| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/98/11 Rady Miasta Sanoka

z dnia 21 lipca 2011r.

w sprawie Regulaminu targowisk na terenie miasta Sanoka

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 11 i art. 18, ust. 1 oraz art. 40, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta Sanoka uchwala co następuje:

§ 1. Brak treści

1. Na terenie Gminy Miasta Sanoka zlokalizowane są targowiska w następujących miejscach:

1) przy ul. Lipińskiego – działka nr 2200/2, obręb Posada,

2) przy ul. Lipińskiego – działka nr 2190/2, 2171/1, 2171/2, 2172 obręb Posada – do 31.08.2012r.

3) przy ul. Stróżowskiej – działka nr 2240 obręb Posada,

4) przy ul. Piłsudskiego – działka nr 579/4 obręb Śródmieście,

5) przy ul. Okulickiego – działka nr 657/1 obręb Dąbrówka,

6) przy ul. Traugutta – działka nr 78/1 obręb Wójtowstwo,

2. Targowiska mogą być prowadzone przez osoby fizyczne, prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

3. Wyboru prowadzącego targowisko na terenach miejskich, dokonuje Burmistrz Miasta Sanoka.

§ 2. Brak treści

1. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym regulaminem.

2. Uprawnionymi do handlu na targowisku są Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy prawo działalności gospodarczej oraz producenci rolni, którzy dokonują opłaty targowej według cennika ustalonego uchwałą Rady Miasta Sanoka.

3. Targowiska czynne są:

- od 01.04. do 31.10. od godz. 5 – tej do godz. 18 – tej,

- od 01.11. do 31.03. od godz. 6- tej do godz. 17 – tej.

4. Wjazd na teren targowiska dozwolony jest wyłącznie dla zaopatrzenia w godz. od 500 do 800. W godzinach od 8 00 do 12 00 obowiązuje zakaz wjazdu. Zakaz wjazdu nie dotyczy pojazdów Zarządcy oraz pojazdów uprzywilejowanych.

5. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku zobowiązane są do posiadania przy sobie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności ich działalności handlowej.

6. Ilekroć w przepisach Regulaminu jest mowa o :

1) miejscu sprzedaży - rozumie się przez to wydzieloną powierzchnię wraz ze stoiskiem handlowym lub samą powierzchnię sprzedaży na targowisku,

2) sprzedawcy - rozumie się przez to sprzedawcę i osobę świadczącą usługi na targowisku,

3) opłacie targowej – rozumie się przez to opłatę targową określoną Uchwałą Rady Miasta Sanoka, dotyczącą określenia wysokości dziennych stawek opłaty Targowej,

4) prowadzącym targowisko – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub inną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wybraną do prowadzenia targowiska,

5) należności - rozumie się przez to wszystkie opłaty pobierane przez prowadzącego targowisko, za wyjątkiem opłaty targowej.

§ 3. Na targowisku dozwolony jest handel wszystkimi towarami dopuszczonymi do obrotu w Polsce, za wyjątkiem :

1) napojów alkoholowych,

2) materiałów pędnych,

3) trucizn,

4) leków,

5) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i artykułów pirotechnicznych,

6) papierów wartościowych,

7) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4. Na targowisku zabrania się :

1) spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających,

2) organizowania i prowadzenia gier hazardowych.

3) naruszania przepisów budowlanych, porządkowych, sanitarnych i przeciwpożarowych,

4) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany wyznaczonego miejsca sprzedaży,

5) składowania i sprzedaży towarów na ciągach komunikacyjnych (nie dotyczy to miejsc sprzedaży okazjonalnej wyznaczonych przez prowadzącego targowisko),

6) prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów (z wyjątkiem loterii państwowej).

§ 5. Sprzedawcy na targowisku zobowiązani są do :

1) przestrzegania regulaminu targowiska oraz przepisów porządkowych, sanitarno- higienicznych i przeciwpożarowych,

2) wykonywania poleceń prowadzącego targowisko (osoby przez niego upoważnionej) w zakresie uprawnień określonych niniejszym regulaminem,

3) posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej oraz okazywanie go na każde żądanie obsługi targowiska oraz upoważnionych do kontroli służb miejskich, niemożność okazania dowodu uiszczenia tej opłaty skutkuje koniecznością jej natychmiastowego uiszczenia,

4) dokonywania sprzedaży na miejscu wyznaczonym przez prowadzącego targowisko,

5) umieszczania w sposób widoczny cen usług i towarów wystawionych do sprzedaży,

6) okazywania, na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży,

7) oznaczenia stoiska handlowego imieniem, nazwiskiem lub nazwą firmy prowadzącej działalność handlową na targowisku, wraz z numerem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców,

8) używania narzędzi pomiarowych, mających ważne cechy legalizacyjne,

9) zapewnienia przy sprzedaży zwierząt właściwych warunków sanitarno-higienicznych oraz bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

§ 6. Brak treści

1. Do zadań prowadzącego targowisko należy :

1) pobieranie osobiście lub przez osobę wyznaczoną opłaty targowej, opłaty rezerwacji i innych należności z tytułu prowadzenia handlu na targowisku,

2) wyznaczanie miejsc sprzedaży na targowisku,

3) kontrolowanie czy sprzedający posiadają dowód uiszczenia opłaty targowej i dowód uiszczenia innych należności z tytułu prowadzenia handlu na targowisku,

4) określenie i przestrzeganie godzin, w których prowadzący targowisko będzie dostępny dla interesantów na targowisku,

5) informowanie właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na targowisku,

6) bieżące konserwowanie i utrzymywanie w sprawności infrastruktury targowiska,

7) egzekwowanie godzin i czasu trwania samochodowych dostaw towarów do stoisk handlowych i miejsc sprzedaży,

8) ustalenie wysokości opłat za korzystanie z urządzeń na targowisku ułatwiające działalność handlową,

9) oznaczenie stoisk handlowych numerami zgodnymi z planem sytuacyjnym targowiska,

10) umieszczanie - w miejscu ogólnie dostępnym - aktualnych dokumentów :

a) regulaminu targowiska,

b) uchwał Rady Miasta Sanoka ustalającej wysokość dziennej stawki opłaty targowej (cennik opłaty targowej),

c) cennika należności za urządzenia oraz czynności i usługi,

11) bieżące wykonywanie innych czynności wiążących się z prowadzeniem targowiska, których zakres określa Burmistrz Miasta Sanoka,

12) utrzymanie porządku na terenie targowiska,

13) współpraca z przedstawicielami zrzeszonych osób handlujących na targowisku w sprawach istotnych dla funkcjonowania targowiska.

§ 7. Brak treści

1. Ustawienie stoiska handlowego wymaga pisemnej zgody prowadzącego targowisko. Zezwolenie winno w szczególności określać rodzaj stoiska, miejsce i warunki jego usytuowania oraz uzgodnioną z zainteresowanym powierzchnię sprzedaży.

2. Zajęcie więcej niż jednego z przyległych do siebie wydzielonych stoisk handlowych wymaga zgody prowadzącego targowisko i wnoszenia należności za każde stoisko handlowe oddzielnie.

3. Stoisko handlowe może być wynajmowane, podnajmowane, odstępowane osobom trzecim przez sprzedawcę, wyłącznie za wiedzą prowadzącego targowisko.

4. Fakt odsprzedaży stoiska handlowego przez osobę, która jest jego właścicielem należy zgłosić prowadzącemu targowisko przed jego objęciem przez nabywcę.

5. Prowadzący targowisko, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom targowiska, nie gwarantuje sprzedającym dojazdu do ich stoisk handlowych lub miejsca sprzedaży. Nie gwarantuje też możliwości pozostawienia pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie stoiska handlowego.

6. Zasady wynajmowania (rezerwacji) miejsca sprzedaży będącego własnością miasta ustala prowadzący targowisko w porozumieniu z przedstawicielami zrzeszonych osób handlujących.

7. Wynajmowania (rezerwacji) miejsc sprzedaży będących własnością miasta dokonuje prowadzący targowisko w formie umowy, której stronami są zainteresowana osoba i prowadzący targowisko.

8. Wynajęte (zarezerwowane) miejsce sprzedaży, o którym mowa w ust. 7, za które w terminie i należnej wysokości nie uiszczono należnych opłat, może być przez prowadzącego targowisko przydzielone (zarezerwowane) innej zainteresowanej osobie z zastrzeżeniem ust. 6.

9. Wynajęte (zarezerwowane) miejsce sprzedaży nie zajęte do godz. 900 danego dnia, prowadzący targowisko może udostępnić innemu handlującemu.

10. Prowadzący targowisko nie gwarantuje sprzedającym zabezpieczenia miejsca sprzedaży przy sprzedaży okazjonalnej.

§ 8. Bezpośredni nadzór nad targowiskiem pełni prowadzący targowisko.

§ 9. Sprzedającym przysługuje prawo wnoszenia skarg na działalność prowadzącego targowisko oraz wniosków dotyczących funkcjonowania targowiska.

§ 10. Każde targowisko winno posiadać tablicę informacyjną określającą :

a) nazwę targowiska i jego adres,

b) dni i godziny prowadzenia handlu,

c) imię i nazwisko prowadzącego targowisko, jego adres i telefon kontaktowy.

§ 11. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu powoduje zastosowanie środków prawno-administracyjnych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XIII/105/99 Rady Miasta Sanoka z dnia 10.06.1999r w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie miasta Sanoka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Jan Oklejewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »