reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 39/16 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 5 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 73/XII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2016 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 152.954,00 zł,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 152.954,00 zł

2) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału, pomiędzy paragrafami na kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.600.661,04 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 23.527.894,04 zł

2) dochody majątkowe kwota 1.072.767,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 25.685.810,04 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 22.966.868,04 zł

2) wydatki majątkowe kwota 2.718.942,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

6 889 550,24

15 200,00

6 904 750,24

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

54 000,00

15 200,00

69 200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

54 000,00

15 200,00

69 200,00

Razem:

7 537 839,04

15 200,00

7 553 039,04

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

643 914,00

137 754,00

781 668,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 000,00

2 085,00

6 085,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

4 000,00

2 085,00

6 085,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

266 000,00

112 500,00

378 500,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

266 000,00

112 500,00

378 500,00

85216

Zasiłki stałe

40 893,00

23 169,00

64 062,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

40 893,00

23 169,00

64 062,00

Razem:

16 909 868,00

137 754,00

17 047 622,00

DOCHODY OGÓŁEM

24 600 661,04

dochody bieżące

23 527 894,04

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

dochody majątkowe

1 072 767,00

w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

367 973,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

50 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

50 000,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł

Plan wydatków po zmianie

852

Pomoc społeczna

6 889 550,24

15 200,00

6 904 750,24

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

54 000,00

15 200,00

69 200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

34 200,00

12 676,00

46 876,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 550,00

2 213,00

8 763,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

850,00

311,00

1 161,00

Razem:

7 537 839,04

15 200,00

7 553 039,04

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł

Plan wydatków po zmianie

600

Transport i łączność

3 700 741,00

0,00

3 700 741,00

60095

Pozostała działalność

1 017 944,00

0,00

1 017 944,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

530 000,00

- 20 000,00

510 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

140 000,00

20 000,00

160 000,00

852

Pomoc społeczna

1 471 528,00

137 754,00

1 609 282,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 000,00

2 085,00

6 085,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 000,00

2 085,00

6 085,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

306 000,00

112 500,00

418 500,00

3110

Świadczenia społeczne

306 000,00

112 500,00

418 500,00

85216

Zasiłki stałe

40 893,00

23 169,00

64 062,00

3110

Świadczenia społeczne

40 893,00

23 169,00

64 062,00

Razem:

17 995 017,00

137 754,00

18 132 771,00

WYDATKI OGÓŁEM

25 685 810,04

w tym:

wydatki bieżące

22 966 868,04

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

14 471 319,04

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 796 026,24

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 675 292,80

2) Dotacje na zadania bieżące

348 987,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 900 562,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

246 000,00

wydatki majątkowe

2 718 942,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

2 718 942,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

581 869,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwot dotacji na dofinansowanie zadań własnych i finansowanie zadań zleconych w dziale 852 - pomoc społeczna.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 20.000,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama