| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/139/2012 Rady Miejskiej w Błażowej

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l   ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 391), Rada Miejska w Błażowej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał do 31 stycznia danego roku,

2) za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,

3) za III kwartał do 31 lipca danego roku,

4) za IV kwartał do 31 października danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała i wynika  ona z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub decyzji administracyjnych wydanych w przypadku niezłożenia deklaracji bądź jej złożenia z danymi nieodpowiadającymi rzeczywistości.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 31 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

4. W przypadku nowych budynków opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od  dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za      gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

§ 2. 1. Właścicieli nieruchomości opłatę uiszczać będą wpłatą w kasie Urzędu Miejskiego w Błażowej lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Błażowa.

2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błażowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Kocój

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »