| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Nagród i Wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym


Na podstawie: art. 7 ust. l pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Miejska w Rymanowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się Nagrody i Wyróżnienia:
a) za wysokie wyniki sportowe
b) za zasługi dla sportu.
§ 2. 1. Nagrody i Wyróżnienia na zasadach określonych niniejszą uchwałą mogą otrzymywać zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2. Nagrody i Wyróżnienia mogą być przyznane również trenerom prowadzącym szkolenie sportowe, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego przez zawodników o których mowa w ust.1.
§ 3. 1. Nagrody i Wyróżnienia mogą być przyznane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Gminy Rymanów lub członkom klubów sportowych mających siedzibę i działających na terenie Gminy Rymanów.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Nagrody i Wyróżnienia mogą być przyznane także zawodnikom trenującym w klubach poza Gminą Rymanów, którzy będąc mieszkańcami Gminy Rymanów, swoimi wysokimi osiągnięciami we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym promują Gminę Rymanów.
§ 4. 1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu Gminy Rymanów, które stanowi wyraz uznania za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz za zasługi dla sportu.
2. Wyróżnienie stanowi medal, puchar, dyplom, sprzęt sportowy związany z uprawianą dyscypliną oraz inne upominki rzeczowe i przyznawane jest za wysokie wyniki sportowe oraz za zasługi dla sportu.
§ 5. 1. Przyznawanie Nagród i Wyróżnień o których mowa w § l ustala Regulamin stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.
2. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody i Wyróżnienia stanowi załącznik nr 2.
§ 6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na Nagrody i Wyróżnienia określana jest corocznie w uchwale budżetowej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/499/10
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
§ 1. Nagrody i Wyróżnienia są wyrazem uznania dla:
1. zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
2. zawodników niepełnosprawnych, którzy osiągnęli wyniki sportowe w dyscyplinach i konkurencjach sportowych organizowanych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
3. trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, za wkład pracy, działalność i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Rymanów.
§ 2. 1. Zawodnik, aby otrzymać Nagrodę lub Wyróżnienie powinien osiągać wysokie wyniki sportowe oraz:
- być zawodnikiem w rozumieniu ustawy o sporcie
- godnie reprezentować Gminę Rymanów.
2. Za wysokie osiągnięcia sportowe przyjmuje się uzyskanie miejsc medalowych i wysoko punktowanych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym we wszystkich kategoriach wiekowych, w szczególności:
- w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach Europy lub mistrzostwach świata;
- w igrzyskach paraolimpijskich;
- akademickich mistrzostwach świata i uniwersjadach letnich i zimowych, Pucharze Świata lub Pucharze Europy;
- w mistrzostwach Polski.
§ 3. Trener, aby otrzymać Nagrodę lub Wyróżnienie powinien wykazać się udokumentowanymi zasługami dla sportu w rywalizacji krajowej lub międzynarodowej.
§ 4. Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub organizacje zajmująca się sportem osób niepełnosprawnych.
§ 5. Nagrody i Wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia indywidualne oraz zespołowe - dla wyróżniających się zawodników w zespole.
§ 6. 1. Nagrody i Wyróżnienia przyznaje Burmistrz Gminy Rymanów na wniosek:
a) związków lub stowarzyszeń sportowych;
b) klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik;
c) związku sportowego lub organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych;
d) dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów.
2. Burmistrz Gminy Rymanów może przyznać Nagrody i Wyróżnienia z inicjatywy własnej.
§ 7. Wniosek o przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia powinien zawierać:
- dane osobowe kandydata , w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz nazwę szkoły, uczelni lub zakładu pracy;
- dane dotyczące klubu sportowego, w tym: nazwę i adres siedziby;
- dane dotyczące działalności albo informacje o osiągnięciach, uzasadniające przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia wraz z dokumentacją potwierdzającą;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania Nagrody lub Wyróżnienia.
§ 8. 1. Wnioski o przyznanie Nagród i Wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej składa się do 15 stycznia z uwzględnieniem wybitnych osiągnięć sportowych z roku poprzedniego.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych organ rozpoznający i opiniujący wniosek wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni.
§ 9. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia po terminie;
2) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o Nagrodę lub Wyróżnienie;
3) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.
§ 10. Nagrodę lub Wyróżnienie zawodnik, trener sportowy może otrzymać w danym roku jeden raz.
§ 11. Decyzje o przyznaniu Nagród i Wyróżnień podejmuje Burmistrz Gminy Rymanów w terminie l miesiąca od daty wyznaczonej do składania wniosków.
§ 12. 1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej.
2. Wysokość Nagrody nie może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, za trzeci kwartał roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
§ 13. 1. Wyróżnieniami są: medale, puchary, dyplomy, sprzęt sportowy związany z uprawianą dyscypliną oraz inne upominki rzeczowe.
2. Wartość przyznanego Wyróżnienia nie może przekroczyć 50 % kwoty o której mowa w § 12 ust. 2.
§ 14. Nagrody i Wyróżnienia wręcza Burmistrz Gminy Rymanów lub upoważnione przez niego osoby podczas uroczystej gali.
§ 15. Informacje o przyznanych Nagrodach i Wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/499/10
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

wniosek o przyznanie nagrody,wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe, za zasługi dla sportu
Zalacznik1.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »