Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/83/16 Rady Miasta Brańsk

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;

2) częstotliwość ich odbierania;

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Brańsk odbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) tworzywa sztuczne,

3) opakowania metalowe,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) makulatura i tekstylia,

6) szkło białe i kolorowe,

7) popiół lub żużel,

8) odpady "zielone" trawa, liście (z ogrodów), choinki.

2. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda ilość zebranych selektywnie i nieselektywnie odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz na 2 tygodnie,

b) tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe, makulatura i tekstylia, szkło białe i kolorowe, zebrane w sposób selektywny - 1 raz na miesiąc,

c) popiół i żużel oraz piach - zebrane w sposób selektywny - 1 raz na 2 tygodnie,

d) "zielone" odpady komunalne, takie jak: trawa, liście, części roślin z pielęgnacji ogrodów, choinki:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 listopada - 1 raz na dwa tygodnie,

- w okresie od 1 grudnia do 31 marca - 1 raz w tym okresie, w terminie podanym
do wiadomości mieszkańców.

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w tygodniu,

b) tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania wielomateriałowe, makulatura i tekstylia, szkło białe i kolorowe, zebrane w sposób selektywny - 1 raz na 2 tygodnie,

c) popiół i żużel - zebrane w sposób selektywny - 1 raz na 2 tygodnie,

d) "zielone" odpady komunalne, takie jak: trawa, liście, części roślin z pielęgnacji ogrodów gałęzie do długości 1 m, choinki:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 listopada - 1 raz w tygodniu,

- w okresie od 1 grudnia do 31 marca - 1 raz w tym okresie, w terminie podanym do wiadomości mieszkańców.

3) częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz na 2 tygodnie,

b) tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe, makulatura i tekstylia, szkło białe i kolorowe, zebrane w sposób selektywny - 1 raz na miesiąc,

c) popiół i żużel oraz piach - zebrane w sposób selektywny - 1 raz na 2 tygodnie,

d) "zielone" odpady komunalne, takie jak: trawa, liście, części roślin z pielęgnacji ogrodów - w okresie od 1 kwietnia do 31 listopada - 1 raz na dwa tygodnie,

2. Odpady komunalne powinny być zbierane w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk.

§ 4. Określa się następujący sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania:

a) przeterminowanych leków i chemikaliów w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych,

b) zużytych baterii i akumulatorów,

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych,

d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

e) zużytych opon,

f) opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach,

g) odpadów biodegradowalnych, tj. gałęzi z pielęgnacji drzew i krzewów, trawy, liści,

h) tworzyw sztucznych,

i) opakowań metalowych,

j) opakowań wielomateriałowych,

k) makulatury i tekstyliów,

l) szkła białego i kolorowego, ł) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne pochodzących z prowadzenia drobnych prac remontowych (gruz budowlany, płyty karton - gips, styropian),

2) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów, znajdującym się na terenie Miasta Brańsk ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych;

3) odpady o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu powstałe w gospodarstwach domowych są dostarczane do punktu selektywnego odbioru odpadów przez ich wytwórców;

4) adres i godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów udostępniane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk.

§ 5. 1. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów należy zgłaszać do Urzędu Miasta Brańsk przy ul. Rynek 8:

1) pisemnie, dostarczając zgłoszenie pod adres Urzędu,

2) ustnie - osobiście lub telefonicznie - pod nr tel. 85 73 75 005 w. 30.

3) drogą mailową na adres: um.bransk@bransk.podlaskie.pl.

3. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od zaistnienia tego zdarzenia.

4. Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. W miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług.

§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przekazywane będą uprawnionym podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XVIII/131/12 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania Odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę (Dz.U. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4183).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Ryszard Anusiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe