narewka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 i art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r poz.1515, poz.1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zapewnia się wspólną obsługę finansową jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Narewka.

§ 2. Jednostką organizacyjną obsługującą jest Urząd Gminy Narewka.

§ 3. Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi są:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce;

2) Zespół Szkół w Narewce;

3) Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce;

4) Gminny Ośrodek Kultury w Narewce;

5) Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce.

§ 4. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej:

1) w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych;

2) przygotowywanie wspólnie z dyrektorami jednostek wymienionych w § 3 projektów planów finansowych, planów finansowych oraz zmian w planach finansowych oraz bieżąca analiza wykonania tych planów;

3) rozliczanie finansowe realizacji projektów oświatowych realizowanych ze środków zewnętrznych (unijnych, państwowych i innych);

4) obsługę finansowo - księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek określonych w § 3;

5) obsługę kadrowo - płacową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narewka

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Marcin Niedźwiedź

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe