Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/178/17 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe