Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI.92.2016 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 17 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 157) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Jeleniewo w wysokości 50,00 zł (słownie zł: pięćdziesiąt).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO


Jan Bielecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe