Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/91/16 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipsk w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z poźn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 poz. 856) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipsk w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Marek Protasiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XII/91/16
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 marca 2016 r.

Program zapobiegający bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipsk, zwany dalej "Programem" na 2016 rok

Celem Programu jest:

I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom Gmina Lipsk:

posiada zawartą umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach gmina Biała Piska, w celu wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczenia ich w Schronisku, jak też ich utrzymania i opiekę weterynaryjną.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami obejmuje: wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich transport do Schroniska, utrzymanie psów w schronisku, opiekę weterynaryjną obejmującą między innymi podstawowe szczepienia i zabiegi, sterylizację lub kastrację psów po uzgodnieniu tych zabiegów z lekarzem weterynarii oraz poszukiwanie przez Schronisko nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

Na terenie gminy Lipsk odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie gminy Lipsk, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmuje Urząd Miejski w Lipsku, który podejmie działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy realizuje uprawniony pracownik schroniska.

Odłowione zwierzęta niezwłocznie przewożone są do w/w schroniska dla zwierząt.

II. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie:

Opieka nad wolno żyjącymi kotami polegać będzie na zakupie i wykładaniu pokarmu oraz zapewnieniu im wody pitnej przez pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku, w miejscach występowania wolno żyjących kotów.

Dotychczas nie zachodziła potrzeba takiego działania, ponieważ na terenie gminy nie występują wolno żyjące koty.

III. Odławianie bezdomnych zwierząt:

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lipsk prowadzone jest przez Schronisko wymienione w pkt. I, przy pomocy: chwytaków, kagańców, klatek samołapek, smyczy i odwożone do schroniska samochodem przystosowanym do przewozu zwierząt. Schronisko zapewnia humanitarny sposób odławiania.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na wezwanie telefoniczne lub pisemne w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

IV. Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.

Program zapobiegający bezdomności zwierząt traktuje sprawy bezdomnych zwierząt w szerszym aspekcie, ma na celu m. in. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. Można to osiągnąć dzięki sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku.

Schronisko dokonuje sterylizacji bądź kastracji bezdomnych psów odłowionych z gminy Lipsk, o ile nie ma przeciwskazań ze strony lekarza weterynarii opiekującego się schroniskiem.

V. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzi schronisko poprzez działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

Gmina prowadzi również działania prowadzące do pozyskania osób chętnych do adopcji tj. zamieszcza ogłoszenia o adopcji na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu oraz w gazecie lokalnej "Echo Lipska".

Narzędziem edukacyjnym będą broszury, ulotki, publikacje dotyczące ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności. Będą one miały na celu uświadomienie właścicielom zwierząt wszystkich aspektów związanych z nabyciem, posiadaniem zwierzęcia, a także promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

VI. Usypianie ślepych miotów

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach gmina Biała Piska jest pod stałą opieką weterynaryjną, z którą ma zawartą umowę jest to Gabinet Weterynaryjny w Piszu, ul. Wojska Polskiego 9/1.

Lekarz weterynarii decyduje o usypianiu ślepych miotów.

VII. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

Gmina Lipsk w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wymagających w danym momencie opieki, ma zawarte porozumienie z rolnikiem w gminie Lipsk w formie gotowości do przyjęcia takich zwierząt, bez wynagrodzenia, ale ze zwrotem kosztów realizacji zlecenia, w tym zwrot kosztów weterynaryjnych, zryczałtowany zwrot kosztów utrzymania zwierząt gospodarskich (za DJP) przez określony czas umieszczenia w gospodarstwie.

Jest to gospodarstwo rolne w miejscowości Krasne 36, 16-315 Lipsk.

VIII. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Gmina Lipsk ma zawartą umowę zlecenie na świadczenie usług całodobowej opieki weterynaryjnej z lekarzem weterynarii prowadzącym działalność weterynaryjną w Lipsku w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. (Usługi Weterynaryjne, 16-315 Lipsk, ul. 400 - Lecia 13).

IX. Finansowanie Programu

Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu gminy Lipsk.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego programu wynosi 43 000 zł w roku 2016.

Sposób wydatkowania w/w środków:

- koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych psów i utrzymaniem ich w schronisku 40 000 zł.

- opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz karma dla kotów wolno żyjących - 500 zł.

- koszty związane z całodobową opieką weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz koszty utrzymania zwierząt gospodarskich wymagających w danym momencie opieki - 2 000 zł.

- broszury, ulotki, publikacje itp. - 500 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe