Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/227/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,
poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890 i poz. 2150 oraz
z 2016 r. poz. 195) w związku z art 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 466) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLVII/524/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 kwietnia
2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Zdzisław Przełomiec


Załącznik do Uchwały Nr XX/227/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2016 r.

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W SUWAŁKACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach, zwany dalej "Domem", działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej;

4) decyzji Wojewody Podlaskiego nr PS.V.EF.9013/12/06 z 14 grudnia 2006 roku;

5) niniejszego Statutu.

§ 2. Statut określa obszar oraz zakres działania Domu.

§ 3. 1. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Miasta Suwałki nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej o zasięgu ponadlokalnym.

2. Siedziba Domu mieści się w Suwałkach przy ul. Gen. K. Pułaskiego 66.

3. Pełna nazwa jednostki brzmi: Dom Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach.

§ 4. Nadzór nad całokształtem działalności Domu sprawuje Prezydent Miasta Suwałk.

Rozdział 2.
Cele i zadania domu

§ 5. 1. Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.

2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

3. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

4. Dom może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia.

5. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. W miarę możliwości Dom może świadczyć również inne odpłatne usługi na zewnątrz. Szczegółowy zakres usług będzie określony w Regulaminie Oganizacyjnym.

§ 6. 1. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej o umieszczeniu w Domu, wydawanej przez Prezydenta Miasta Suwałk.

2. Pobyt w Domu jest odpłatny, zasady ustalania wysokości opłat regulują przepisy ustawy
o pomocy społecznej.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Domem

§ 7. Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres zadań Domu określa, sporządzony przez dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Suwałk, Regulamin Organizacyjny Domu.

§ 8. 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor Domu.

2. Czynności w zakresie prawa pracy wobec dyrektora Domu dokonuje Prezydent Miasta Suwałk.

3. Dyrektor Domu działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Suwałk.

4. W celu realizacji zadań statutowych Domu, dyrektor Domu jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji.

5. Dyrektor Domu jest pracodawcą i służbowym przełożonym wszystkich prcowników Domu, uprawnionym do nawiązywania stosunków pracy i dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy.

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 9. 1. Majątek Domu określany według spisów inwentaryzacyjnych, jest mieniem Miasta Suwałki i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową Domu.

2. Dom prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach rocznego planu dochodów
i wydatków, zwanego planem finansowym.

3. Dom w całości pokrywa swoje wydatki z budżetu, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu Gminy Miasta Suwałki, bez możliwości wykorzystywania ich na własne potrzeby.

4. Dom może przyjmować darowizny, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.

5. Dom posiada odrębny rachunek bankowy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. 1. Dom realizując zadania statutowe z zakresu pomocy społecznej współdziała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach oraz organizacjami pozarządowymi.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o pomocy społecznej, przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz inne obowiązujące akty prawne.

3. Zmiany Statutu mogą być dokonywane jedynie w trybie przewidzianym do jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe