Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OR.FB.032.1.39.2016 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 6 czerwca 2016r.

zawarte pomiędzy Powiatem Siemiatyckim zwanym dalej "Przekazującym" reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, z siedzibą w Siemiatyczach, przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, w imieniu którego działają: 1.Starosta -Jan Zalewski 2.Wicestarosta -Marek Bobel przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Siemiatyckiego - Walentyny Kwiatkowskiej a Gminą Mielnik, zwaną dalej "Przejmującym", z siedzibą w Mielniku, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mielnik - Eugeniusza Wichowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mielnik - Małgorzaty Joanny Szymańskiej w sprawie powierzenia Gminie Mielnik prowadzenia zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie utrzymania poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik w okresie od dnia podpisania porozumienia do 31.10.2016r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 20 pkt 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) - zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Przekazujący powierza, a Przejmujący przejmuje obowiązki w zakresie utrzymania poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik (koszenie, sprzątanie rowów) w okresie od dnia podpisania porozumienia do 31.10.2016r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W ramach realizacji porozumienia Przejmujący zleci własnej jednostce organizacyjnej wykonanie zadań określonych w §1.

§ 2. 1. Na realizację zadań, określonych w §1, Przejmujący otrzyma od Przekazującego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Środki, o których mowa w ust. 1, będą przekazane na konto Przejmującego w terminie 30 dni od daty podpisania porozumienia.

3. Przekazana w ramach niniejszego porozumienia dotacja celowa musi zostać wydatkowana przez Przejmującego do dnia 31.10.2016 r.

4. Niewykorzystaną część dotacji należy zwrócić nie później niż 15 dni po upływie terminu wydatkowania dotacji określonym w ust. 3.

§ 3. Przejmujący zobowiązuje się do przedłożenia Przekazującemu, w terminie do dnia 15.11.2016 r., pisemnego sprawozdania potwierdzającego wykonanie zadań, określonych w §1, zawierającego rozliczenie kwoty dotacji celowej wraz z niezbędną dokumentacją finansową, tj.:

a) kserokopie faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych opisanych oraz sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, jeżeli roboty były zlecane podmiotowi zewnętrznemu,

b) kalkulację własną, jeżeli roboty były wykonywane własnymi środkami.

§ 4. Opis dokumentów, wymienionych w § 3, powinien zawierać: numer porozumienia, nazwę zadania, kwotę dotacji oraz klauzulę "wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem".

§ 5. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania jej niezgodnie z niniejszym porozumieniem Przejmujący zobowiązuje się do:

1) zwrotu niewykorzystanej kwoty, w przypadku gdy nie wykorzystał dotacji w całości;

2) zwrotu kwoty niewykorzystanej prawidłowo wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania dotacji.

§ 6. Przejmujący zobowiązuje się do pełnienia nadzoru nad prawidłowym (m. in. pod względem bezpieczeństwa i prawidłowego oznakowania robót prowadzonych pasie drogowym) wykonaniem zadań określonych w §1.

§ 7. 1. Przejmujący przejmuje odpowiedzialność za utrzymanie pasów drogowych (koszenie, sprzątanie rowów) na odcinkach dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik.

2. Przejmujący zobowiązuje się do wykonania powierzonego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Przejmujący zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zadania, o którym mowa w §1.

§ 8. 1. Przekazujący ma prawo do kontrolowania realizacji zadania.

2. Przejmujący zapewni Przekazującemu wgląd w realizację zadania.

§ 9. 1. Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy między stronami porozumienia są:

- ze strony Przekazującego: Jerzy Czapiuk,

- ze strony Przejmującego: Karol Dobrzaniecki.

2. Strony zobowiązują się do monitoringu i kontroli odcinków dróg, na których utrzymanie poboczy dróg powiatowych zostało powierzone Przejmującemu.

§ 10. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. od dnia podpisania porozumienia do dnia 15.11.2016r.

2. W razie istotnego naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez którąkolwiek ze stron, druga strona może porozumienie to wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z podaniem szczegółowego uzasadnienia, pod warunkiem uprzedniego, bezskutecznego wyznaczenia odpowiedniego terminu do usunięcia skutków naruszenia prawa lub porozumienia.

3. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie bez podania przyczyn w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych.

§ 13. Porozumienie zostaje zawarte w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem:

- 1 egzemplarz dla Gminy Mielnik,

- 1 egzemplarz dla Powiatu Siemiatyckiego,

- 1 egzemplarz dla Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

§ 14. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Gmina Mielnik: Powiat Siemiatycki:

Wójt


inż. Eugeniusz Wichowski


Skarbnik Gminy


mgr Małgorzata Joanna Szymańska

Starosta


mgr Jan Zalewski


Wicestarosta


mgr Marek Bobel


Skarbnik Powiatu


mgr Walentyna Kwiatkowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe