| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/190/2012 Rady Gminy Chłopice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w zw. z art.10 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), Rada Gminy Chłopice uchwala, co następuje :

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, gdzie zamieszkują mieszkańcy, ustalana jest w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 9,00 zł miesięcznie od osoby .

2. W przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 6,00 zł miesięcznie od osoby .

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę za jednorazowy odbiór z pojemnika:

1) 0,06 m3- 9,60 zł,

2) 0,12 m3- 19,20 zł,

3) 0,24 m3- 38,40 zł,

4) 1,1 m3-176,00 zł,

5) KP-7(7m3) - 1088,00 zł,

6) za worek 0,12 m3- 19,20 zł,

7) opłata, za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o innej pojemności niż wymienione w pkt. 1-6 wyliczona zostanie jako iloczyn objętości pojemnika oraz stawki (pojemność [m3] x 160,00 zł/m3).

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę za jednorazowy odbiór z pojemnika:

1) 0,06 m3- 7,80 zł,

2) 0,12 m3- 15,60 zł,

3) 0,24 m3- 31,20 zł,

4) 1,1 m3 - 143,00 zł,

5) KP-7(7m3) - 884,00 zł,

6) za worek 0,12 m3- 15,60 zł,

7) opłata za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o innej pojemności niż wymienione w pkt. 1-6 wyliczona zostanie jako iloczyn objętości pojemnika oraz stawki (pojemność [m3] x 130,00 zl/m3).

§ 4. W przypadku nieruchomości w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 2 ust. 1 lub ust. 2 i § 3 ust. 1 lub 2.

§ 5. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 3 ust. 1 lub ust. 2.

4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

5. Wzory deklaracji, o których mowa w ust. 2 i 4 określa odrębna uchwała.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chłopice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Chłopice


Romuald Niedźwiedzki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »