REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1534

Uchwała nr XX/3856/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 24 sierpnia 2010r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVI/675/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 16 lipca 2010 roku

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w sprawie uchwały Nr LVI/675/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Dębica - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdza nieważność uchwały Nr LVI/675/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 16 lipca 2010 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr LVI/675/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Dębica, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 30 lipca 2010 roku.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w wyniku badania przedmiotowej uchwały stwierdziło, co następuje.

Rada Miejska w Dębicy, działając na postawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (DzU nr 155, poz. 1298 z późn. zm.), w uchwale Nr LVI/675/10 z dnia 16 lipca 2010 roku postanowiła m.in., że:

- w § 1 ust. 1 - przedmiotowa uchwała reguluje warunki i tryb udzielania dotacji przez Gminę Miasto Dębica wsparcia finansowego na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, realizowane przez kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia;

- w § 1 ust. 2 - przepisów przedmiotowej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240) oraz dotacji udzielanych na podstawie innych odrębnych przepisów;

- w § 1 ust. 3 - wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego następuje w formie dotacji celowej, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonym w uchwale;

- w § 2 pkt 2 i 3 - wsparcie finansowe w formie dotacji celowej przysługuje klubowi sportowemu rozumianemu jako osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych przepisów, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzące działalność w zakresie sportu kwalifikowanego na przedsięwzięcie stanowiące zadania realizowane przez te podmioty, stanowiące ich wydatki bieżące, które w sposób bezpośredni przyczynią się do rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Dębica;

- w § 4 ust. 1 i 3 - dotacja celowa na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu kwalifikowanego może być przyznana przez Burmistrza Miasta Dębica na wniosek klubu sportowego, złożony w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym przedsięwzięcie ma być realizowane.

Kolegium Izby zważyło co następuje.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Stosownie do art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (DzU nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą wspierać, w tym finansowo, rozwój sportu kwalifikowanego, z zastrzeżeniem, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określi warunki i tryb wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.

W myśl art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( DzU z 15 lipca 2010 r. nr 143, poz. 857 ) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania tego zadania własnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć. Klub sportowy , działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku , może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 146 i nr 96, poz. 620) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku . Dotacja ta ma służyć realizacji celu publicznego z zakresu sportu, który jednostka samorządu terytorialnego zamierza osiągnąć i może być przeznaczona w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub. (art. 28 cyt. ustawy o sporcie).

Z dniem wejścia w życie ustawy o sporcie, tj. po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, traci moc ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (DzU nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) (art. 93 pkt 2 i art. 94 cyt. ustawy o sporcie).

Rada Miejska w Dębicy, stanowiąc w § 1, 2 pkt 2 i 3 oraz w § 4 ust. 1 i 3 w uchwale Nr LVI/675/10 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Dębica m.in., że:

- przedmiotowa uchwała reguluje warunki i tryb udzielania dotacji przez Gminę Miasto Dębica wsparcia finansowego na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, realizowane przez kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia;

- przepisów przedmiotowej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240) oraz dotacji udzielanych na podstawie innych odrębnych przepisów;

- wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego następuje w formie dotacji celowej, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonym w uchwale;

- wsparcie finansowe w formie dotacji celowej przysługuje klubowi sportowemu rozumianemu jako osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych przepisów, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadzące działalność w zakresie sportu kwalifikowanego na przedsięwzięcie stanowiące zadania realizowane przez te podmioty, stanowiące ich wydatki bieżące, które w sposób bezpośredni przyczynią się do rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Dębica;

- dotacja celowa na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu kwalifikowanego może być przyznana przez Burmistrza Miasta Dębica na wniosek klubu sportowego, złożony w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym przedsięwzięcie ma być realizowane

- naruszyła w istotny sposób art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 28 w związku z art. 93 pkt 2 i art. 94 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DzU nr 143, poz. 857), gdyż określiła warunki i tryb finansowania, począwszy od 2011 r. , przedsięwzięć stanowiących zadania realizowane przez kluby sportowe, stanowiące ich wydatki bieżące, które w sposób bezpośredni przyczynią się do rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Dębica, sprzecznie z zasadami udzielania dotacji celowych klubom sportowym realizującym cel publiczny związany z zadaniem własnym gminy polegającym tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (w tym także sportu określanego dotychczasowo jako sport kwalifikowany), określonym w przepisach ustawy obowiązujących od dnia 16 października 2010 roku.

Mając na względzie powyższe Kolegium Izby orzekło jak w sentencji.

Na powyższą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie przysługuje Radzie Miejskiej w Dębicy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA