Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 3/2016 Wójta Gminy Kolno

z dnia 10 marca 2016r.

zawarte pomiędzy Gminą Kolno i Powiatem Kolneńskim w sprawie budowy dróg w miejscowości Zaskrodzie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. 1445, poz. 1890) oraz art. 19 ust. 4 i art. 20 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)

działający w imieniu :

Gminy Kolno - Wójt Gminy Kolno - Józef Bogdan Wiśniewski,

Zarządu Powiatu Kolneńskiego - Starosta Kolneński -Stanisław Wiszowaty i

- Wicestarosta - Robert Wacław Nadara,

zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Strony niniejszego Porozumienia wyrażają wolę współdziałania na rzecz poprawy komunikacji drogowej sieci drogowej gminnej i powiatowej.

§ 2. 1. Przedmiotem porozumienia jest realizacja inwestycji obejmującej budowę dróg gminnych łączących się z drogą powiatową nr 1860B i przebudowę drogi powiatowej nr 1860B w miejscowości Zaskrodzie.

2. Budowa dróg będzie obejmowała:

a) budowę dróg gminnych na odcinku 796,78 m

b) przebudowę drogi powiatowej nr 1860B wraz z budową zjazdu na drogę gminną na działkę oznaczoną nr geod. 249.

3. Szacunkowe koszty realizacji inwestycji wynoszą:

a) zadania opisanego w § 2 lit. a) 580 000,00 zł

b) zadania opisanego w § 2 lit. b) 1 000 000,00 zł

§ 3. Strony porozumienia ustalają, że wszelkie skutki prawne i finansowe realizacji inwestycji ponosi:

1. Gmina Kolno w stosunku do budowy dróg gminnych

2. Zarząd Powiatu Kolneńskiego w stosunku do drogi powiatowej.

§ 4. 1. Gmina Kolno pełnić będzie funkcję inwestora i zapewni wykonanie robót inwestycyjnych, o których mowa w ramach zadania opisanego w § 2 lit. a) w latach 2016 - 2017.

2. Powiat Kolneński pełnić będzie funkcję inwestora i zapewni wykonanie robót inwestycyjnych, o których mowa w § 2 lit b) w roku 2016.

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności.

§ 6. Spory powstałe na tle realizacji porozumienia będą rozstrzygane polubownie, a gdy strony nie dojdą do ugody, wówczas spór poddają pod rozstrzygnięcie sądowi.

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej strony.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


mgr Józef Bogdan Wiśniewski


Skarbnik Gminy


Halina Boryszewska

Starosta Kolneński


Stanisław Wiszowaty


Wicestarosta


Robert Nadara

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe