Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 7 czerwca 2016r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 96 ust. 2 i 4 w związku z art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693, 1045, 1058, 1240, 1310, 1359, 1607, 1616, 1830, 1893; z 2016r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Osobom i rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli posiadane środki własne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, może zostać przyznane świadczenie z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego i zasiłku celowego, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłków lub wydatków na pomoc rzeczową.

§ 2. Przyznane świadczenia z pomocy społecznej w przypadku dochodu osoby samotnej lub rodziny przekraczającego kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej podlegają zwrotowi:

1) w wysokości 50% przyznanego świadczenia, jeżeli dochód netto osoby samotnej lub osoby w rodzinie wynosi powyżej 100% do 150 % kryterium dochodowego;

2) w wysokości 70% przyznanego świadczenia, jeżeli dochód netto osoby samotnej lub osoby w rodzinie wynosi powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego;

3) w całości, jeżeli dochód netto osoby samotnej lub osoby w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szypliszki.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXII/161/2012 Rady Gminy Szypliszki z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe