| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Krasne

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.)

Rada Gminy Krasne
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych spełniające warunki:

a) posiadające instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

b) posiadające aktualne badania techniczne i świadectwo dopuszczenia do ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Dodatkowo pojazdy mają być oznakowane informacją zawierającą nazwę i adres podmiotu świadczącego usługę oraz rodzaj świadczonej usługi.

2) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych

3) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Krasnem w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasne,

4) posiadać miejsce do mycia i dezynfekcji środków transportu i urządzeń,

5) posiadać zaplecze techniczno biurowe.

2. Wymagania o których mowa w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, a w szczególności:

1) wpisem do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym urzędzie gminy lub wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,

2) aktualnym zezwoleniem na zbieranie i transport odpadów,

3) umową kupna, najmu lub fakturą potwierdzającą posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, wraz z ich badaniem technicznym i świadectwem dopuszczenia do ruchu pojazdów samochodowych,

4) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa i zaplecze techniczno-biurowe,

5) pisemnym potwierdzeniem gotowości odbioru odpadów komunalnych od podmiotu będącego właścicielem składowiska dopuszczonego do eksploatacji prawomocną decyzją.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 obowiązany jest do:

1) utrzymywania w technicznej sprawności urządzeń i wyposażenia opisanego w ust 1,

2) zapewnienia odpowiedniego standardu sanitarnego i prawidłowego wykonywania usług oraz zapewnienia systematycznego odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasne,

3) wykonywania odbioru odpadów komunalnych z terenu całej gminy także z nieruchomości o utrudnionym dojeździe,

4) gwarantowania ciągłości usług.

§ 2. Określa się, że miejscami odzysku i unieszkodliwiania odpadów są miejsca wskazane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

§ 3. 1. Określa się następujące wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Krasne

1) posiadać specjalistyczne środki transportu, spełniające warunki:

a) posiadające możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, w tym pojazdy, które ze względu na trudności z dojazdem pozwalają opróżniać zbiorniki bezodpływowe z odległości 10 m i więcej,

b) spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,

c) posiadające aktualne badania techniczne i świadectwo dopuszczenia do ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,

d) posiadające oznakowanie z informacją zawierającą nazwę i adres podmiotu świadczącego usługę,

2) posiadać miejsce do mycia i dezynfekcji środków transportu i urządzeń,

3) posiadać zaplecze techniczno biurowe.

2. Wymagania o których mowa w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, a w szczególności:

1) wpisem do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym urzędzie gminy lub wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,

2) umową kupna, najmu lub fakturą potwierdzającą posiadanie środków, o których mowa w ust. 1, wraz z ich badaniem technicznym i świadectwem dopuszczenia do ruchu pojazdów samochodowych,

3) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa, miejsce do mycia i dezynfekcji i zaplecze techniczno-biurowe,

4) pisemne potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych od podmiotu będącego właścicielem oczyszczalni ścieków dopuszczonej do eksploatacji prawomocną decyzją.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust 1 obowiązany jest do:

1) utrzymywania w technicznej sprawności urządzeń i wyposażeniem opisanym w ust. 1,

2) zapewnienia odpowiedniego standardu sanitarnego i prawidłowego wykonywania usług zapewniając systematyczne odbieranie nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości,

3) wykonywania odbioru nieczystości ciekłych z terenu całej gminy także z nieruchomości o utrudnionym dojeździe,

4) gwarantowania ciągłości usług,

5) wykonywać odbiór i transport nieczystości ciekłych z zastosowaniem technologii usług zapewniającej bezpieczeństwo osób i maksymalnie gwarantującej nie zanieczyszczanie środowiska.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne a nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Krasne


Stanisław Kunysz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »