Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/89/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 27 maja 2016r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6m ust. 1a i 1 b oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stawiski, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się obowiązek dołączenia następujących dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania lub zaświadczenie szkoły lub placówki oświatowej/uczelni;

2) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju;

3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Stawiski na terenie Polski;

4) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Stawiski pod adresem innym niż zameldowania.

§ 3. Deklarację o której mowa w § 1 uchwały, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć w terminie 14 dni od dnia:

1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych w deklaracji.

§ 4. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski; przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl lub w formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej dostępną pod adresem: www.epuap.gov.pl .

2. Deklaracja w formacie elektronicznym musi być opatrzona ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXV/184/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Zalewski


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/89/16
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 27 maja 2016 r.

PESEL/NIP

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI

SKŁADAJACY DEKLARACJĘ WYPEŁNIA RĘCZNIE LUB KOMPUTEROWO

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)

Uchwała Nr XXVI/89/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stawiski.

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

 1. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

BURMISTRZ STAWISK

Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

 1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

??Pierwsza deklaracja??Nowa deklaracja - zmiana danych

 1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):

? osoba fizyczna ? inny podmiot

Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję):

? właściciel? współwłaściciel? posiadacz samoistny ? współposiadacz

? użytkownik wieczysty? współużytkownik wieczysty? posiadacz? zarządca

 1. DANE SKŁADAJĄGO DEKLARACJĘ

D1. Osoba fizyczna

Nazwisko

Pierwsze imię/Imiona

Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

Nr telefonu

Adres e-mail

D2. Pozostałe podmioty

Nazwisko/a i imię/ona /Nazwa pełna

Nazwa skrócona:

Nr KRS/NIP/REGON

Nr telefonu

Adres e-mail

Osoby upoważnione do reprezentowania:

………………...…………...…...…….......…..podstawa umocowania…………….............…….……….……………..

….…………………...…………...…...........podstawa umocowania…………………..............……….……………..

….…………………...………….........…...…..podstawa umocowania……..............………………………….……..

D3. Adres nieruchomości na terenie Gminy Stawiski na której powstają odpady komunalne

Miejscowość

Nazwa ulicy

Nr domu

Nr lokalu

D4. Adres do korespondencji - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Oświadczam, że:

Na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji faktycznie zamieszkuje …… osób/osoby.

(Należy podać liczbę mieszkańców)

? Gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę niższą*

? Nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę wyższą*

? Na mojej nieruchomości zagospodarowuje odpady zielone poprzez kompostowanie

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

Liczba osób ……..…..…..x stawka opłaty ………….…… = kwota ……..…..….. zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………...)

Pouczenie: * zaznaczyć właściwie poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej kratce

Powyższą opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stawiskach nr:

51 8762 1022 0031 6097 2000 0010

Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy Oddział w Stawiskach

 1. Informacja o załącznikach (do niniejszej deklaracji załączono)

? Oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania/ zaświadczenie szkoły lub placówki oświatowej/uczelni;

? Oświadczenie wskazujące osobę / y pozostające poza granicami kraju;

? Oświadczenie wskazujące osobę/ y zamieszkałe poza granicami Gminy Stawiski na terenie Polski;

? Oświadczenie wskazujące osobę/ y zamieszkałe na terenie Gminy Stawiski pod adresem innym niż zameldowania;

? Oświadczenie wskazujące osobę zmarłą;

??Inne…………………………………...……………………………………………………………………………..

Pouczenie: * zaznaczyć właściwie poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej kratce

 1. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………..……………………………….

(miejscowość i data)(czytelny podpis)

 1. ADNOTACJE URZĘDU (data i podpis przyjmującego formularz)

……………………………………..……………………………..…..

(data)(podpis)

POUCZENIE:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn.) w przypadku nieuiszczania zadeklarowanych opłat.

OBJAŚNIENIA:

1) Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Stawisk w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Stawisk w terminie14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3) W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

4) W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6) Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl lub w formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej. Deklarację można również wypełnić w formie elektronicznej, która dostępna jest na stronie www.bip.stawiski.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Zalewski


Załącznik dodeklaracji

OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXVI/89/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

Składający:

Właściciele nieruchomości (lokali) w budynkach wielolokalowych, dla których wybrano osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną.

Miejsce składania:

Zarządca nieruchomości

 1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

Cel złożenia oświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat):

? Pierwsza deklaracja

? Nowa deklaracja - zmiana danych

 1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwisko

Pierwsze imię/Imiona

Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

Nr telefonu

Adres e-mail

 1. ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU)

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

 1. ADRES DO KORESPONDENCJI - JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI C

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Oświadczam, że:

Na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji faktycznie zamieszkuje …… osób/osoby.

(Należy podać liczbę mieszkańców)

? Gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę niższą*

? Nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę wyższą*

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

Liczba osób …………….…... x stawka opłaty ……….……..… = kwota …….…..…..… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….……………...)

Pouczenie: * zaznaczyć właściwie poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej kratce

 1. PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ OŚWIADCZENIE

.....................................................…………………………………………

(miejscowość i data)(czytelny podpis)

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Zalewski


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

Zgodnie z przepisem art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b cyt. ustawy, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Przepisy art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy określają, że deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz, że Rada Miejska określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych:

1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości;

3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) numer telefonu właściciela nieruchomości;

5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;

6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych ma na celu dostosowanie jej do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250).

Z uwagi na fakt, iż nowelizacja ustawy doprecyzowała zapisy dotyczące pozyskiwania danych właściciela nieruchomości, niezbędnych do wystawienia poprawnego tytułu wykonawczego na zobowiązanego, zaistniała konieczność modyfikacji wzoru deklaracji w tym zakresie.

Dodatkowo nowelizacja zobowiązała spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty, w której ustanowiono odrębną własność lokalu do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwiono składania deklaracji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Zalewski

Metryka
 • Data ogłoszenia: 2016-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe