Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/87/16 Rady Gminy Janów

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, na terenie Gminy Janów

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednim miejscem do czasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt, tj. do momentu przewiezienia ich do schroniska, z którym będzie podpisana stosowna umowa na dostarczenie wyłapanych zwierząt.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt;

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której ma być lub jest zlokalizowane schronisko dla bezdomnych zwierząt; obiekty schroniska, w szczególności miejsca przetrzymywania zwierząt, powinny spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane będzie grzebowisko lub spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Przewodniczący Rady


Antoni Rymarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe