Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/87/16 Rady Gminy Kolno

z dnia 4 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045.) i art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r., poz. 163 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 22/IV/92 Rady Gminy Kolno z 30 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (tj. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1836 oraz z 2015 r., poz. 2041) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, stanowiącego załącznik do uchwały, dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Jermacz


[1]) Zm. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 oraz z 2015 r. poz. 693, 1045, 1240, 1310 i 1359.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe