Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 8/2017 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 2 marca 2017 r.

pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Suwałk - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym" z jednej strony a Gminą Dubeninki reprezentowaną przez Wójta Gminy Dubeninki - Ryszarda Zielińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dubeninki - Hanny Biedrzyckiej, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe