Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/151/2016 Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 15 marca 2016r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445, 1890), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXIV/197/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
22 listopada 2012 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomościami oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4274).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Zenon Żukowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe