Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 94/XVI/2016 Rady Gminy Piątnica

z dnia 25 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 oraz z 2016 r. poz.195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 258 057 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 22 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych" do uchwały Nr 63/XII/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Załącznik Nr 7 "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 r." do uchwały Nr 63/XII/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objaśnienia zmian w budżecie gminy przedstawia załącznik Nr 5.

§ 6. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 34 989 808,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 34 925 808,00zł,

2) dochody majątkowe - 64 000,00 zł.

§ 7. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 36 510 648,13 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 31 923 102,01 zł,

2) wydatki majątkowe - 4 587 546,12 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Weber


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 94/XVI/2016
Rady Gminy Piątnica
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 94/XVI/2016
Rady Gminy Piątnica
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 94/XVI/2016
Rady Gminy Piątnica
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

inwestycje


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 94/XVI/2016
Rady Gminy Piątnica
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

dotacje


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 94/XVI/2016
Rady Gminy Piątnica
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy

Po stronie dochodów budżetowych dokonano następujących zmian:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadzono plan na kwotę 81 000 zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT za I kwartał 2011 r. z tytułu wydatków na utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan dochodów o kwotę 163 310 zł w związku z wyższym niż planowano wpływem podatku od nieruchomości osób prawnych oraz o kwotę 13 747 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o wysokości ostatecznych kwot subwencji na 2016 rok.

W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono plan o kwotę 258 057 zł dotyczący części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o wysokości ostatecznych kwot subwencji na 2016 rok.

Po stronie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:

W dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1934B na odcinku Kalinowo - Drozdowo na długości ok. 1,3 km w kwocie 22 500 zł w związku z oszczędnościami pozostającymi po rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę drogi gminnej w Pęzie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe