Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/77/2016 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 10 marca 2016r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bakałarzewo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bakałarzewo oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji.

§ 2. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bakałarzewo:

1) publicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

2) niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego.

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) jednostce dotowanej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1 niniejszej uchwały,

2) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Gmina Bakałarzewo, osoby prawne i fizyczne prowadzące na terenie Gminy Bakałarzewo jednostkę organizacyjną wymienioną w § 2 niniejszej uchwały,

3) wnioskodawcy - rozumie się przez to organ prowadzący jednostkę dotowaną, który złożył wniosek o udzielenie dotacji,

4) uczniach - należy przez to rozumieć należy przez to rozumieć ucznia jednostki organizacyjnej wymienionej w § 1 niniejszej uchwały;

5) uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 6;

6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),

7) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Podstawa obliczania dotacji

§ 4. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez inne niż Gmina Bakałarzewo osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bakałarzewo, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Bakałarzewo, z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Przedszkola niepubliczne, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d-1o ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Bakałarzewo, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Bakałarzewo wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bakałarzewo w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

4. Osoby prowadzące publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Bakałarzewo, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1c-1o ustawy, otrzymują dotację na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust. 5 otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-6 jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Bakałarzewo.

8. Szkoły publiczne prowadzone przez inne podmioty niż Gmina Bakałarzewo otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Bakałarzewo, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

9. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej Gminę Bakałarzewo.

10. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Gminy Bakałarzewo wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

11. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 5, które zgodnie z art. 71b ust. 2a prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganiem dotację (dodatkową kwotę na wczesne wspomaganie rozwoju) z budżetu Gminy Bakałarzewo w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

12. Dotacje obliczane na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej, do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej przez Gminę Bakałarzewo na dany rok budżetowy nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki - począwszy od transzy dotacji za styczeń tego samego roku budżetowego.

§ 5. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę składa wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Urzędzie Gminy Bakałarzewo, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6. 1. Do 10 dnia każdego miesiąca, z tym, że za grudzień do dnia 5 grudnia, organ prowadzący jednostki dotowane, o których mowa w § 5 składa w Urzędzie Gminy Bakałarzewo, informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju jednostki dotowanej, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 składa się odrębnie dla każdej jednostki dotowanej.

Rozdział 3.
Tryb rozliczenia dotacji

§ 7. 1. Organ prowadzący dotowaną jednostkę sporządza i przekazuje w postaci papierowej albo elektronicznej do Urzędu Gminy Bakałarzewo do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym szkoła otrzymała dotację, roczne rozliczenie z pobrania i wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2. W przypadku likwidacji, w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, jednostki dotowanej rozliczenie dotacji przekazanej w danym roku, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały, podlega przekazaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji, nie później jednak niż w dniu likwidacji.

3. Pracownicy Urzędu Gminy Bakałarzewo dokonują weryfikacji rozliczenia z wykorzystanej dotacji pod względem prawidłowości i zgodności z danymi zawartymi w informacjach o faktycznej liczbie uczniów, o których mowa w §7 oraz z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji na dany rok.

4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń.

5. Organ prowadzący jednostkę dotowaną ma prawo złożenia korekty rocznego rozliczenia.

6. Poprawnie sporządzone roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Bakałarzewo w terminie 14 dni od dnia wpływu rozliczenia.

Rozdział 4.
Tryb i zakres kontroli

§ 8. 1. Organ dotujący może przeprowadzać w dotowanych jednostkach kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3e-3g i art. 90 ust. 3e-3g ustawy.

2. Kontroli podlega:

1) prawidłowość pobrania dotacji czyli zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanej w informacjach, o których mowa w § 7 ust. 2, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji;

2) prawidłowość wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy na podstawie dokumentacji księgowej w tym dowodów księgowych;

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 10 ust. 1;

3. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Bakałarzewo, zwani dalej "kontrolującymi", na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Bakałarzewo, zawierającego:

1) numer i podstawę prawną upoważnienia,

2) imię i nazwisko kontrolującego,

3) nazwę i adres kontrolowanego,

4) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych,

5) zakres i czas trwania kontroli.

4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowaną jednostkę - nie później niż na 5 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

6. W przypadku, gdy dokumenty objęte kontrolą znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić te dokumenty kontrolującemu w miejscu, o którym mowa w ust. 5, w terminie uzgodnionym z kontrolerem - nie później jednak niż w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

7. Kontrolujący ma prawo do:

1) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również żądania wykonania z nich odpisów, wyciągów lub wydruków, których zgodność potwierdza osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę,

2) żądania od osoby reprezentującej kontrolowaną placówkę udzielania informacji i wyjaśnień związanych z przedmiotem kontroli,

3) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanej placówki, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli.

§ 9. 1. Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji umieszcza się na trwałe opis określający nazwę dotowanej jednostki i kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji z budżetu Gminy Bakałarzewo.

2. Dokumenty księgowe okazane przez kontrolowanego i sprawdzane podczas kontroli podlegają parafowaniu przez kontrolującego.

§ 10. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza się protokół (nie przewiduje się zaleceń pokontrolnych i wystąpienia pokontrolnego) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolerów;

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;

6) wymienienie załączników do protokołu;

7) informację o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu przez kontrolowanego;

8) datę i miejsce podpisania protokołu.

3. Kontrolowanej placówce przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolera.

6. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontroler czyni zapis w protokole.

7. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli osobie reprezentującej kontrolowaną jednostkę.

8. Osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę może zgłosić Wójtowi Gminy Bakałarzewo w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 11. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na wysokość dotacji przekazanej kontrolowanej jednostce Wójt Gminy Bakałarzewo w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 10 ust. 8 niniejszej uchwały wydaje decyzję o zwrocie przekazanej dotacji w całości lub w części.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bakałarzewo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/77/2016
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 10 marca 2016 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

…………………………..………............................., dnia .................. r.

(pieczęć podmiotu prowadzącego)

WÓJT GMINY BAKAŁARZEWO

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok ……….

dla………………………………………………………………………………………………..

.......................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres placówki)

prowadzonej przez

………………………………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa i adres podmiotu prowadzącego)

Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy przedszkola/szkoły:

Nazwa i adres przedszkola/szkoły:

…………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………………….....

Nazwa i adres banku: …………………………………………………………………………....................................

Numer rachunku bankowego:………………………………………………………………………...........................................

INFORMACJA O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW:

1. planowana liczba uczniów od dnia 1 stycznia ……r. do dnia 31 sierpnia …...r. wynosi ……… ,

w tym:

a) w kl. I-VI ............... , z tego niepełnosprawnych ..........;

b) w oddziałach kl. ,,0" ............., z tego niepełnosprawnych .......... ;

c) w przedszkolu .............., z tego niepełnosprawnych .......... ;

2. planowana liczba uczniów od dnia 1 września ………...r. do dnia 31 grudnia ……….. wynosi ……....... ,

w tym:

a) w kl. I-VI ..............., z tego niepełnosprawnych .......... ;

b) w oddziałach kl. ,,0" .............,z tego niepełnosprawnych .......... ;

c) w przedszkolu ............., z tego niepełnosprawnych .......... .

Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach zachodzących w powyżej przedstawionych danych oraz o faktycznej liczbie uczniów w każdym miesiącu, a także do rozliczenia otrzymanej dotacji zgodnie z ustalonymi zasadami. Oświadczam, że wszystkie podane powyżej dane są zgodne z rzeczywistością.

………………………………………….

(podpis i pieczęć przedstawiciela podmiotu

prowadzącego placówkę oświatową)

UWAGA: Informację o planowanej liczbie uczniów składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/77/2016
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 10 marca 2016 r.

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

...............…………., dnia ………………

……………………………………

(pieczęć podmiotu prowadzącego)

WÓJT GMINY BAKAŁARZEWO

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

1. Informuję, iż faktyczna ogólna liczba uczniów uczęszczających do przedszkola/szkoły

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. (nazwa i adres przedszkola/szkoły)

w miesiącu………………………… 20.….. roku wynosi …………, w tym:

a) liczba uczniów w kl. I-VI …………..,z tego niepełnosprawnych ..........;

b) w oddziałach kl. "0" …………, z tego niepełnosprawnych .......... ;

c) w przedszkolu ...................., z tego niepełnosprawnych .......... .

2. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z rzeczywistością.

3. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.)

.......................................................................

(podpis i pieczęć przedstawiciela podmiotu

prowadzącego placówkę oświatową)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/77/2016
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 10 marca 2016 r.

...........................................,dnia .......................... r.

………………………………………

(pieczęć podmiotu prowadzącego)

WÓJT GMINY BAKALARZEWO

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI
za ....................... rok

I. Kwota otrzymanej dotacji ……………............................. zł

(słownie: ...................................................................................................................... złotych)

II. Informacja o wykorzystaniu dotacji:

L.p.

Rodzaje wydatków finansowych w ramach dotacji (dotyczy tylko wydatków związanych z działalnością dotowanej placówki oświatowej)

Wysokość poniesionych

wydatków finansowych

w ramach otrzymanej dotacji

1.

Wynagrodzenia pracowników

2.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

3.

Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii

4.

Zakupy wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznej

5.

Remonty bieżące

6.

Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych , przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

Ogółem

III. Kwota niewykorzystanej dotacji ................................. zł

IV. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

V. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm).

……………………………………………….

(podpis i pieczęć przedstawiciela podmiotu

prowadzącego placówkę oświatową)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe