Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 16 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.965.398,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 264.398,00 zł, zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.229.796,00 zł, zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 26.471.373,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 25.285.467,00 zł

b) dochody majątkowe - 1.185.906,00 zł

2) Plan wydatków - 25.055.119,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 22.949.365,00 zł

b) wydatki majątkowe - 2.105.754,00 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.416.254,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.416.254,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016 rok" zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 7. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 16 marca 2016 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

0,00

788 723,00

788 723,00

60016

Drogi publiczne gminne

0,00

788 723,00

788 723,00

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

266 390,00

266 390,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00

522 333,00

522 333,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

6 675,00

6 675,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

6 675,00

6 675,00

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

0,00

6 675,00

6 675,00

Razem:

18 910 638,00

795 398,00

19 706 036,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 550 138,00

4 170 000,00

6 720 138,00

85295

Pozostała działalność

0,00

4 170 000,00

4 170 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

4 170 000,00

4 170 000,00

Razem:

2 595 337,00

4 170 000,00

6 765 337,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 16 marca 2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

75 500,00

- 6 600,00

68 900,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

75 500,00

- 6 600,00

68 900,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

75 500,00

- 6 600,00

68 900,00

Razem:

114 344,00

- 6 600,00

107 744,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

875 091,00

995 261,00

1 870 352,00

60016

Drogi publiczne gminne

875 091,00

995 261,00

1 870 352,00

4300

Zakup usług pozostałych

163 778,00

- 49 410,00

114 368,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

212 545,00

1 044 671,00

1 257 216,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 476 568,00

- 168 388,00

1 308 180,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 276 201,00

- 168 388,00

1 107 813,00

4480

Podatek od nieruchomości

1 252 201,00

- 168 388,00

1 083 813,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

195 900,00

11 125,00

207 025,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

195 900,00

11 125,00

207 025,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

11 125,00

11 125,00

801

Oświata i wychowanie

7 756 700,00

- 40 000,00

7 716 700,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

676 121,00

- 40 000,00

636 121,00

4300

Zakup usług pozostałych

595 260,00

- 40 000,00

555 260,00

926

Kultura fizyczna

623 276,00

4 000,00

627 276,00

92695

Pozostała działalność

0,00

4 000,00

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

4 000,00

4 000,00

Razem:

17 380 040,00

801 998,00

18 182 038,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 550 138,00

4 170 000,00

6 720 138,00

85295

Pozostała działalność

0,00

4 170 000,00

4 170 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

500,00

500,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

4 078 280,00

4 078 280,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

40 000,00

40 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

7 224,00

7 224,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

980,00

980,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

13 000,00

13 000,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

10 978,00

10 978,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

200,00

200,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

17 152,00

17 152,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

500,00

500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

1 186,00

1 186,00

Razem:

2 595 337,00

4 170 000,00

6 765 337,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 16 marca 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r.

L.p

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp. - zakoń.

Wartość nakładów ogółem

Środki poniesione

do 31.12.2015 r.

Środki

wynikające

z planu na 2016 r.

- ogółem

w tym:

środki własne budżetowe

Środki spółki "CENTROKOM" SP. z o.o.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki z Funduszu Sołeckiego

Budżet Wojewody Podlaskiego

Urząd Marszałkowski (PROW)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

92601

Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy ZS w Suchowoli, w tym:

2015-2016

666.351,00

67.075,00

599.276,00

599.276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- dokumentacja

7.995,00

7.995,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- nadzór

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

60016

Zakup zamiatarki mechanicznej "KREATEK"

2016

6.700,00

0,00

6.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.700,00

3.

60016

Zakup pługu do odśnieżania

2016

7.705,00

0,00

7.705,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.705,00

4.

70095

Budowa wiaty do składowania drewna opałowego

2016

114.832,00

0,00

114.832,00

114.832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.

01010

Budowa linii wodociągowej Kolonie Podgrodzisk - Chmielówka

2016

40.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

60016

Przebudowa ulicy Szkolnej w Suchowoli - część II

2016

212.545,00

0,00

212.545,00

212.545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

75412

Zakup piły ratowniczej dla OSP Czerwonka

2016

4.025,00

0,00

4.025,00

1.610,00

0,00

0,00

2.415,00

0,00

8.

75412

Zakup pompy szlamowej dla OSP Suchowola

2016

7.100,00

0,00

7.100,00

2.840,00

0,00

0,00

4.260,00

0,00

9.

60016

Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych poprzez ich integrację z droga krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola - II Etap, w tym:

2016

1.080.344,00

35.673,00

1.044.671,00

255.948,00 (w tym: inspektor nadzoru - 12.303,00)

266.390,00

0,00

0,00

522.333,00 zł (w tym: inspektor nadzoru - 12.300,00 zł

- ul. Zielona

2016

87.333,00

3.998,00

83.335,00

19.251,00 (w tym: inspektor nadzoru - 981,00 zł)

22.417,00

0,00

0,00

41.667,00 zł (w tym: inspektor nadzoru - 981,00 zł)

- ul. Siewna

2016

96.554,00

3.678,00

92.876,00

21.692,00 (w tym: inspektor nadzoru - 1.094,00 zł)

24.746,00

0,00

0,00

46.438,00 zł (w tym: inspektor nadzoru - 1.094,00 zł)

- ul. Gruntowa

2016

120.436,00

5.437,00

114.999,00

27.353,00 (w tym: inspektor nadzoru - 1.355,00 zł)

30.147,00

0,00

0,00

57.499,00 zł (w tym: inspektor nadzoru - 1.354,00 zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

- ul. Polna

2016

56.424,00

2.879,00

53.545,00

12.700,00 (w tym: inspektor nadzoru - 631,00 zł)

14.073,00

0,00

0,00

26.772,00 zł ( w tym: inspektor nadzoru - 630,00 zł)

- ul. Nowozielona

2016

451.341,00

13.973,00

437.368,00

109.844,00 (w tym: inspektor nadzoru - 5.151,00 zł)

108.841,00

0,00

0,00

218.683,00 zł ( w tym: inspektor nadzoru - 5.150,00 zł)

- ul. Kasztanowa

2016

268.256,00

5.708,00

262.548,00

65.108,00 (w tym: inspektor nadzoru - 3.091,00 zł)

66.166,00

0,00

0,00

131.274,00 zł (w tym: inspektor nadzoru - 3.091,00 zł)

RAZEM

2.139.602,00

102.748,00

2.036.854,00

1.227.051,00

266.390,00

0,00

6.675,00

14.405,00

0,00

522.333,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 16 marca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016 rok

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji w zł

Nazwa jednostki

1.

80120

§2710

Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli

10.000,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

2.

80120

§2710

Dofinansowanie na zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli

18.343,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

3.

85311

§2710

Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej

8.001,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

4.

92605

§2710

Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli

2.500,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

5.

60014

§6300

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349B Ostrówek - Rutkowszczyzna - Ciemne" (opracowanie dokumentacji)

11.500,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

6.

60014

§6300

Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych Nr 1247B, 1341B, 1343B poprzez ich integrację z drogą wojewódzką Nr 670 i na terenie Gmin (Dąbrowa Białostocka i Suchowola - Etap II (opracowanie dokumentacji)

57.400,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

RAZEM

107.744,00

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1.

921

Razem:

654.000,00

92109

GOKSIT w Suchowoli

540.000,00

92116

Biblioteki

114.000,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 16 marca 2016 r.

Objaśnienia

Dokonano zmian w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez:

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4.965.398,00 zł, w tym:

· w dziale 600 w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w § 6290 o kwotę 266.390,00 zł (Umowa na realizację projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych poprzez ich integrację z droga krajową Nr 8
z "CENTROKOM" Sp. z o.o.),

· w dziale 600 w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w § 6330 o kwotę 522.333,00 zł (Promessa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),

· w dziale 754 w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne w § 2440 o kwotę 6.675,00 zł (na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup sprzętu do likwidacji skutków zagrożeń ekologicznych według pisma Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku),

· w dziale 852 w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 2010 o kwotę 4.170.000,00 zł (na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko według pisma Nr FB-II.3110.23.2015 Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Dokonano zmian w planie finansowym wydatków budżetowych poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 264.398,00 zł, w tym:

· w dziale 600 w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 6.600,00 zł,

· w dziale 600 w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 49.410,00 zł,

· w dziale 700 w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4480 - podatek od nieruchomości o kwotę 168.388,00 zł,

· w dziale 801 w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w § 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5.229.796,00 zł, w tym:

· w dziale 600 w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w § 6050 o kwotę 1.044.671,00 zł (na przebudowę ulic w Suchowoli zgodnie z zapisami w załączniku Nr 3 (Limity wydatków na zadania inwestycyjne),

· w dziale 754 w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne w § 6060 o kwotę 11.125,00 zł (na zakup piły ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonce i pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej dla Jatwiezi Dużej),

· w dziale 852 w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 4.170.000,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko),

· w dziale 926 w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 4300 o kwotę 4.000,00 zł na realizację projektu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać".

Dokonano zmian w załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku" poprzez wprowadzenie do w/w załącznika poz. 7 "Zakup piły ratowniczej, poz. 8 "Zakup pompy szlamowej". Wprowadzono również zadanie w poz. 9 pn.: "Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych poprzez ich integrację z droga krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola - II etap na kwotę 1.044.671,00 zł. Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 255.948,00 zł i przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

Wprowadzono zmiany w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016 rok w poz. 6 poprzez dokonanie zmiany nazwy zadania a także zmniejszenie dotacji o kwotę 6.600,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe