Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/119/16 Rady Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 11 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/94/2015 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Siemiatyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,poz. 1445 z późn.zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/94/2015 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 30 listopada 2015 roku wprowadza się następującą zmianę:

§ 6. otrzymuje brzmienie:

1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę jest zobowiązany przekazywać do organu dotującego pisemne rozliczenie otrzymanych dotacji narastająco za okres od początku roku kalendarzowego do końca okresu sprawozdawczego w ciągu 10 dni po upływie każdego kwartału. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Jeśli organ prowadzący otrzymuje dotację dla kilku szkół lub placówek, rozliczenia dla każdej z nich dokonuje odrębnie.

3. W przypadku gdy szkoła/placówka kończy swoją działalność, rozliczenia należy dokonać w terminie 15 dni od otrzymania ostatniej transzy dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W przypadku przekazania prowadzenia szkoły/placówki innej osobie fizycznej lub prawnej w trakcie roku kalendarzowego, osoba fizyczna lub prawna, która przekazuje szkołę/placówkę składa w terminie 15 dni od dnia dokonania zmiany organu prowadzącego we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, rozliczenie otrzymanych dotacji za okres prowadzenia szkoły od początku roku kalendarzowego.

5. Przez rozliczenie dotacji należy rozumieć:

1) przedstawienie informacji o wysokości otrzymanej dotacji oraz o wysokości dotacji wykorzystanej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2) zwrot przez organ prowadzący wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranej dotacji, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

6. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku, na który dotacja była przyznana, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na podstawie ustawy o finansach publicznych.

7. Brak dokonania ostatecznego rozliczenia (zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, nie wykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem) w terminie wskazanym w ust. 3-4 niniejszego paragrafu skutkuje naliczeniem odsetek jak od zaległości podatkowych.

8. Poprawnie sporządzone rozliczenie z wykorzystana dotacji podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego w terminie 30 dni od dnia wpływu rozliczenia.

9. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe