Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/141/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście Bielsk Podlaski

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) w zw. z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się drogom wewnętrznym położonym na terenie miasta Bielsk Podlaski następujące nazwy:

1) ulica Wiatrakowa - drodze położonej w zachodniej części miasta Bielsk Podlaski, biegnącej od ulicy 11 Listopada w kierunku północnym, zlokalizowanej pomiędzy ul. Scaleniową a granicami administracyjnymi miasta na gruntach prywatnych oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie nr 3 jako działka nr 41/3, której przebieg przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) ulica Perłowa - drodze położonej w południowo-wschodniej części miasta Bielsk Podlaski, biegnącej od ul. Kleszczelowskiej w kierunku wschodnim, zlokalizowanej pomiędzy ul. Słonecznikową a ul. Bursztynową na gruntach prywatnych oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie nr 1 Hołowiesk jako działka nr 75/12, której przebieg przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Na nazwanie dróg wewnętrznych wymienionych w § 1 uzyskano pisemne zgody właścicieli terenów, na których są one zlokalizowane.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Igor Łukaszuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/141/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 22 marca 2016 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/141/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 22 marca 2016 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe