Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/79/2016 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie opłaty prolongacyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) w związku z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz.1269, poz. 1649), Rada Gminy Bielsk Podlaski uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Bielsk Podlaski.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę ogłaszanej w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 4. Traci moc Uchwała nr IV/22/98 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Anatol Grzegorz Tymiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe