Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/148/16 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 13 czerwca 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy MOŃKI na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706: z 2010r. poz. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; z 2014r. poz.1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217,art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358,poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. poz. 1890, poz. 2150;z 2016r. poz. 195) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 97.014 zł z tego:

1) dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 83.000 zł wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholi zadań własnych;

2) dział 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 § 6290 o kwotę 6.814 zł środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z FRKF zadań własnych;

3) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 § 2710 o kwotę 7.200 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74.193zł, z tego:

1) ) dział 801- Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80104 § 6050 o kwotę 74.193 zł, wydatki inwestycyjne zadań własnych.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 171.207 zł z tego:

1) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 14.258 zł, dotacje celową na pomoc finansową dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej na podstawie porozumień;

2) dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 6050 o kwotę 26.100 zł wydatki inwestycyjne zadań własnych;

3) dział 801- Oświata i wychowanie rozdz. 80110 § 6050 o kwotę 40.649 zł, wydatki inwestycyjne zadań własnych;

4) dział 851- Ochrona zdrowia rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 20.000 zł, § 4210. o kwotę 20.000 zł, § 4300 o kwotę 43.000 zł. razem 83.000 zł wydatki na wypłatę umów zleceń, zakup materiałów i usług pozostałych zadań własnych;

5) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 7.200 zł dotację dla instytucji kultury zadań własnych.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016r do uchwały Nr XVIII/118/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 15 marca 2016 oraz załącznik - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2016r- do uchwały Nr XIX/137/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 13 maja 2016r., które otrzymują brzmienie załącznika Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 45.244.654zł, z tego:

a) dochody bieżące 45.100.640 zł,

b) dochody majątkowe 144.014 zł.

2) Wydatki ogółem 45.482.154 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 43.797.902 zł,

b) wydatki majątkowe 1.684.252 zł.

3) Planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka w wysokości 1.562.146 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 237.500 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów lub pożyczek w wysokości 1.324.646 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/148/16
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/148/16
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2016r

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe