Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/123/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Czarna Białostocka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 60 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Czarna Białostocka mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy.

§ 2. 1. Wysokość dotacji celowej udzielanej na każde dziecko objęte opieką w żłobku ustala się w kwocie 200,00 zł miesięcznie.

2. Wysokość dotacji celowej udzielanej na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym ustala się w kwocie 100,00 zł miesięcznie.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek, który składa się w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji na 2016 rok składa się w terminie 14 od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

2. Do 10 dnia każdego miesiąca podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy składa w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej informację o liczbie dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

3. Termin wykorzystania dotacji nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

§ 5. 1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest do rozliczenia przyznanej dotacji po zakończeniu roku budżetowego. W przypadku gdy podmiot kończy swoją działalność wcześniej, rozliczenia należy dokonać w terminie do 15 dni od otrzymania ostatniej części dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku pomyłki w przekazanej informacji, podmiot prowadzący może przedłożyć korektę i przekazać odrębnym pismem do organu dotującego. Wyrównanie dotacji do stanu dzieci po korekcie nastąpi w miesiącu następującym po złożeniu korekty.

3. Dotacji, o których mowa w §2 udziela się począwszy od 1 sierpnia 2016 r. do końca 2016 r.

4. Gminie przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Rudnik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/123/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 14 czerwca 2016 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/123/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 14 czerwca 2016 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/123/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 14 czerwca 2016 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe