Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 8/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 4 stycznia 2016r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Miejskiej w Ciechanowcu nr 67/XI/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Ciechanowcu Nr 67/XI/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

postanawia :

1) uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z zapisami zawartymi w:

- Załącznikach Nr 1-6 do Uchwały, część B, zgodnie z którymi: "Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji / informacji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa", co prowadzi do naruszenia art. 81 § 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) zmienianego na mocy art. 1 pkt 74 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649), w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załączników Nr 1-6 do Uchwały Nr 67/XI/15, część B, w zakresie wyżej wskazanego zapisu;

- Załącznikach Nr 3 i Nr 4 do Uchwały, część E, w zakresie wykazywania gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, co w świetle nagłówka części E prowadzi do naruszenia art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika Nr 3 do Uchwały
Nr 67/XI/15, w zakresie wiersza E.11 oraz nieważność części Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 67/XI/15, w zakresie wiersza E.10;

2) uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa
w związku z:

- zapisami zawartymi w Załącznikach Nr 1 i Nr 2, część E.2, w których wskazano, iż należy wykazać powierzchnię budynków lub ich części, co pozostaje w sprzeczności
z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.),

- brakiem w Załącznikach Nr 3 i Nr 4 do Uchwały rubryk dla gruntów rolnych zabudowanych, które nie posiadają klasy gleboznawczej, co stanowi naruszenie art. 6a ust. 11
w zw. z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.) i art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045),

- brakiem w Załącznikach Nr 3 i Nr 4 do Uchwały rubryk dla ulg w podatku rolnym,
co również stanowi naruszenie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.), w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa.


Uzasadnienie

W dniu 4 grudnia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Miejskiej w Ciechanowcu Nr 67/XI/15 z dnia 30 listopada
2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 28 grudnia 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 4 stycznia 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
4 stycznia 2016 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W Załącznikach Nr 1-6 do Uchwały wprowadzono obowiązek złożenia wraz z korektą informacji bądź deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty, zgodnie z art. 81 ustawy - Ordynacja podatkowa. Podkreślić trzeba, iż na mocy art. 1 pkt 74 ustawy z dnia
10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649), z dniem 1 stycznia 2016 r. dokonuje się zmiany brzmienia art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) w zakresie zniesienia obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyn korekty. W Załącznikach Nr 3 i 4, część E, należy wykazać grunty zadrzewione
i zakrzewione na użytkach rolnych, podczas gdy zgodnie z objaśnieniem w części tej należy wykazywać przedmioty opodatkowania niepodlegające zwolnieniu. Wskazać należy, że na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.), grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych korzystają ze zwolnienia od podatku rolnego. Ponadto Kolegium wskazuje na następujące naruszenie prawa. W Załącznikach Nr 1 i 2, część E.2, wskazano, iż należy wykazać powierzchnię budynków lub ich części. Zapis powyższy pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami, rada gminy określa stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich części "od 1 m2 powierzchni użytkowej", gdyż podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa. Podkreślić należy, że "powierzchnia" stanowi podstawę opodatkowania jedynie w przypadku gruntów. Co więcej, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza w art. 1a ust. 1 pkt 5 definicję powierzchni użytkowej budynku lub jego części i nie jest to pojęcie tożsame z pojęciem: "powierzchnia". W Załącznikach Nr 3 i 4 nie wprowadzono rubryk dla gruntów rolnych zabudowanych, które nie posiadają klasy gleboznawczej, co stanowi naruszenie art. 6a ust. 11 w zw. z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.), zmienianym na mocy art. 5 pkt 3 ustawy z dnia
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045). Podkreślić należy, że art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., wprost określa zasady przeliczania na hektary przeliczeniowe powierzchni gruntów rolnych zabudowanych niezależnie od tego, czy posiadają one klasę gleboznawczą. Bezzasadne jest zatem utożsamianie tego rodzaju gruntów z użytkami, dla których nie można ustalić przelicznika,
o których mowa w zmienianym art. 4 ust. 9 ustawy, jak również wykazywanie tych gruntów w podziale na klasy użytków rolnych. Ponadto w Załącznikach tych nie wprowadzono rubryk dla ulg w podatku rolnym,
co również prowadzi do naruszenia art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.) w zakresie wykazywania danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego. Kolegium zwraca również uwagę na sposób wykazywania lasów niepodlegających zwolnieniu w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 do Uchwały: z opisu tabeli nie wynika, czy w pkt. 1 należy wykazać wszystkie lasy niepodlegające zwolnieniu, czy też lasy inne niż wymienione w pkt. 2 i 3. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe