Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 119/XXII/16 Rady Gminy Grajewo

z dnia 9 września 2016r.

w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Grajewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz.774, poz.870, poz.1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Grajewskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się część drogi oznaczonej jako działka nr 104/2 położonej na terenie miejscowości Łękowo, dotychczasowej kategorii drogi publicznej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

§ 2. Położenie część drogi, wyłączonej z użytkowania jako drogi publicznej, zostało oznaczone kolorem czerwonym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Grajewo
z dnia 2 czerwca 2016 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe