| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Krasne

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.)

Rada Gminy Krasne
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych spełniające warunki:

a) posiadające instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

b) posiadające aktualne badania techniczne i świadectwo dopuszczenia do ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Dodatkowo pojazdy mają być oznakowane informacją zawierającą nazwę i adres podmiotu świadczącego usługę oraz rodzaj świadczonej usługi.

2) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych

3) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Krasnem w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasne,

4) posiadać miejsce do mycia i dezynfekcji środków transportu i urządzeń,

5) posiadać zaplecze techniczno biurowe.

2. Wymagania o których mowa w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, a w szczególności:

1) wpisem do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym urzędzie gminy lub wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,

2) aktualnym zezwoleniem na zbieranie i transport odpadów,

3) umową kupna, najmu lub fakturą potwierdzającą posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, wraz z ich badaniem technicznym i świadectwem dopuszczenia do ruchu pojazdów samochodowych,

4) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa i zaplecze techniczno-biurowe,

5) pisemnym potwierdzeniem gotowości odbioru odpadów komunalnych od podmiotu będącego właścicielem składowiska dopuszczonego do eksploatacji prawomocną decyzją.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 obowiązany jest do:

1) utrzymywania w technicznej sprawności urządzeń i wyposażenia opisanego w ust 1,

2) zapewnienia odpowiedniego standardu sanitarnego i prawidłowego wykonywania usług oraz zapewnienia systematycznego odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasne,

3) wykonywania odbioru odpadów komunalnych z terenu całej gminy także z nieruchomości o utrudnionym dojeździe,

4) gwarantowania ciągłości usług.

§ 2. Określa się, że miejscami odzysku i unieszkodliwiania odpadów są miejsca wskazane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

§ 3. 1. Określa się następujące wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Krasne

1) posiadać specjalistyczne środki transportu, spełniające warunki:

a) posiadające możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, w tym pojazdy, które ze względu na trudności z dojazdem pozwalają opróżniać zbiorniki bezodpływowe z odległości 10 m i więcej,

b) spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,

c) posiadające aktualne badania techniczne i świadectwo dopuszczenia do ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,

d) posiadające oznakowanie z informacją zawierającą nazwę i adres podmiotu świadczącego usługę,

2) posiadać miejsce do mycia i dezynfekcji środków transportu i urządzeń,

3) posiadać zaplecze techniczno biurowe.

2. Wymagania o których mowa w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, a w szczególności:

1) wpisem do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym urzędzie gminy lub wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,

2) umową kupna, najmu lub fakturą potwierdzającą posiadanie środków, o których mowa w ust. 1, wraz z ich badaniem technicznym i świadectwem dopuszczenia do ruchu pojazdów samochodowych,

3) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa, miejsce do mycia i dezynfekcji i zaplecze techniczno-biurowe,

4) pisemne potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych od podmiotu będącego właścicielem oczyszczalni ścieków dopuszczonej do eksploatacji prawomocną decyzją.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust 1 obowiązany jest do:

1) utrzymywania w technicznej sprawności urządzeń i wyposażeniem opisanym w ust. 1,

2) zapewnienia odpowiedniego standardu sanitarnego i prawidłowego wykonywania usług zapewniając systematyczne odbieranie nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości,

3) wykonywania odbioru nieczystości ciekłych z terenu całej gminy także z nieruchomości o utrudnionym dojeździe,

4) gwarantowania ciągłości usług,

5) wykonywać odbiór i transport nieczystości ciekłych z zastosowaniem technologii usług zapewniającej bezpieczeństwo osób i maksymalnie gwarantującej nie zanieczyszczanie środowiska.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne a nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Krasne


Stanisław Kunysz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »